Cisac Biem

Musicautor

 

ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИНКАСИРАНИТЕ ОТ МУЗИКАУТОР АВТОРСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРАВАТА, КОИТО СА МУ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ АВТОРИТЕ ДА УПРАВЛЯВА ОТ ТЯХНО ИМЕ И ЗА ТЯХНА СМЕТКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ГЛАВА ПЪРВА
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. МУЗИКАУТОР като сдружение на композитори, автори на литературни произведения и музикални издатели за колективно управление на авторски права, инкасира авторски възнаграждения, както следва:

1. за излъчване на музикални и литературни произведения по безжичен път, включително чрез спътник, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа;

2. за публично изпълнение на музикални и литературни произведения;

3. за записване на музикални и литературни произведения върху звуко- и видеоносители и за възпроизвеждане; разпространение, внос и износ в търговско количество на такива записи;

4. за синхронизиране на музикални произведения с аудио-визуални произве­дения;

5. за изпълнение на музикални произведения, включени в драматични и други сценични произведения, циркови представления и други, когато не са специално написани за тях;

6. за използване на музикални произведения с търговско- рекламна цел от радио, телевизия, чрез спътник, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа;

7. за внос или произведени в страната на незаписани аудио и видеокасети; за репрографично възпроизвеждане на закриляни от ЗАПСП произведения;

8. за предлагане по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до произведенията или до части от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

 

РАЗДЕЛ II
ЧЛЕНСТВО

Чл.2. Членове на МУЗИКАУТОР могат да бъдат:

1. автори на музикални произведения /композитори/;

2. автори на текст към музикално произведение;

3. преводачи на текст към музикално произведение;

4. автори на аранжименти на музикални произведения/аранжьори/ и автори на обработка на народна музика;

5. /отм./

6. /отм./

7. музикални издатели и субиздатели;

8. наследници на лицата, упоменати в т.1 до т.6.

 

Чл.З. (1) По смисъла на тези правила:

1. Композитор е физическо лице, което е създало музика.

2. Автор на текст е физическо лице, което е създало текст свързан с музика.

3. Преводач е физическо лице, което е извършило превода на литературно произведение или на текст към музикално произведение от чужд на български език и обратно.

4. Автор на аранжимент е физическо лице, което прера­ботва творчески едно съществуващо музикално произведе­ние.

5. Автор на обработка на народна музика е физическо лице, което променя или изменя творчески автентична на­родна музика.

6. /Отм./

7. /Отм./

8. Музикален издател е физическо или юридическо лице, което е получило с издателски договор от автора или закон­ните му наследници правото за издаване на произведението чрез графично възпроизвеждане, както и правото да разреша­ва на други лица публичното изпълнение и/или записването му върху материален носител и тиражирането на записите.

9. Музикален субиздател е физическо или юридическо лице, което е придобило чрез договор с музикален издател всички или някои от правата, отстъпени на последния, за част от територията, упомената в издателския договор.

10. Наследник е лице, което има това качество съгласно Закона за наследството. Когато наследниците са повече на брой, те могат да упълномощят писмено един от тях да ги представлява пред Сдружението.

11. Съавтори са две или повече лица, които създават едно произведение със съвместни творчески усилия.

12. Варшавско правило: В случай че сдружението, което извършва разпределението на възнагражденията, не разполага с информация за произведение, което е било излъчено/предадено по кабел или публично изпълнено, но някой от оригиналните му правоносители е идентифициран като представляван от сродно сдружение – като член или собственик на авторски права, цялото възнаграждение за произведението се изпраща на това сродно сдружение. То извършва разпределението според информацията, с която разполага. В случай, че сдружението, което е получило възнагражденията не може да ги разпредели по някаква причина, то е длъжно да уведоми сдружението, което му ги е изпратило, както и да му предостави документация за произведенията, за които няма право да събира пълния размер на възнагражденията.

13. Римско правило: В случай че сдружението, което извършва разпределението на възнагражденията не разполага с информация за произведение, което е било записано на звуко или видеоносители, но някой от оригиналните му правоносители е идентифициран като представляван от сродно сдружение – като член или собственик на авторски права, цялото възнаграждение за произведението се изпраща на това сродно сдружение. То извършва разпределението според информацията, с която разполага. В случай, че сдружението, което е получило възнагражденията, не може да ги разпредели по някаква причина, то е длъжно да уведоми сдружението, което му ги е изпратило, както и да му предостави документация за произведенията, за които няма право да събира пълния размер на възнагражденията.

14. UP1 формат е електронен формат, съдържащ списък с произведения, за които разпределящото сдружение не разполага с достатъчно информация за да осъществи разпределение на възнагражденията. Използва се за международна комуникация със сродните дружества, както и със издатели/субиздатели на чуждестранен репертоар.“

(2) Не се категоризират като аранжимент или като обра­ботка на народна музика, добавянето на обичайните практи­чески обозначения към съществуващо музикално произведение в т.ч.:

- прибавяне на динамични и агогични знаци, нюанси, орна­менти, щрихи и апликатура;

- транспониране от една тоналност в друга;

- съкращаване на някои вокални или инструментални час­ти;

- удвояване на гласове или разместване на вокални или инструментални части;

- присъединяване на гласове в паралелни интервали;

- корекции на нотописни грешки в оригинален ръкопис или други подобни поправки;

- трансформиране от остарял нотопис в съвременен;

- вариант, при който липсват фактурни, хармонични, метроритмични или теситурни изменения.

