Устав

Устав на сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели за колективно управление на авторски права "МУЗИКАУТОР”

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.1. Сдружение МУЗИКАУТОР е доброволна и независима организация с нестопанска цел, която действа под наименованието “Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права „МУЗИКАУТОР”. Наименованието се изписва на латиница в превод на английски език както следва: Society of Composers, Lyricists and Music Publishers for Collective Management of Copyright MUSICAUTOR.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Седалището на сдружението е град София, Република България. Адрес на управление: 1000–София, ул.”Будапеща“ № 17, ет. 4.

СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ

Чл.3. /1/ Сдружение МУЗИКАУТОР е сдружение на автори на музикални произведения, литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели, имащи общи интереси, създадено на основание член 134 и следващите от Закона за лицата и семейството и член 40 от Закона за авторското право и сродните му права, което си поставя за цел да се бори за осигуряване на условия за по–ефективна закрила на тези интереси като осъществява колективното управление на авторските права на своите членове при:
1. Публичното изпълнение на техните произведения;
2. Възпроизвеждането и разпространението на техните произведения;
3. Излъчването на произведенията по безжичен път;
4. Предаването или препредаването на произведенията по електронна съобщителна мрежа;
5. Предлагането по безжичен път или по кабел, на достъп на неограничен брой лица до произведенията или до част от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
6. Вносът и износът на екземпляри от произведенията в търговско количество;
7. Събирането на компенсационни възнаграждения при свободно използване на произведенията.
/2/ Сдружението е юридическо лице.
/3/ Сдружението е организация за осъществяване на дейност в частна полза.
/4/ Управлението на права не се извършва с цел печалба.
/5/ За извършване на дейността си по колективно управление на права, сдружението удържа част от събраните възнаграждения, в размер, определен в правилата му за разпределение. Сдружението урежда отношенията си с носители на права, които не са негови членове, във връзка с разходите за дейността си по колективно управление на права и за социални и/или културни фондове по същия начин, както със своите членове.
/6/ Сдружението може да получава за и разпределя и между носители на права, които не са негови членове, получени за тях суми, в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, които управлява, ако това не противоречи на споразумение с друга организация, и доколкото носителите на права, които не се негови членове, изрично и писмено не са изразили несъгласие с това, изцяло или за конкретно произведение.
/7/ Разпределението на възнагражденията, след приспадане на разходите за дейността по колективно управление на права и/или социални и културни фондове, се извършва между носителите на права съгласно вътрешните правила за разпределение, независимо дали са членове на сдружението или не, в съответствие с ал. 6 на настоящия член.
/8/ За постигане на целите си, сдружението създава социални, културни и други фондове. Тяхното финансиране и функциониране се определя по реда, посочен в Правилата за разпределение на МУЗИКАУТОР.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА

Чл.4. За постигане на целите си сдружението:
1. пропагандира и защитава пред обществото и държавните органи престижа и ролята на авторското право;
2. инициира законодателни промени и съдейства за изработването на необходимите законодателни актове в областта на авторското право;
3. осъществява връзки и обменя информация със сродни дружества в страната и чужбина, както и с международни организации в областта на интелектуалната собственост;
4. сключва договори, с които разрешава използването на произведенията на своите членове в рамките на получените от тях пълномощия, създава и актуализира вече създадените тарифи за използване на тези произведения, събира дължимите им възнаграждения. и ги разпределя между тях, съгласно разпорежданията на този Устав и Правилата за разпределение.
5. сключва договори за взаимно представителство със сродни дружества от други страни, чрез които договори поверява на тези дружества представителството на своите членове на съответните територии и осъществява представителството на чуждестранните правоносители на територията на Република България;
6. представлява своите членове, както и членовете на сродните дружества, с които има сключени договори за взаимно представителство пред съда и другите правораздавателни и административни органи в Република България при защитата на поверените му за управление права и събиране на дължимите възнаграждения;
7. осъществява контакти в страната и чужбина с организатори на международни прояви, свързани с управлението и защитата на авторски права и участва в тях чрез свои представители;
8. осъществява контакти и представлява своите членове пред държавните и/или общинските органи, както и пред други независими контролни органи, международни организации и стопански и нестопански субекти.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл.5. Сдружението се създава за неопределен срок от време.

