Cisac Biem

Musicautor

АВТОРИ

1. Какво е МУЗИКАУТОР?

МУЗИКАУТОР е сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права. Всеки композитор, автор на текст и автор на аранжимент е носител на авторско право върху труда си. Всеки път, когато негово произведение се използва по какъвто и да е начин (излъчва се по медия, свири се в заведение, издава се на диск и т.н) на автора се полага възнаграждение за труда му. Многото различни медии, туристически и търговски обекти, най-общо наричани «ползватели», използват огромен брой музикални произведения всекидневно и за един автор е невъзможно сам да наблюдава къде се използват произведенията му. Затова в цял свят съществуват организации, като МУЗИКАУТОР, които се занимават с отстъпването на авторските права и заплащането на авторите на полагащите им се възнаграждения. Отчисления за авторски права се правят от ползватели (лицата, които използват музика) към МУЗИКАУТОР на базата на подписани договори и предварително обявени тарифи.

 

2. Какво е авторско право?

Авторското право е правото на автора върху произведение, което е създал. МУЗИКАУТОР представлява правата на композитора върху музиката, на автор на текст върху текста и на аранжора върху аранжимента на дадено музикално произведение. В МУЗИКАУТОР могат да членуват и музикални издатели, които предоставят авторските права, които управляват по силата на издателски договори с отделни автори, на сдружението.

 

3. Какво е музикален издател?

Музикален издател е физическо или юридическо лице, което е получило с издателски договор от автора или законните му наследници правото за използването на произведението чрез графично възпроизвеждане правото да разрешава на други лица публичното изпълнение, записването му върху материален носител и тиражирането на записите, както и използването му по друг начин.

 

4. Само българските композитори, автори на текст и аранжори ли представлява МУЗИКАУТОР?

Не. МУЗИКАУТОР представлява над 2500 български композитори, автори на текст за музика, аранжори и издатели, а по силата на над 60 договора с чуждестранни организации за колективно управление на авторски права, МУЗИКАУТОР представлява над 2 милиона чужди творци.

 

5. Как мога да стана член на МУЗИКАУТОР?

За да станете член на МУЗИКАУТОР, е нужно да попълните молба, която да подадете в сдружението или да изпратите по пощата. При кандидатстване за членство, авторите трябва да са създали минимум едно произведение, което е било регистрирано в сдружението или е било използвано по някои от начините, описани в чл. 3, ал. 1 от Устава, както и да не са отстъпили с договор на друго физическо или юридическо лице изключителните права върху всички свои произведения. Необходимо е да сключите договор. За да може сдружението ефективно да управлява правата Ви, е нужно да регистрирате произведенията си при нас.

 

6. Защо трябва да регистрирам произведенията си в МУЗИКАУТОР?

Регистрацията на произведенията се прави от членовете на сдружението чрез попълването на специален формуляр. Регистрацията на произведения е необходима с оглед точното разпределение на събраните възнаграждения. Създаването и поддържането на база данни с произведения на членовете на МУЗИКАУТОР гарантира не само точното разпределение на възнагражденията, но и служи за идентифициране на авторите, в случаите, когато в сдружението постъпят запитвания за включване на произведения във филми, реклами или създаване на кавър версии. В тези случаи МУЗИКАУТОР посредничи за осъществяване на контакт със съответния правоносител.

 

7. Имам написан текст на една песен. Мога ли да стана член на МУЗИКАУТОР?

Да може, стига текстът да е бил използван по някой от начините, описани в чл. 3, ал. 1 от Устава или да е бил регистриран в сдружението.. както и да не сте отстъпили с договор на друго физическо или юридическо лице изключителните права върху всички своите произведения. Необходимо е да сключите договор. За да може сдружението ефективно да управлява правата Ви е нужно да регистрирате произведението си при нас, ако вече не е регистрирано.

 

8. Какво ще спечеля, ако предоставя на МУЗИКАУТОР правата на моите произведения?

Авторът на музиката, текста и/или аранжимента на една песен е носител на авторско право върху творчеството си. Когато това творчество се възпроизвежда, записва, излъчва или използва по друг начин на автора се полагат възнаграждения. МУЗИКАУТОР събира, разпределя и изплаща полагащите се на правоносителите възнаграждения . Когато станете член на сдружението, ще може да регистрирате цялото си творчество в нашата база данни и ще получавате възнаграждения за всяко използване на Вашите произведения от ползватели, с които ние сме подписали договор. Ако сам управлявате правата си се лишавате от допълнителни доходи, които Ви се полагат по закон, защото ще Ви е трудно сам/а да подпишете договор с всички потенциални ползватели, а трябва да се има предвид, че законът изисква съответният ползвател предварително да си е уредил правата. Също така МУЗИКАУТОР Ви осигурява представителство в чужбина по силата на множество договори за взаимно представителство със сродни организации и Ви изплаща възнагражденията, постъпващи от чужбина, в случай, че Вашите произведения са били използвани там. Освен това, като член на МУЗИКАУТОР, Вие ще може да участвате в управлението на сдружението и за взимате участие във вземането на решения, които засягат Вашите интереси.