 

Чл.4.(1) Приемането на членове на сдружението става по реда, посочен в Устава. При приемането му за член в Сдружението всеки автор трябва да е създал поне едно произведение, което е било обект на публично изпълнение, записване или разпространение; а музикалният издател/субиздател трябва да има сключен договор с автор за най-малко едно произведение.

(2) отм.

(3) С подписването на договора членът декларира, че се е запознал и приема устава и правилата за разпределение на Сдружението, от които произтичат следните негови задължения:

1. да не участва пряко или косвено в изготвяне на неточни и/или фалшиви програмни отчети;

2. да попълва коректно програмните отчети, когато участва като изпълнител или организатор на музикални про­яви, възнагражденията от които постъпват в Сдружението;

3. да не подписва договори, съдържащи преференциални условия за заплащане на използването на собствените му произведения в непроменен вид с ползватели, които по сила­та на договорите си с Музикаутор имат отстъпени права за използване на произведения от репертоара на Сдружението;

4. да декларира в Сдружението всяко свое произведение при неговото публично изпълнение или записване;

5. да гарантира, че декларираното произведение не пред­ставлява неразрешена промяна на вече съществуващо произ­ведение, заимстване на чуждо произведение или предмет на плагиатство;

6. да уведоми в момента на постъпване в Сдружението за евентуално свое членство в друго авторско сдружение, как­то и да посочи произведенията, правата за управление върху които са били отстъпени на трети лица. В последния случай авторът се задължава във възможно най-кратък срок да вклю­чи тези произведения в репертоара на Музикаутор;

7. да не предприема действия, с които би нанесъл морална и/или материална вреда на Сдружението и/или на неговите членове.

 

Чл.5.(1) В случай на нарушение на някое от задълженията, предвидени в чл.4,ал.З, Управителният съвет има право да налага следните санкции:

1. парична санкция в размер от двадесет лв. до сто лв., която се удържа от последващите възнаграждения на авто­ра. Набраните суми се натрупват в       резерв;

2. лишаване от правото да получава суми по фондовете на Сдружението;

3. изключване.

(2) Управителният съвет взема решение по т.З с мнозин­ство от 2/3 от присъстващите членове, след като изслуша автора или след като е поискал писмените му обяснения. Решенията на Управителния съвет се огласяват на следва­щото Общо събрание на Сдружението.

 

РАЗДЕЛ III
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА

Чл.6.(1) С оглед улесняване събирането и разпределението на възнагражденията, всеки член на Музикаутор регистрира в Сдружението своите произведения. За тази цел Сдружението предоставя специални регистрационни формуляри-декларации, описани по-долу:

1. Формуляр за регистрация на музикално произведение;

2. Формуляр за регистрация на нови или вече съществуващи музикални произведения, използвани за нуждите на реклами, шапки,джингли и други видове фонова музика (т.е. на музикалния фон на радио или аудиовизуално предаване). Наред с този формуляр, всеки член на Музикаутор следва да представи и декларация за отстъпените права, съгласно договора с продуцента или самия договор с продуцента за създаване и записване на тази музика (ако е необходимо - със заличена информация), а също и запис на аудиовизуалния клип и/или негов звукозапис. Доколкото разполага с подобна информация и има право да се разпорежда с нея, авторът (издателят или субиздателят) може да съдейства на Музикаутор за предоставянето на отчетна информация, съдържаща данни относно периода на излъчване, както и броя на излъчванията и/или заверен препис от медиен план на излъчванията.

3. Формуляр за филмова музика. Наред с този формуляр, всеки член на Музикаутор може да представи и декларация за отстъпените права съгласно договора с продуцента или самия договор с продуцента на филма (ако е необходимо – със заличена конфиденциална информация).

(2) Регистрацията на произведения по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 следва да бъде направена до приключване на разпределението за съответния вид използване в съответствие с тези Правила. В противен случай се прилага разпоредбата по чл. 6, ал. 7.

(3) Подадените регистрационни формуляри-декларации се съхраняват в архива на Сдружението, което се задължава да третира тази информация като конфиденциална, да не я предоставя на трети лица и да не я използва за други цели освен за разпределението на събраните приходи от използване.

(4) Музикалният издател/субиздател депозира в Сдружението заверено копие от издателските/субиздателските си договори не по-късно от един месец след тяхното сключване.

(5) До доказване на противното за автори на регистрира­ните произведения се считат лицата, посочени като такива в регистрационния формуляр - декларация за регистриране на произведенията. Декла­раторът носи отговорност за верността на съдържанието на декларацията, която подписва.

(6) При повторна регистрация на вече регистрирано про­изведение, отнасяща се до промяна на неговия жанр, съавторство, наличие на издателски договор и други обстоятелства, които биха довели до промяна на дяловото участие на авторите в разпределението, регистрационният формуляр -декларация трябва да бъде придружена с доказателствен материал, кой­то ясно да посочва основанието за повторната регистрация.Декларацията трябва да съдържа подписите на всички правоносители, чиито дялове подлежат на промяна или надлежно подписан издателски договор.