ГЛАВА ВТОРА
ЧЛЕНСТВО УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНУВАНЕ

Чл.6. /1/ Членуването в сдружението е доброволно. Членове на сдружението са лица, които съгласно действащото в страната законодателство са носители на авторски права, каквито сдружението управлява и които приемат Устава му, Правилата за разпределение и другите вътрешни актове на сдружението.
/2/ Членове на сдружението могат да бъдат:
а/ физически лица, които са автори на музикални произведения, на литературни произведения, свързани с музика, използвани по някои от начините, описани в чл. 3, ал. 1, т.1-т.7 в т.ч.:
- композитори и автори на аранжименти на музикални произведения с или без текст;
- автори и преводачи на текстове, съпровождащи музикални произведения;
б/ наследници на лицата по буква “а”;
в/ физически или юридически лица – музикални издатели, на които авторът или негов наследник е отстъпил с договор освен правото за издаване и правото да разрешават използването на произведенията му по някои от начините, описани в чл. 3, ал. 1, т.1-т.7.
/3/ Всеки член, към момента на приемането му в сдружението, трябва да отговаря на следните условия:
- поне едно създадено от него произведение да е било регистрирано в сдружението или използвано по някой от начините, описани в чл. 3, ал. 1, т.1-т.7;
- да не е отстъпил с договор на друго физическо или юридическо лице изключителните права за използването на всички свои произведения.
/4/ Сдружението не може да откаже членство на лице, което е носител на права, каквито то управлява.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.7. /1/ Членове на сдружението са лицата, които са участвали в учредителното събрание и са подписали учредителния протокол.
/2/ Членове на сдружението са и лицата, които имат статут на членове към момента на приемането на настоящия Устав.
/3/ (изм. с Решение на ОС от 31.03.2012) Приемането на нови членове се извършва чрез сключването на договор за членство, по силата на който новите членове отстъпват на сдружението управлението на техните права. Към договора за членство се прилага и писмена декларация от новия член, установяваща обстоятелствата по чл. 6, ал.3, придружена при възможност и с писмо от съответния ползвател, което удостоверява използването, а в случаите на възпроизвеждане и разпространяване – с екземпляр от съответния звуко- или видеоносител.
/4/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012)
/5/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012)
/6/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012)

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. САНКЦИИ

Чл.8. /1/ Всеки член на сдружението има следните права:
1. да участва в неговата дейност;
2. да участва и гласува в Общото събрание;
3. да избира и да бъде избиран в ръководните органи съгласно условията на настоящия Устав;
4. (изм. – 20.03.2016 г.) да иска обяснение за неизпълнение на приети решения, както и да получава сведения по въпроси, които засягат интересите му, както и да бъде информиран относно дейността на сдружението по ред и начин, определен в Правилника за дейността на сдружението, който се изработва от Управителния съвет и се приема от Общото събрание, съгласно §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава;
5. (изм. – 20.03.2016 г.) да иска отмяна на незаконните, противоуставните и неправилни решения и действия на органите на сдружението от Общото събрание;
6. да ползва имуществото на сдружението по начин, определен в Устава или други вътрешни документи на сдружението;
/2/ Всеки член на сдружението има следните задължения:
1. да спазва Устава, Правилата за разпределение и другите актове на сдружението, да изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на сдружението;
2. да заплаща членския си внос в размер, определен от Общото събрание;
3. да не използва по какъвто и да е начин членството си в сдружението за постигане на цели, които противоречат на настоящия Устав;
4. своевременно да регистрира в сдружението всяко свое произведение, като декларира, че то не представлява неразрешена промяна на вече съществуващо произведение, заимстване на чуждо произведение или предмет на плагиатство;
5. да представя декларация по чл.6, ал.3 от този Устав с точно и вярно съдържание;
6. да не нарушава имуществените и неимуществените права на другите членове на сдружението.
/3/ Членовете на МУЗИКАУТОР не отговарят лично за задълженията на сдружението.
/4/ В случай на нарушение на някое от задълженията на членовете на сдружението, предвидени в настоящия Устав, Правилата за разпределение или други вътрешни актове на сдружението, Управителният съвет има право да налага следните санкции:
1. лишаване от правото да получава суми по програмите на сдружението;
2. изключване.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.9. /1/ Членството в сдружението се прекратява:
1. (изм. с Решение на ОС от 31.03.2012) с едностранно писмено волеизявление на всеки член до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на сдружението – физическо лице;
3. с изключването на член на сдружението;
4. с прекратяването на юридическото лице- член на сдружението;
5. с изтичане на срока на закрила на авторското право по отношение на даден автор;
6. при отпадане - когато лицето загуби качеството си на носител на авторски права.
/2/ Напуснал или изключен член няма право на възстановяване на внесения членски внос, както и няма право да има претенции към имуществото на сдружението.
/3/ Член на сдружението може да бъде изключен, когато:
а/ умишлено наруши авторскоправното законодателство в страната, след като нарушението бъде установено по надлежния ред;
б/ наруши Устава, вътрешните актове на сдружението или решенията на органите му;
в/ когато не изпълни някое от задълженията си по чл. 8, ал. 2 от този Устав.
/4/ (изм. – 20.03.2016 г.) Решението за изключване трябва да бъде мотивирано и се взема от Управителния съвет с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, след като бъде изслушано лицето, което предстои да бъде изключено, и подлежи на обжалване пред Общото събрание.

ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

РАЗДЕЛ I
ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.10. Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членове на Управителния съвет;
4. избира и освобождава членове на Контролно-финансовата комисия;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. приема бюджета на сдружението за следващата отчетна година;
7. приема Правилата за разпределение на инкасираните авторски възнаграждения;
8. приема Правилника за дейността на сдружението;
9. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. приема отчета за дейността на Контролно-финансовата комисия;
12. приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;
13. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
14. определя заседателни възнаграждения на членовете на Управителния съвет и на Контролно-финансовата комисия;
15. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
16. обсъжда и взема решения и по други въпроси свързани с дейността на сдружението или посочени в настоящия Устав.

СВИКВАНЕ

Чл.11. /1/. Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението и се провежда в населеното място, където се намира седалището му; свиква се с писмена покана, в която се вписват дневния ред, деня, часа и мястото, където ще се проведе събранието.
/2/(изм. – 20.03.2016 г.) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. В допълнение към процедурата, описана в предходното изречение, и без това да се отразява на валидността на свикването на събранието, МУЗИКАУТОР информира членовете на сдружението за предстоящото Общо събрание чрез изпращане на уведомление по електронна поща, кратко текстово съобщение (SMS) и чрез поставяне съобщение на сайта си.
/3/ Общото събрание се свиква на редовна сесия ежегодно през първото тримесечие на годината.
/4/ Ако прецени, че са налице особени обстоятелства, Управителният съвет може да свика извънредно Общо събрание по всяко време, както и по предложение на Контролно-финансовата комисия.

КВОРУМ

Чл.12. Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината от членовете му. Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага за един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и се счита законно, независимо от явилите се членове.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.13. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на присъстващите членове.
/2/ Решения по член 10 т.1 и т.9 от настоящия Устав се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и обявени в поканата.
/4/ (нова – 20.03.2016 г.) Всички депозирани в сдружението текстове, включително и на Управителния съвет, които подлежат на разглеждане и гласуване от Общото събрание (доклади, предложения за промени в Устава, предложения за промени в Правилата за разпределение и други), следва да бъдат публично оповестени или изпратени на членовете при възможност най-малко 2 седмици преди насрочения ден.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.14. /1/ (изм. с Решение на ОС от 24.11.2012) Всеки член на сдружението има право на един глас в Общото събрание и може да го упражнява лично, освен в случаите когато този Устав предвижда друго. Член на сдружението може да представлява не повече от други двама членове на общото събрание въз основа на нотариално заверено пълномощно или писмено пълномощно, депозирано пред отдел „Регистрация“. Преупълномощаване не се допуска.
/2/ Наследниците на правоносители упражняват съвместно право на глас, като са представлявани в Общото събрание от пълномощник, избран от тях с писмено пълномощно.
/3/ Юридическите лица се представляват в Общото събрание от свой законен представител съгласно учредителния си акт или от изрично упълномощено за това лице с писмено пълномощно.
/4/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

