Фонова музика за уебсайт

Този вид използване касае случаите, когато едно или повече музикални произведения се използват за озвучаване на интернет сайт. Съгласно ЗАПСП ползватели са собствениците на такива сайтове и платформи и те имат задължение да уредят авторските права за музикалното съдържание.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Размерът на дължимите авторски възнаграждения се определя съгласно тарифа, утвърдена от министъра на културата със Заповед № РД09-98/30.03.2012 г.

Тарифа за фонова музика на сайт

ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Договор за фонова музика на сайт

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Румяна Колева 
Мениджър „Дигитално лицензиранe”
rumyana_koleva@musicautor.org