(7) Произведения, за чиито правоносители (композитори, автори на текст и музикални издатели) към момента на приключване на дадено разпределение, Музикаутор не разполага с достатъчно информация или за които не са получили от правоносителите декларации, медийни планове,  договори с продуценти или трети лица относно задължения за изплащане на авторски възнаграждения, но за които в програмните отчети на ползвателите са посочени заглавие, изпълнител и ротации /времетраене, се третират като неидентифицирани и се въвеждат в разпределение. МУЗИКАУТОР полага грижата на добрия стопанин за идентификация на правоносителите в собствената и/или международните бази данни WID, CIS-Net, прилагане на Варшавско, Римско правило и разпращане на електронния формат UP-1. Ако произведенията не могат да бъдат идентифицирани в рамките на петгодишен период след приключване на разпределението, в което те фигурират, сумите, генерирани за тях постъпват поравно във фондовете "Социално подпомагане на членовете на сдружението" и "Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество". Преди постъпването на сумите във фондовете се отделят 10 /десет/ % от тях като резерв, който да бъде използван в случаи на претенции на правоносители за извършване на корекции в разпределението.

(8) При липса на подадени отчети от ползватели, отчети от мониторинг или каквито и да било други документи (договори, медийни планове и т.н), достатъчни за удостоверяване на съответното използване на музикално произведение, се счита, че произведението не е използвано.

(9)Регистрация на произведения (адаптации и аранжименти), създадени на основата на вече съществуващи произведения (оригинални произведeния), се извършва като се спазват следните правила:

1. когато произведението е създадено на основата на оригинално вече съществуващо произведение, което не е обект на авторскоправна закрила, авторът на адаптираното произведение е задължен да посочи в регистрация­та заглавието и авторите на първоначалното произведение.

2. когато произведението е създадено на основата на оригинално вече съществуващо произведение, което е обект на авторскоправна закрила, авторът на адаптацията/аранжимента или адаптираното произведение е задължен да представи писменото съгласие на автора/авторите на първоначалното оригиналното произведение.

(10) Дяловете на правоносителите в новосъздаденото произведение се определят съгласно правилата за разпределение на сдружението, ако не е договорено друго и се заплащат само в случай че има доказано използване на адаптираното произведение.

(11) При регистрация на авторска музика създадена на фолклорна основа, регистрационният формуляр-декларация трябва да бъде придружена с доказателствен материал за авторство.

(12) При регистрация на електро-акустична и алеаторна музика регистрационният формуляр-декларация трябва да бъде придружена със звуко- носител, партитура или техническо описание на произведе­нието.

(13)Регистрационни формуляри-декларации за регистрация, които не съдържат всички компоненти, необходими за въвеждане на произведенията в базата данни на Сдружението, не се считат за валидни и не се приемат.

(14) Авторите се задължават при поискване от страна на сдружението да предоставят всякаква допълнителна инфор­мация, която би имала доказателствена стойност за автор­ството на декларираните от тях произведения. В случаи на сключени договори с музикални издатели, предоставянето на копия от тях е задължително.

 

ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ IV
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА,СЪБРАНИ ЗА ЕДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Чл.7. Съавторите на едно произведение могат да уговарят свободно помежду си дяловото си участие в разпределението на възнагражденията,получени от използването на произведението.

 

Чл.8. Когато е постигнато споразумение, по смисъла на предходния член, съавторите го отразяват задължително при регистрацията на произведението в МУЗИКАУТОР.

(1) Дяловете между съавтори на едно произведение при липса на споразумение помежду им се определят, както следва:

А. Музикални произведения

 

ПРАВОИМАЩИ АВТОРИ

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗВУКО-

И ВИДЕОНОСИТЕЛИ

ПУБЛИЧНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

 

Автор на музика

12/12 – 100.00%

12/12 – 100.00%

Автор на музика

Автор на аранжимент

10/12 – 83.33%

2/12 – 16.67%

10/12 – 83.33%

2/12 – 16.67%

Автор на обработка на народна музика

6/12 – 50.00%

6/12 – съгласно чл. 11а

6/12 – 50.00%

 