РАЗДЕЛ II
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ

Чл.15. (изм. с Решение на ОС от 30.03.2014) /1/ Управителният съвет се състои от: 15 /петнадесет/ лица, разпределен по квоти както следва:
а/ първа квота – автори на симфонична, камерна, хорова, солова и оперна музика – 3/трима/ души;
б /втора квота - автори на популярна, филмова, електронна, приложна музика и джаз – 5 /петима/ души; 
в/ трета квота – автори на текст, свързан с музика – 3 /трима/ души;
г/ четвърта квота – автори на музика на фолклорна основа – 2 /двама/ души;
д/ музикални издатели – 2/двама/
/2/ Членове на Управителния съвет могат да бъдат и юридически лица - правоносители, които участват в неговите заседания посредством свой законен представител или изрично упълномощено лице.
/3/ В Управителния съвет не могат да бъдат избирани:
1. собственици, съдружници или служители на ръководна административна длъжност в организации и фирми, чиито предмет на дейност е свързан с използването на музикални произведения и литературни произведения, свързани с музика, освен ако тази дейност е свързана единствено с използване на произведения, които са създадени от посочените по-горе лица или самостоятелно /когато само музиката и/или само текста е създаден от тях/, или в съавторство;
2. едновременно за един и същи мандат - съпрузи, низходящи и възходящи роднини, както и роднини по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
/4/ За член на Управителния съвет може да бъде избрано само лице, което трябва да отговаря освен на изискванията по чл. 6 и на следните допълнителни критерии, а именно:
а/ да е приет за член на сдружението най-малко – 3 (три) години преди датата на избора му за член на Управителния съвет;
б/ да не е оттеглил от репертоара на МУЗИКАУТОР някоя от категориите права за управление, посочени в чл. 3, ал1, т.1 и от т. 3 до т.7. върху своите произведения;
в/ да не е нарушавал правата на други автори, независимо дали умишлено или не.
/5/ Задължения на членовете на Управителния съвет:
а/ да уговарят заплащането на възнагражденията за последващо използване на своите произведения посредством МУЗИКАУТОР или посредством чуждестранно сдружение, с което МУЗИКАУТОР има сключен договор за взаимно представителство;
б/ да работят за доброто име и репутацията на сдружението, както и да не използват по какъвто и да е начин членството си в Управителния съвет за постигане на лични цели и/или на цели, които противоречат или не съответстват на целите на сдружението;
в/ да не извършват нелоялна паралелна дейност по отношение на сдружението;
г/ да се въздържат от всякакви действия, които увреждат или биха увредили доброто име, репутацията или биха причинили вреди на сдружението и/или други негови членове;
д/ да спазват изисквания за конфиденциалност относно обстоятелства, станали им известни при или по повод членството им в Управителния съвет на сдружението, които обстоятелства се определят като конфиденциални с решение на Управителния съвет за всеки конкретен случай.
е/да бъдат лоялни към сдружението и към неговите членове
/6/ В случай, че след избирането на член на Управителния съвет станат известни факти, които недвусмислено потвърждават, че същият осъществява дейности, попадащи в хипотезата на чл. 15, ал. 3, т. 1, този член на Управителния съвет няма право на глас при вземането на решения свързани с тези дейности, вкл. и определянето на размера на възнагражденията, но може да участва в обсъждането им. Управителният съвет може да вземе решение въпросният член да не участва в гласуването, дори и ако той не се откаже от правото си на глас.
/7/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012)
/8/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012)

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.16. /1/ Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание, като орган за оперативно управление на сдружението.
/2/ Управителният съвет:
1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. изработва, приема и актуализира размера на дължимите възнаграждения, събирани от сдружението;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на Устава;
4. утвърждава годишната финансова приходно-разходна сметка на сдружението;
5. подготвя и внася в Общото събрание проект за нов устав или проект за изменения на действащия Устав и Правилата за разпределение на инкасираните възнаграждения;
6. изготвя и предлага за приемане от Общото събрание Правилник за дейността на сдружението и последяващите му изменения;
7. (изм. – 20.03.2016 г.) подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността на сдружението;
8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
9. определя адреса на сдружението;
10. изслушва и взема решения по ежегодните доклади на Контролно-финансовата комисия и отчета за годишната финансова сметка на сдружението;
11. избира и назначава изпълнителен директор на сдружението, определя неговите права и задължения, както и трудовото му възнаграждение;
12. (изм. – 20.03.2016 г.) приема за обсъждане предложения на членовете на сдружението при изготвянето на дневния ред за Общото събрание и мотивирано ги приема или отхвърля.
13. (изм. – 20.03.2016 г.) изключва членове, като решенията за изключване подлежат на обжалване пред Общото събрание.