 

9. Мога ли сам да договарям предоставянето на права на ползватели за собствените си произведения?

Да, това е Ваше право. За да Ви представлява МУЗИКАУТОР, Вие трябва да ни предоставите нужните права, които са неизключителни. Но представлявайки се сам, всеки автор се поставя в ситуация сам да наблюдава къде се използват произведенията му и да урежда авторските права с всеки собственик на търговски или туристически обект , електронна медия или друг ползвател по света по-отделно.

 

10. Живея в чужбина, но произведенията ми се използват и в България и в чужбина, мога ли да членувам в две дружества едновременно?

В този случай, за Вас са възможни два варианта. Единият вариант е да станете член или само на МУЗИКАУТОР или на дружеството, действащо в страната, в която живеете. Другият вариант е да станете член на МУЗИКАУТОР за територията на България и на чуждестранното дружество за територията на останалия свят.

 

11. Колко често ще получавам отчисления от МУЗИКАУТОР?

Постъпленията от различни ползватели се разпределят в различни срокове, уредени във вътрешните правила на сдружението. Постъпленията от механични права и концерти се разпределят на всеки 3 месеца, постъпленията от ринг тонове се разпределят два пъти в годината, постъпленията от търговски обекти и медии се разпределят веднъж годишно – след 1 август всяка година за предходната.

 

12. Има ли възможност МУЗИКАУТОР да ме уведомява за броя на излъчванията на моя песен?

Да, но само за електронните медии – радио и телевизия. От 2010 имаме нова система, която позволява да получите информация в кои медии и колко пъти е излъчвана вашата песен и съответно какви приходи Ви е генерирала тя.

 

13. Възможно ли е МУЗИКАУТОР да управлява правата за композирана от мен филмова музика?

Да. МУЗИКАУТОР представлява авторите на музикални произведения включително и музиката, използвана в един филм. За всяко използване на филма (по телевизия, на видео и/или DVD , кино или в интернет) на автора на музиката се полагат възнаграждения и ако Вашето произведение е регистрирано при нас и Вие сте член на сдружението, МУЗИКАУТОР може да управлява тези права. Важно е да се има предвид, че за включването на съществуващо произведения във филм, обаче е необходимо съгласието на съответния правоносител.

 

14. Какви средства получавам, ако песента ми се излъчи веднъж по радиото?

Всяко радио изплаща сума, която е базирана на годишните приходи на медията, а не върху броя излъчвания на музикални произведения. Всяко радио изплаща различни годишни суми и съответно възнаграждението за всяка песен варира, но при всички случай възнаграждението зависи от времетраенето на произведението и броя излъчвания. Българските и чуждестранните произведения биват заплащани при еднакви условия.

 

15. Работя в компания-музикален издател, която не е член на сдружението. Каква е моята полза, ако тя стане част от МУЗИКАУТОР?

Обичайно в договорите между автора и музикалния издател се уговоря, че музикалният издател ще получава част от авторското възнаграждение срещу което той поема задължението да се грижи за интересите на автора и да осигури максимално широко използване на произведенията му. Част от полагащите му се възнаграждения авторът получава от МУЗИКАУТОР, затова е необходимо сключените издателски договори да бъдат депозирани в МУЗИКАУТОР, за да можем за изплащаме съответния дял на музикалния издател. Освен това, бидейки член на МУЗИКАУТОР, той ще може да участва в управлението на сдружението и за взима участие във вземането на решения, които засягат неговите интереси

 

16. Смятам да направя кавър на една песен на група „Сигнал”. Как мога да си уредя правата?

За да направите кавър трябва да се свържете директно с авторите на музикалното произведение или техния музикален издател /ако има такъв/ и да получите писмено разрешение от тях. Ако искате да получите информация, кои са авторите на музиката, която сте избрали може да се свържете с нас. Ако произведението е регистрирано в МУЗИКАУТОР, може да получите информация за авторите и насоки как да се свържете с тях.

 

17. Как се разпределят сумите на авторите?

Сумите се разпределят на базата на постъпилите отчети от ползвателите, като се взима предвид времетраенето и броя излъчвания. Българските и чуждестранните произведения биват заплащани при еднакви условия.