Автор на музика /незащитен/

Автор на аранжимент

 -

12/12 – 100%

6/12 – 50.00%

6/12 – 50.00%

Автор на музика

Автор на текст

8/12 – 66.67%

4/12 – 33.33%

8/12 – 66.67%

4/12 – 33.33%

Автор на музика

Автор на текст

Автор на аранжимент

6/12 – 50.00%

4/12 – 33.33%

2/12 – 16.67%

6/12 – 50.00%

4/12 – 33.33%

2/12 – 16.67%

Автор на музика

Чуждестранен автор на текст

Автор на бълг. текст

8/12 – 66.66%

2/12 – 16.67%

2/12 – 16.67%

8/12 – 66.66%

2/12 – 16.67%

2/12 – 16.67%

Автор на музика

Чуждестранен автор на текст

Автор на български текст

Автор на аранжимент

6/12 – 50.00%

2/12 – 16.66%

2/12 – 16.67%

2/12 – 16.67%

6/12 – 50.00%

2/12 – 16.66%

2/12 – 16.67%

2/12 – 16.67%

Автор на музика /незащитен/

Автор на текст

-

12/12 – 100%

8/12 – 66.67%

4/12 – 33.33%

Автор на музика /незащитен/

Автор на текст

Автор на аранжимент

-

6/12 – 50.00%

6/12 – 50.00%

6/12 – 50.00%

4/12 – 33.33%

2/12 – 16.67%

Автор на музика /незащитен/

Чуждестранен автор на текст

Автор на български текст

-

6/12 – 50.00%

6/12 – 50.00%

8/12 – 66.67%

2/12 – 16.66%

2/12 – 16.67%

Автор на музика /незащитен/

Чуждестранен автор на текст

Автор на български текст

Автор на аранжимент

-

4/12 – 33.33%

4/12 – 33.33%

4/12 – 33.34%

6/12 – 50.00%

2/12 – 16.66%

2/12 – 16.66%

2/12 – 16.67%

Автор на музика /незащитен/

Чуждестранен автор на текст /незащитен/

Автор на български текст

-

-

12/12 – 100.00%

8/12 – 66.67%

2/12 – 16.66%

2/12 – 16.67%

Автор на музика /незащитен/

Чуждестранен автор на текст /незащитен/

Автор на български текст

Автор на аранжимент

-

-

6/12 – 50.00%

6/12 – 50.00%

6/12 – 50.00%

2/12 – 16.66%

2/12 – 16.67%

2/12 – 16.67%

Автор на музика /незащитен/

Чуждестранен автор на текст /незащитен/

Автор на български текст /незащитен/

Автор на аранжимент

-

-

-

12/12 – 100.00%

4/12 – 33.33%

2/12 – 16.67%

2/12 – 16.67%

4/12 – 33.33%

Автор на музика

Автор на текст /незащитен/

12/12 – 100.00%

-

8/12 – 66.67%

4/12 – 33.33%

Автор на музика

Автор на текст /незащитен/

Автор на аранжимент

8/12 – 66.67%

-

4/12 – 33.33%

6/12 – 50.00%

4/12 – 33.33%

2/12 – 16.67%

Автор на музика

Чуждестранен автор на текст /незащитен/

Автор на български текст

8/12 – 66.67%

-

4/12 – 33.33%

8/12 – 66.67%

2/12 – 16.66%

2/12 – 16.67%

Автор на музика

Чуждестранен автор на текст /незащитен/

Автор на български текст

Автор на аранжимент

6/12 – 50.00%

-

4/12 – 33.33%

2/12 – 16.67%

6/12 – 50.00%

2/12 – 16.67%

2/12 – 16.66%

2/12 – 16.67%

(2) Ако авторите на музика, текст или аранжимент са повече от един, съответните дялове за музика, текст, аранжимент се разпределят поравно.

 

Чл.9. След депозиране на заверено копие от издателските/субизадтелските договори, Музикаутор регистрира произведенията в съответствие с посочените в издателските/субиздателските договори дялове.

 

Чл.10. Издател и негови евентуални субиздатели не могат да имат общ дял по-голям от 50% от цялото възнаграждение за дадено произведение.

 

Чл.11. Когато дяловете за разпределение не са посочени изрично в издателските договори се прилага следната схема за разпределение:

 