МАНДАТ

Чл.17. Управителният съвет се избира за срок от три години. До избирането на нов, старият Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си.
/2/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012)
/3/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012)

СВИКВАНЕ

Чл.18. /1/ (изм. – 20.03.2016 г.) Управителният съвет се свиква на заседание и ръководи от своя председател, всеки път при необходимост, но не по-малко от веднъж на 2 месеца. При отправено писмено мотивирано искане за това от страна на Контролно-финансовата комисия или на най-малко една трета от членовете на съвета, председателят е длъжен в седемдневен срок, считано от датата на подаване на писменото заявление, да насрочи заседание на Управителния съвет с дневен ред, предложен от вносителите на заявлението.
/2/ При отсъствие на председателя или заместник – председателите, заседанието се ръководи от член на Управителния съвет, определян чрез гласуване за всеки отделен случай.

КВОРУМ

Чл.19. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
Чл.20. /1/ (изм. с Решение на ОС от 31.03.2012) Мандатът на член на Управителен съвет се прекратява предсрочно и същият се заменя с избран от Общото събрание член на Управителния съвет при следните случаи:
а/ при подаване на оставка до председателя на Управителния съвет ;
б/ поради обективна невъзможност на лицето да изпълнява своите задължения;
в/ когато членът на Управителния съвет действа в разрез със задълженията си по настоящия Устав;
г/ поради системно неучастие в заседанията на Управителния съвет;
/2/ (изм. – 20.03.2016 г.) Системно неучастие по смисъла на ал. 1, б „г” е неучастието в повече от половината от заседанията на Управителния съвет за период от 12 месеца, считано от 01 април на всяка година от мандата на Управителния съвет. 
Когато някой е избран за член на Управителния съвет на извънредно общо събрание, периодът, за който се преценява наличието на системно неучастие, е от датата на избирането му до следващото редовно Общо събрание. 
Управителният съвет преценява наличието на обстоятелства за освобождаване по ал. 2 към датата на определяне на дневния ред на Общото събрание, като отчита и потенциалната възможност някой да попадне в тази хипотеза.
/3/ (нова – 20.03.2016 г.) Буква „г“ не се прилага в случаите, когато неучастието се дължи на заболяване.
/4/ (нова – 20.03.2016 г.) Във всички случаи, ако член на Управителния състав отсъства от заседанията му в продължение на 6 месеца, мандатът му се прекратява независимо от причината за отсъствието.
/5 / (изм. – 20.03.2016 г.; предишна ал. 3) До попълването на състава си, Управителният съвет изпълнява функциите си, като съобразява своите действия с изискванията на чл. 19 и чл. 21 от този Устав.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.21. /1/ (изм. – 20.03.2016 г.) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и с мнозинство на присъстващите на заседанието негови членове. В отделни случаи Управителният съвет може да реши гласуването да бъде тайно, ако има ясно изразени и вписани в протокола мотиви за това.
/2/ Решенията на Управителния съвет по чл. 16, ал.2, точка 13 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.
/3/ (изм. – 20.03.2016 г.) Решенията на Управителния съвет по чл. 16, ал. 2 точка 3 и 8 и чл. 39, ал. 2 се вземат с мнозинство от всички петнадесет членове на съвета.
/4/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
/5/ (нова – 20.03.2016 г.) Отделни решения на Управителния съвет и свързани с тях документи могат да бъдат определени като конфиденциални, ако има ясно изразени и вписани в протокола от заседанието мотиви за това.
/6/ (нова – 20.03.2016 г.) Информация за заседанията на Управителния съвет се публикува на сайта на сдружението и съдържа най-малко следното:
а) дата на провеждане на заседанието и пореден номер на протокола;
б) присъстващи и отсъстващи членове, присъстващи лица без право на глас; 
в) дневен ред;
г) всички проведени гласувания и взети решения с изключение на обявените от Управителния съвет за конфиденциални, брой гласове „за“, „против“, „въздържал се”.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.22. Членовете на Управителния съвет получават възнаграждения за участието си в заседанията му в размер, определен от Общото събрание.