 

18. Как става изплащането на възнагражденията, събрани за конкретен автор?

Възможни са три хипотези – авторът да получи парите си в брой в касата на МУЗИКАУТОР или да му бъдат преведени по банков път или чрез пощенски запис.

 

19. Какво са неизключителни/малки/механични/големи права?

Съгласно закона когато авторът отстъпи на ползвател изключително право за използване на произведение, той не може сам да го използва по начина, за срока и на територията, уговорени в договора, нито да отстъпва това право на трети лица.

Когато отстъпи на ползвател неизключително право за използване на произведение, авторът може сам да го използва, както и да отстъпва неизключително право върху същото произведение на трети лица. При липса на изрична уговорка се приема, че отстъпените права са неизключителни.

Разделението малки/механични/големи права е наложено от практика и е познато като у нас, така и в чужбина. Малките права обхващат излъчването по радио и телевизия, публичното изпълнение на произведения вкл. и по време на концерти. Механичните права са правата, отнасящи се до възпроизвеждането и разпространението на CD и DVD, както и други видове звуко и видеоносители. Големи права са правата, върху сценични произведения – театрални постановки, опери, балети и т.н.

 

20. Вярно ли е че мога да използвам до 8 такта от съществуващо произведение за да създам друго произведение?

Не съществува законова разпоредба, която да дава такава възможност.

 

21. Аз и брат ми сме наследници на починал автор, който е бил член на МУЗИКАУТОР. Необходимо ли е и ние да ставаме членове и ако да каква е процедурата?

Да, необходимо е, тъй като членството не се наследява. Необходимо е да донесете в МУЗИКАУТОР удостоверение за наследници, да подадете молба и да подпишете договор, след като Управителният съвет вземе решение за приемането Ви в сдружението.

 

22. Какво трябва да направя, за да получавам авторски възнаграждения от YouTube?

За да могат Вашите произведения да бъдат отчетени от YouTube към Музикаутор трябва най-напред да присъстват в тяхната база данни – т.нар. Content ID система. Носителите на права могат да използват Content ID системата на YouTube, за да идентифицират и управляват лесно своето съдържание в платформата. Системата работи по следния начин – необходимо е да бъде създаден т.нар. референтен аудио/видео файл в базата данни на YouTube, който се използва за мониторинг в платформата и съдържа информация за правоносителите – продуцент, изпълнител/и, автор/и. Информацията, необходима за създаването на референтен файл в Content ID системата  на YouTube най-често се подава от продуцентите на звукозаписите/видеата или компаниите, занимаващи се с дигитална дистрибуция.  Всички произведения, които се качват в YouTube, се сканират и  проверяват в база данни с файлове на YouTube. По отношение на видеата, качвани от крайните потребители (т.нар. user generated content или накратко UGC), носителите на права имат две възможности  - да ги забранят/блокират или да полчуават процент от рекламните приходи и от тези UGC видеа.

Накратко, ако произведенията Ви не бъдат качени в базата данни на YouTube по гореописания начин, YouTube няма да може да ги идентифицира и да ги включва в отчетите към Музикаутор. От друга страна, ако бъдат подадени посредством продуцента на песента или компания за дигитална дистрибуция, музикалното съдържание ще може да се монетаризира. Авторите ще получават своите възнаграждения през Музикаутор, а продуцентите и изпълнителите - през компанията за дигитална дистрибуция или в случай че не е ползвана такава -  директно от YouTube.

Линк към сайта на YouTube с обяснение как работи Content ID системата:

https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=en

 

За Ваше улеснение Ви изпращаме неизчерпателен списък с т.нар. агрегатори на съдържание (content aggregators) или още - дистрибутори на дигитално съдържание (digital music distributors), които са оторизирани да качват и монетаризират съдържание в YouTube:

 

http://silvernoise.net/bg/static_page/distribution

http://www.kvzmusic.com/en/distribution

http://www.theorchard.com/music-distribution/#distro

http://www.state51.co.uk/

http://solutions.finetunes.net/digital-media-distribution/

http://www.believedigital.co.uk/network

http://www.zebralution.com/digital-distribution

http://awal.com/services/distribution/

http://members.cdbaby.com/youtube.aspx

http://preveo.tv/en/

http://www.imusiciandigital.com/en/what-we-do/digital-music-distribution/partner-shops/

 

Моля, имайте предвид, че дистрибуторите на дигитално съдържание предоставят музикално съдържание не само към YouTube, а към множество други дигитални платформи като Spotify, iTunes, Deezer, Rdio, Amazon, Beatport, eMusic и др.