ПРАВОИМАЩИ АВТОРИ

И МУЗИКАЛНИ ИЗДАТЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

НА ЗВУКО- И ВИДЕОНОСИТЕЛИ

ПУБЛИЧНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

Автор на музика

Музикален издател

66.67%

33.33%

66.67%

33.33%

Автор на музика

Автор на аранжимент

Музикален издател

55.56%

11.11%

33.33%

55.56%

11.11%

33.33%

Автор на обработка на народна музика

Музикален издател

33.34%

16.67%

33.34%

16.67%

Автор на музика

Автор на текст

Музикален издател

33.34%

33.33%

33.33%

33.34%

33.33%

33.33%

Автор на музика

Автор на текст

Автор на аранжимент

Музикален издател

33.34%

22.22%

11.11%

33.33%

33.34%

22.22%

11.11%

33.33%

Автор на музика

Чуждестр.автор на текст

Автор на бълг.текст

Музикален издател

44.45%

11.11%

11.11%

33.33%

44.45%

11.11%

11.11%

33.33%

Автор на музика

Чуждестр.автор на текст

Автор на бълг.текст

Автор на аранжимент

Музикален издател

33.34%

11.11%

11.11%

11.11%

33.33%

33.34%

11.11%

11.11%

11.11%

33.33%

Автор на музика /незащитен/

Автор на аранжимент

Музикален издател

-

50.00%

50.00%

33.33%

33.33%

33.33%

Автор на музика /незащитен/

Автор на текст

Музикален издател

-

50.00%

50.00%

44.45%

22.22%

33.33%

Автор на музика /незащитен/

Автор на текст

Автор на аранжимент

Музикален издател

-

33.34%

16.66%

50.00%

33.34%

22.22%

11.11%

33.33%

Автор на музика /незащитен/

Чуждестр.автор на текст

Автор на бълг.текст

Музикален издател

-

25.00%

25.00%

50.00%

44.45%

11.11%

11.11%

33.33%

Автор на музика /незащитен/

Чуждестр.автор на текст

Автор на бълг.текст

Автор на аранжимент

Музикален издател

-

22.22%

22.22%

22.22%

33.34%

33.34%

11.11%

11.11%

11.11%

33.33%

Автор на музика /незащитен/

Чуждестр.автор на текст /незащитен/

Автор на бълг.текст

Музикален издател

-

-

50.00%

50.00%

33.34%

11.11%

11.11%

33.34%

Автор на музика /незащитен/

Чуждестр.автор на текст /незащитен/

Автор на български текст

Автор на аранжимент

Музикален издател

 -

 -

25.00%

25.00%

50.00%

33.34%

11.11%

11.11%

11.11%

33.33%

Автор на музика /незащитен/

Чуждестр.автор на текст /незащитен/

Автор на бълг.текст /незащитен/

Автор на аранжимент

Музикален издател

 -

 -

 -

50.00%

50.00%

22.22%

11.11%

11.11%

22.23%

33.33%

Автор на музика

Автор на текст /незащитен/

Музикален издател

66.67%

 -

33.33%

44.45%

22.22%

33.33%

Автор на музика

Автор на текст /незащитен/

Автор на аранжимент

Музикален издател

50.00%

 -

16.67%

33.33%

33.34%

22.22%

11.11%

33.33%

Автор на музика

Автор на текст /незащитен/

Автор на български текст

Музикален издател

50.00%

 -

16.67%

33.33%

33.34%

11.11%

11.11%

33.34%

Автор на музика

Чуждестр.автор на текст /незащитен/

Автор на български текст

Автор на аранжимент

Музикален издател

33.33%

 -

16.67%

16.67%

33.33%

33.34%

11.11%

11.11%

11.11%

33.33%

 

Чл.11а Дяловете на автори, извън законовия срок на защита в произведения с частично погасени права се разпределят между българските и чуждестранните правоносителите в съответствие с принципа на равнопоставеност.

Музикаутор прилага своя ключ за разпределение на възнагражденията в следните случаи:

  • когато някой от правоносителите /композитор, автор или оригинален издател/ на използваното произведение е член сдружението.  
  • когато информацията, отнасяща се до дяловете на използваното произведение в документацията на чуждестранните дружества е противоречива.

 

Чл. 11б Музикаутор прилага ключа за разпределение на сродните дружества, в случаите когато в използваното произведение правоносителите не са членове на сдружението, в съответствие с информацията, съдържаща се в международните бази данни и документацията на съответните сродни дружества.

 

ГЛАВА ТРЕТА
РАЗДЕЛ V
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОСТЪПИЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 12.(1) Възнагражденията на авторите за различните видове използване на техните произведения се определят по правила основаващи се на времетраенето на изпълнените, излъчени или записани на звуко- и видеоносители произведе­ния, изчислено в секунди и/или минути.

(2) Ако времетраенето на произведението не е отбеляза­но в програмните отчети, Сдружението взема предвид посо­ченото времетраене в авторската регистрация или в международния фиш за произведението.

 

Чл. 13. Разпределението на възнагражденията, след приспадане на разходите за дейността по колективно управление на права и/или социални и културни фондове се извършва между носителите на права, съгласно настоящите правила за разпределение и устава на сдружението, независимо дали са членове на сдружението или не. Сдружението урежда отношенията си с носители на права, които не са негови членове, във връзка с разходите за дейността си по колективно управление на права и за социални и/или културни фондове по същия начин, както със своите членове. Дяловете на такива лица се определят по съшия начин като на членовете на сдружението и възнагражденията им се изплашат при същите условия.

 

Чл.14.(1) Всички суми постъпили от ползвателите по сила­та на сключените с тях договори, се разпределят съобразно вида на използване на произведенията в следнитекласове за разпределение:

1. Клас радио и телевизионно излъчване по безжичен път, чрез спътник, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа.

2. Клас публично изпълнение.

3. Клас производство, разпространение, внос и износ в търговско количество на звуко- и видеоносители.

4. Клас компенсационни възнаграждения от празни звуко-ивидеоносители и репрография.

5. Клас "Нови права" /мултимедийни CD,DVD,Интернет и др.т./.

(2) Всички лихви, получени върху сумите, постъпили от ползватели по силата на сключените с тях договори се разпределят пропорционално в съответните класове, с изключение на лихвите по разплащателни сметки, които съгласно чл. 34, ал. 1 постъпват в резерв.