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ИЗБОР

Чл.23. /1/ Управителният съвет избира от своя състав председател и двама заместник председатели. Председател на Управителния съвет може да бъде само лице, което е композитор.
/2/ Председателят и заместник председателите на Управителния съвет са и председател, съответно заместник председатели на сдружението.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.24. /1/ Председателят на Управителния съвет:
1. ръководи заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание;
2. подписва протоколите с взетите решения;
3. извършва други дейности, възложени му от Общото събрание или от Управителния съвет.
/2/ В случаите, когато председателят на Управителния съвет е възпрепятстван да упражнява своите правомощия той възлага на един от заместник председателите да изпълнява неговите функции. При липса на изрично възлагане, Управителният съвет взема решение за това за всеки конкретен случай.
/3/ Председателят и заместник председателите на Управителния съвет управляват и представляват сдружението заедно и поотделно.

РАЗДЕЛ IV
КОНТРОЛНО-ФИНАНСОВА КОМИСИЯ

СЪСТАВ

Чл.25. /1/ (изм. – 20.03.2016 г.) Контролно-финансовата комисия се състои от 3 /трима/ членове на сдружението.
/2/ Не могат да бъдат членове на Контролно-финансовата комисия:
1. членове на Управителния съвет по време на същия мандат;
2. лица, които отговарят на условията по член 15, алинея 3 и ал. 4 от настоящия Устав.
/3/ (изм. – 20.03.2016 г.) Контролно-финансовата комисия избира от състава си свой председател, който я представлява пред другите органи на сдружението.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.26. (изм. – 20.03.2016 г.) Контролно-финансовата комисия проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет по отношение на финансовата сметка на сдружението и докладва за това пред Общото събрание в годишния си доклад.

МАНДАТ

Чл.27. /1/ Контролно-финансовата комисия се избира за срок от три години. До избирането на нова, старата комисия продължава да изпълнява функциите си.
/2/ (нов – 20.03.2016 г.) Мандатът на член на Контролно-финансовата комисия се прекратява предсрочно и същият се заменя с избран от Общото събрание член на Контролно-финансовата комисия при следните случаи:
а/ при подаване на оставка до председателя на Контролно-финансовата комисия. В случаите когато председателят подава оставка, той следва да уведоми за това останалите членове на Контролно-финансовата комисия;
б/ поради обективна невъзможност на лицето да изпълнява своите задължения;
в/ когато действа в разрез със задълженията си по настоящия Устав;
г/ поради системно неучастие в заседанията на Контролно-финансовата комисия;
д/ когато престане да отговаря на условията по чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Устава.
/3/ (нов – 20.03.2016 г.) Системно неучастие по смисъла на ал. 2 е неучастието в повече от три последователни заседания на комисията, проведени в рамките на шест месеца.

СВИКВАНЕ

Чл.28. /1/ (изм. – 20.03.2016 г.) Заседанията на Контролно-финансовата комисия се свикват и ръководят от нейния председател. Заседание на комисията може да бъде свикано и от другите двама членове, ако те заедно са отправили писмена молба за това до председателя. Ако в последния случай председателят на Контролно-финансовата комисия не свика заседание в двуседмичен срок, то се свиква от другите двама членове с предложен от тях дневен ред.
/2/ (нова – 20.03.2016 г.) Контролно-финансовата комисия се свиква на редовни заседания, провеждани минимум четири пъти в годината – по едно в началото на всяко следващо тримесечие, на които проверява приходно-разходните документи на сдружението за предходното тримесечие.

