Cisac Biem

Musicautor

Списък с членовеpdf

 

ЧЛЕНОВЕ НА МУЗИКАУТОР МОГАТ ДА БЪДАТ:

*Композитор – физическо лице, което е създало музика

*Автор на текст – физическо лице, което е създало текст свързан с музика.

*Преводач – физическо лице, което е извършило превода на текст към музикално произведение от чужд на български език и обратно.

*Автор на аранжимент – физическо лице, което преработва творчески едно съществуващо музикално произведение.

*Автор на обработка – физическо лице, което променя или изменя творчески автентична народна музика.

*Музикален издател – физическо или юридическо лице, което е получило с издателски договор от автора или законните му наследници правото за издаване на произведението чрез графично възпроизвеждане, както и правото да разрешава на други лица публичното изпълнение и/или записването му върху материален носител и тиражирането на записите.

*Музикален субиздател – физическо или юридическо лице, което е придобило чрез договор с музикален издател всички или някои от правата, отстъпени на последния, за част от територията, упомената в издателския договор.

*Наследник на лицата, упоменати по горе. Наследник е лице, което има това качество съгласно Закона за наследството. Когато наследниците са повече на брой, те могат да упълномощят писмено един от тях да ги представлява пред Дружеството.


МУЗИКАУТОР е член на

                              BIEM

Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) от 1993 г. 

 

Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM) от 1996 г.


МУЗИКАУТОР представлява над 2800 български автори.

СПИСЪК на авторите, членове на МУЗИКАУТОР


МУЗИКАУТОР представлява и бива представляван от 73 чуждестранни авторски дружества. На база на договори с тях  МУЗИКАУТОР представлява авторите от над 100 страни в света, а българските автори, членове на дружеството, биват представлявани в тези страни.

СПИСЪК на чуждестранните дружества, с които МУЗИКАУТОР има договор за взаимно представителство