 

Чл.15. KЛAC РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ.
(1) Сумите събрани от Музикаутор за излъчване на произведенията по радио и телевизия се разпределят в седем подкласа. Разпределението на авторските възнаграждения се извършва поотделно за всеки подклас, както следва:
1. Подклас радио- излъчвания по БНР;
2. Подклас телевизионни излъчвания по БНТ;
3. Подклас радио излъчвания по обществени и търговски ефирни и кабелни радиостанции с национално и регионално покритие, които заплащат годишно авторски възнаграждения в размер над 4 000 /четири хиляди/ лева нетно, т.е след приспадане на ДДС и удръжките, предвидени в настоящите правила. Разпределението се прави за всяка радиостанция по отделно, въз основа на изплатената от нея сума и подадения отчет.
4. Подклас радио излъчвания по обществени и търговски ефирни и кабелни радиостанции с национално и регионално покритие, които заплащат годишно авторски възнаграждения в размер под 4 000 /четири хиляди/ лева нетно , т.е след приспадане на ДДС и удръжките, предвидени в настоящите правила. Разпределението се прави въз основа на отчетите на радиостанциите, попадащи в т. 3 и се прави общо за целия подклас на базата на сбора от платената сума от всички радиостанции, попадащи в този подклас.
5. Подклас телевизионни излъчвания по обществени и търговски кабелни телевизии с национално и регионално покритие и ефирни телевизии с регионално покритие, които заплащат годишно авторски възнаграждения в размер над 10 000 /десет хиляди/ лева нетно, т.е след приспадане на ДДС и удръжките, предвидени в настоящите правила. Разпределението се прави за всяка телевизия по отделно, въз основа на изплатената от нея сума и подадения отчет.
6. Подклас телевизионни излъчвания по обществени и търговски кабелни телевизии с национално и регионално покритие и ефирни телевизии с регионално покритие, които заплащат годишно авторски възнаграждения в размер под 10 000 /десет хиляди/лева нетно, т.е след приспадане на ДДС и удръжките, предвидени в настоящите правила. Разпределението се прави въз основа на отчетите на телевизиите, попадащи в т. 5 и се прави общо за целия подклас на базата на сбора от платената сума от всички телевизии, попадащи в този подклас.
7. Подклас телевизионни излъчвания по обществени и търговски ефирни телевизии с национално покритие, които заплащат годишно авторски възнаграждения в размер над 10 000 /десет хиляди/лева нетно, т.е. след приспадане на ДДС и удръжките, предвидени в настоящите правила. Разпределението се прави за всяка телевизия поотделно, въз основа на изплатената от нея сума и подадения отчет.

(2) С изключение на случаите по т. 4 и т. 6 сумите във всеки подклас се разпределят за всяка телевизия или радио по отделно въз основа на отчетите на съответния ползвател и изплатената сума. В случай че изпратеният отчет е непълен или при наличие на несъответствие между него и отчета на организацията, осъществяваща услуги по проследяване излъчванията на медиите /мониторинг/, Музикаутор има право да допълни липсващата информация в отчета на ползвателя с информация от отчета на мониторинга. В случай, че ползвателят не изпрати отчет за разпределение се ползва отчета на мониторинга, освен ако по отношение на него не са налице обстоятелствата, посочени в чл. 20.

(3) Разпределението на сумите за авторски възнаграждения се извършва според посоченото времетраене на произведенията в програмните отчети, предоставени от излъчващите организации.

(4) Музикаутор изплаща авторски възнаграждения за излъчени части от музикално-сценични произведения с времетраене до двадесет минути.

(5) отм.

(6) отм.

(7) В случаите, когато няколко телевизии са част от телевизионна медийна група и са собственост на едно юридическо лице, което заплаща на МУЗИКАУТОР общо възнаграждение за всички телевизии, разпределението се извършва по следния начин:

1. МУЗИКАУТОР изисква от ползвателя справка за съотношението на приходите на отделните програми, част от медийната група. Въз основа на справката се определя сумата за разпределение, която се отнася към всяка телевизия, като тя не може да бъде по-малка от минималното възнаграждение, дължимо на МУЗИКАУТОР съгласно тарифата за телевизии, разпространяващи се чрез кабел и сателит.

2. В случай, че ползвателят не предостави справка, МУЗИКАУТОР разделя телевизиите в рамките на групата условно на основна /първостепенна/ и второстепенна.

3. За второстепенните телевизии - без значение дали са кабелни/сателитни или ефирни за разпределение се отнасят суми, равни на минималното възнаграждение, дължимо на МУЗИКАУТОР съгласно тарифата за телевизии, разпространяващи се чрез кабел и сателит.

4. За основната телевизия се разпределя останалата сума, като за основна се приема тази телевизия, която е декларирана от ползвателя пред МУЗИКАУТОР като такава, а ако той откаже да предостави информация за това, Управителният съвет взема решение коя телевизия е основна на база на публикации в интернет, вестници и др. п.

5. В случай, че в медийната група няма основна телевизия изплатените от нея възнаграждения се разпределят общо въз основа на отчетите на телевизиите, влизащи в групата.

(8) В случай, че сборът от възнагражденията, изплатени за излъчването от българска територия/предаване по кабел на българска територия на дадена програма и от препредаването й надхвърля сумата над която се извършва разпределение на базата на отчет, посочена в чл. 15, ал. 1, т. 3, т. 5 и т. 7, то сборът от събраните възнаграждения се разпределя на базата на отчета на ползвателя, независимо, че ако се вземат предвид само възнагражденията за излъчване/предаване по кабел на програмата те не биха били разпределени на база на нейния отчет.