КВОРУМ

Чл.29. Контролно-финансовата комисия може да взема решения само в пълен състав.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.30. Решенията на Контролно-финансовата комисия се вземат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите й членове.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНТРОЛНО-ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ

Чл.31. Членовете на Контролно-финансовата комисия получават възнаграждения за участието си в заседанията й в размер, определен от Общото събрание.

СЪВМЕСТНИ ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНО-ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ

Чл. 31а. (нов – 20.03.2016 г.) Управителният съвет и Контролно-финансовата комисия провеждат съвместни заседания четири пъти в годината, на които Контролно-финансовата комисия представя доклад за своята дейност през изминалия тримесечен период с предложения за отстраняване на открити неточности и/или несъответствия в дейността на сдружението. В случай че Контролно-финансовата комисия не констатира неточности и/или несъответствия, тримесечният й доклад се представя за разглеждане на Управителния съвет, без да се провежда съвместно заседание на двата органа.
Съвместните заседания могат да се проведат в рамките на заседание на Управителния съвет като отделна точка от дневния ред на същото.
Протоколите от съвместните заседания на Контролно-финансовата комисия и Управителния съвет се подписват от представляващия Контролно-финансовата комисия, от председателстващия Управителния съвет и от водещия протокола.
На съвместните заседания на Контролно-финансовата комисия и Управителния съвет комисията може да се представлява от своя председател или друг избран неин член.
Чл. 31б. (нов – 20.03.2016 г.) Представители на Контролно-финансовата комисия задължително биват поканени и взимат участие в заседания на Управителния съвет, на които се обсъждат предложения за изменение на вътрешни актове на сдружението, касаещи съществуването, състава и структурата на Контролно-финансовата комисия.

РАЗДЕЛ V
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.32. (изм. – 20.03.2016 г.) Управителният съвет може да образува свои постоянни или временни органи като комисии, работни групи или други подобни. Техният състав, функции и вид се определят с решението за създаването им и се оповестяват на интернет сайта на сдружението преди започването на тяхната дейност. В състава на тези органи могат да участват както членове на Управителния съвет, така и други членове на сдружението.

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

Чл.33. /1/Специализираните органи към Управителния съвет се свикват на заседание от своя председател.
/2/ Заседанията на тези органи са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете им.
/3/ Всеки такъв орган избира измежду членовете си председател и заместник председател.
/4/ Решенията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За взетите решения се води протокол.

РАЗДЕЛ VI
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УСЛОВИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ И МАНДАТ

Чл.34. /1/ Изпълнителният директор е служител на сдружението. Той се назначава и се освобождава от Управителния съвет. Назначаването става след избор със срочен трудов договор. Трудовото му възнаграждение се определя от Управителния съвет.
/2/ Не може да бъде изпълнителен директор лице, което:
1. е член на сдружението;
2. отговаря на някое от условията по член 15, алинея 3 от този Устав.

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл.35. Изпълнителният директор:
1. организира и ръководи оперативно административната и финансова дейност на сдружението;
2. участва в заседанията на Управителния съвет, освен ако Управителният съвет не реши друго, като няма право на глас, и дава мнения, препоръки и становища;
3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
4. сключва трудови договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите в сдружението в съответствие с решенията на Управителния съвет, одобрената финансова план-сметка и разпоредбите на трудовото законодателство;
5. изпълнява други функции, възложени му от този Устав или от Управителния съвет;
6. представлява сдружението при условията на чл.37.
7. е длъжен да работи за доброто име и репутацията на сдружението, както и да не използва по никакъв начин заеманата позиция за постигане на лични цели и/или на цели, които противоречат или не съответстват на целите на сдружението;
8. е длъжен да се въздържа от всякакви действия, които увреждат или биха увредили доброто име, репутацията или биха причинили вреди на сдружението и/или неговите членове;
9. да спазва изисквания за конфиденциалност относно обстоятелства от организационната същност на дейността на сдружението, станали му известни при или по повод изпълнението на неговите правомощия.
10. (изм. с Решение на ОС от 30.03.2014) е длъжен веднъж на три месеца да докладва на Управителния съвет за всички аспекти от дейността си като изпълнителен директор и дейността на сдружението, като му предоставя подробни писмени доклади.

ГЛАВА ІV
ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.36. /1/Сдружението набира средства за издръжката си от:
1. членски внос от членовете си, размера на който се определя от Общото събрание;
2. отчисления от инкасираните чрез сдружението авторски възнаграждения, размерът на които се определя от Общото събрание;
3. лихви;
4. дарения и помощи.
5. постъпления от спомагателна дейност
/2/ С оглед постигане на целите по чл.3 от този Устав, сдружението може, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, да сключва всякакви възмездни договори, предмет на които е негово движимо или недвижимо имущество, както и безвъзмездни договори, свързани с благотворителност. Безвъзмездните договори могат да имат за предмет само средства и имущество, свързани с административната издръжка на сдружението.
/3/ Постъпленията от спомагателна дейност могат да се използват само за покриване разходите на сдружението.

ГЛАВА V
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.37. Сдружението се представлява от председателя, заместник председателите и изпълнителния директор, заедно и поотделно.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.38. /1/ Сдружението се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;
2. с решение на Окръжния съд по седалището на сдружението;
3. в други предвидени от Закона за авторското право и сродните му права случаи
/2/ Решението на съда по алинея 1, точка 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.39. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на алинея 2, както и в случая на член 38 алинея 2 от Устава, той се определя от Окръжния съд по седалището на сдружението.
/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.40. /1/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на сдружението. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
/2/ Лицата придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.

ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл.41. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от Окръжния съд по неговото седалище.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Устав отменя устава на сдружението, приет на 11.06.1992г., изм. съответно на проведените през 1993г; 2001г; 2002г. и 2004г. общи събрания на сдружението;
§2. Разпоредбата на чл.15, ал.4, б. „а” не се прилага относно първото избиране на музикални издатели за членове на Управителния съвет, което ще се проведе на редовното годишно общо събрание през календарната 2008 г;.
§.3. С приемането на настоящия Устав, членовете на сдружението, които са само автори на литературни произведения, без последните да са свързани с музика, както и авторите на произведения на танцовото изкуство губят качеството си на членове на сдружението от 01.01.2008 г.;
§4. За всички използвания на произведения на танцовото изкуство и на литературни произведения, които не са свързани с музика, състояли се до 31.12.2007г., възнагражденията ще бъдат събирани от МУЗИКАУТОР и изплащани на съответните правоносители съобразно действащите Правила за разпределение на сдружението;
§5. Правилникът за дейността на сдружението следва да бъде изработен от Управителния съвет и да бъде приет от редовното Общо събрание, което следва да бъде проведено най-късно през месец март 2008 г.
§6. Паралелна дейност по смисъла на чл. 15, ал.5, б. “в” от Устава е подписването от страна на членовете на Управителния съвет на сдружението на договори, съдържащи преференциални условия за използване на произведенията им в непроменен вид с ползватели, с които МУЗИКАУТОР е сключил договор за отстъпване на права от репертоара на сдружението;
§7. С влизане в сила на настоящия Устав се отменят нормите от Правилата за инкасиране на разпределение на инкасираните от МУЗИКАУТОР авторски възнаграждения, които му противоречат.
§8. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на сдружението, проведено на 10.11.2007 г. и отменя действащият до този момент устав.
§9. Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 20.03.2010 г.
§10. Всички разпоредби на правилника за дейността на сдружението, които противоречат на промените в Устава, приети на Общото събрание, проведено на 26 март 2011 г. се отменят.
§11. Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 26.03.2011 г.
§12. (нов, с Решение на ОС от 31.03.2012) Всички разпоредби на правилника за дейността на сдружението, които противоречат на промените в Устава, приети на Общото събрание, проведено на 31.03.2012г. се отменят.
§13. (нов, с Решение на ОС от 31.03.2012) Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 31.03.2012 г.
§14. (нов, с Решение на ОС от 24.11.2012) Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 24.11.2012 г.
§15. (нов, с Решение на ОС от 30.03.2014) Всички разпоредби на правилника за дейността на сдружението, които противоречат на промените в Устава, приети на Общото събрание, проведено на 30.03.2014 г. се отменят.
§16. (нов, с Решение на ОС от 30.03.2014) Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 30.03.2014 г.
§17. (нов, с Решение на ОС от 20.03.2016) Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 20.03.2016 г.

Вижте Устава на Музикаутор в PDF