(9) В случаите, когато даден ползвател заплати възнаграждения в размер над прага за разпределение, посочен в чл. 15, ал. 1, т. 3, т. 5 или т. 7, но не предостави отчет за използваните произведения и не е налице отчет от мониторинга за това, изплатените възнаграждения се задържат за срок от 3 /три/ години. В случай, че в този период ползвателят изпрати липсващия отчет сумата се разпределя въз основа на него. В случай, че ползвателят не изпрати отчет в тригодишния период, сумата се разпределя съобразно чл. 15, ал. 1, т. 4 и т. 6 или се добавя към подкласа по т. 7 на базата на отчетите, отнасящи се за годината, през която е осъществено ползването.

 

Чл.16. КЛАС ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

(1) Сумите събрани от публично изпълнение на музика се разпределят в следните подкласове:
1. Подклас публично изпълнение на музика по време на концерти и използване на музика в други публични прояви. Разпределението се извършва на базата на програмните от¬чети, предоставени от ползвателите. Сумите се разпреде¬лят само между изпълняваните автори във всяка отделна програма, пропорционално на времетраенето на изпълнени¬те произведения.
2. Подклас публично изпълнение на музика в хотели, заведения за хранене и забава, озвучаване на търговски обекти и магазини, самолети, влакове, автобуси и др.транспортни средства.
3. Подклас прожекции на филми в киносалоните. Разпреде¬лението се извършва на базата на документацията за музи¬ката към всеки филм, предоставена от българските автори и продуценти или musiccue-sheets, предоставени от чуждестранните авторски дружества. Начинът на разпределение се уточнява според международните стандарти.
4. Подклас изпълнение на музикални произведения, включени в драматични и други сценични произведения, циркови представления и други, когато не са специално написани за тях. Разпределението се извършва на базата на документацията за използваните музикални произведения в съответното драматично или сценично произведение, предоставена от авторите, музикалните издатели и субиздатели и/или от организаторите на съответното драматично или сценично произведение и/или представление.

(2) Сумите по т.1 и т. 2 се разпределят, както следва:
а/ възнагражденията за произведения, за които са постъпили програмни отчети се разпределят на базата на тези отчети.
б/ възнагражденията, постъпили без програмни отчети се разпределят, както следва:
- 30% се отнасят в подклас радио излъчвания по БНР;
- 20% се отнасят в подклас радио излъчвания по обществени и търговски ефирни и кабелни радиостанции с национално и регионално покритие по чл. 15, ал. 1, т.4;
- 30% се отнасят в подклас телевизионни излъчвания по БНТ;
- 10% се отнасят в подклас телевизионни излъчвания по обществени и търговски кабелни телевизии с национално и регионално покритие и ефирни телевизии с регионално покритие по чл. 15, ал. 1, т.6.
- 10% се отнасят в подклас телевизионни излъчвания по обществени и търговски ефирни телевизии с национално покритие, по чл. 15, ал. 1, т.7.

(3) В случаите по буква „б“ на ал. 2, когато повече от половината от медиите, които участват в даден подклас не предоставят отчет, съответно няма отчет на мониторинга за използваните от тях произведения се процедира по следния начин:

1. Определя се делът на всяка от медиите, която не е предоставила отчет спрямо останалите от подкласа, които участват в разпределението, като се вземе съотношението на нейното музикално съдържание за предходната година спрямо общото годишно музикално съдържание на всички медии от съответния подклас. Ако това е неприложимо се определят равни дялове на отделните медии.

2. За всяка медия без отчет се отделя сума, съответстваща на определения й по предходната точка дял.

3. Отделената сума се задържа за срок от 3 /три/ години. В случай, че в този период ползвателят изпрати липсващия отчет, сумата се разпределя въз основа на него. В случай, че ползвателят не изпрати отчет, сумата се разпределя в съответния подклас съобразно чл. 15, ал. 1, т. 4 и т. 6 или се добавя към подкласа по т. 7 на базата на отчетите, отнасящи се за годината, през която е осъществено ползването.

 

Чл.17. КЛАС ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ВНОС И ИЗНОС В ТЪРГОВСКО КОЛИЧЕСТВО И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗВУКО- И ВИДЕОНОСИТЕЛИ.

(1) Разпределението се извършва за всеки звуко- и видеоносител поотделно, на базата на времетраенето на произведени­ята, само между участващите във всеки носител автори.

(2) Събраните възнаграждения за механично възпроизвеждане, осъществявано от DJ се прибавят към възнагражденията, събрани за публично изпълнение в заведения, хотели и магазини и се разпределят по същия начин.

 

Чл.18. КЛАС КОМПЕНСАЦИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ ПРАЗНИ ЗВУКО- И ВИДЕОНОСИТЕЛИ И РЕПРОГРАфИЯ.

Сумите от празни носители следва да бъдат разпределяни по реда на и в съотношенията, посочени в чл. 16 буква б) от Правилата, т.е. като възнаграждения, получени без програмни отчети.

 

Чл.19. КЛАС “НОВИ ПРАВА”.

(1) Сумите, събрани от предлагане по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до произведенията или до части от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях се разпределят в следните подкласове: За единодушно;

1. Подклас мелодии за мобилни телефони, записани във форма, която позволява качването им на компютърен сървър и осигуряването на достъп до тях на потребителя с цел запаметяването им върху паметта на мобилен телефон. Сумите се разпределят поименно, въз основа на отчетите на съответния ползвател, съобразно броя на продажбите на всяка една мелодия за мобилен телефон. 25 % от сумите се разпределят съгласно посоченото в раздел ІV от тези правила дялово разпределение, прилагано при публично изпълнение на произведенията. 75 % от сумите се разпределят съгласно посоченото в раздел ІV от тези правила дялово разпределение, прилагано при производство на звуко- и видео- носители.

2. Подклас Интернет /интерактивни/ радиа и телевизии. Сумите се разпределят в рамките на подкласа поотделно за радиата и за телевизиите, поименно и въз основа на отчетите на съответния ползвател, според посоченото в тях времетраене.

3. /отм./

4. Подклас предлагане на достъп до музикални произведения чрез Интернет или друга подобна мрежа, при който музикалните произведения могат да бъдат възприемани от крайния потребител слухово и/или зрително, без възможност да бъдат изтеглени и записвани върху неговия компютър. Сумите се разпределят в рамките на подкласа поотделно за всеки ползвател, поименно и въз основа на подадените отчетите според посоченото в тях времетраене. 75 % от сумите се разпределят съгласно посоченото в раздел ІV от тези правила дялово разпределение, прилагано при публично изпълнение на произведенията. 25 % от сумите се разпределят съгласно посоченото в раздел ІV от тези правила дялово разпределение, прилагано при производство на звуко и видеоносители.

5. Подклас предлагане на достъп до музикални произведения чрез Интернет или друга подобна мрежа, при който музикалните произведения могат да бъдат възприемани от крайния потребител слухово и/или зрително, и едновременно с това или непосредствено след това да бъдат изтеглени и записвани върху неговия компютър, с възможност за по - нататъшното им възпроизвеждане върху звуко- или видео- носители. Сумите се разпределят поименно въз основа на отчетите на съответния ползвател, съобразно броя на продажбите на дадено музикално произведение75 % от сумите се разпределят съгласно посоченото в раздел ІV от тези правила дялово разпределение, прилагано при производство на звуко- и видео- носители. 25 % от сумите се разпределят съгласно посоченото в раздел ІV от тези правила дялово разпределение, прилагано при публично изпълнение на произведенията.

(2) Събраните възнаграждения по т. 2 /подклас интернет радиа и телевизии/ от интернет радиа, за които няма изпратени програмни отчети, се разпределят съгласно чл. 15, ал. 1, т. 4.

(3) Събраните възнаграждения по т. 4 - подклас предлагане на достъп до музикални произведения чрез Интернет или друга подобна мрежа, при който музикалните произведения могат да бъдат възприемани от крайния потребител слухово и/или зрително, без възможност да бъдат изтеглени и записвани върху неговия, за които няма постъпили отчети се разпределят съгласно чл. 15, ал. 1, т. 6.

 

Чл. 19а КЛАС „ПРЕПРЕДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА”.

(1) Разпределението се извършва в зависимост от това дали препредаваната програма се излъчва от територията на България или не. Разпределението на възнаграждението за програми, излъчвани от българска територия се извършва като тези суми се добавят към подкласа, в който се разпределят възнагражденията от съответната програма. Възнагражденията за програми, излъчвани от територия, различна от България се изпращат за разпределение на дружеството в страната, от която програмата се излъчва, като 10% от нетната сума за разпределение се отделя за субиздатели, членове на Музикаутор. Така получената сума се разпределя пропорционално на базата на възнагражденията, разпределени на субиздателите през предходната година.

(2) Разпределението се извършва в зависимост от това вида на препредаваната програма, като се прилага следния коефициент:

 

Вид програма Коефициент
Национална ефирна телевизия 1,8
Музикална 1
Политематична/филмова 0,8
Информационна/спортна 0,28
Радиопрограма 0,12

 

РАЗДЕЛ VI
ПРОГРАМНИ ОТЧЕТИ

Чл.20. Разпределението на възнагражденията се извър­шва по програмни отчети, предоставени от ползвателите. Всички предоставени отчети се вземат предвид, с изключение на:

1. програмни отчети, чиито обем не съответства на постъпилата сума от ползвателя и не оправдава разходите по обработването им;

2. програмни отчети, за които със сигурност се знае или може да се предполага, че са подправени /фалшифицирани/;

3. програмни отчети, които са непълни и не отразяват вярно публичното изпълнение и/или излъчване;

4. програмни отчети, които са нечетливи;

5. програмни отчети с произведения, за които Музикаутор е отправил запитване до членове на сдружението или до сродно чуждестранно сдружение и за които не е получил отговор в указаните срокове.

 

Чл.21. Програмни отчети, в които липсва част от инфор­мацията за авторите на произведенията се допълват с по­мощта на базата данни на Сдружението, регистрациите на авторите и международните фишове.

 

Чл.22. Програмни отчети от медиите, отнасящи се за дадена година и получени по-късно от 30 април на следващата година остават за следващото разпределение.

 

Чл.23. Програмни отчети не се изискват в следните случаи:

1. за концерти с програми изцяло от автори с погасени права;

2. за препредаване на радио- и телевизионни програми на публични места;

3. за препредаване чрез електронна съобщителна мрежа на радио- и телевизионни програми;

4. за изпълнение на музика в хотели, транспортни средства и др.;

5. по предложение на Комисията по разпределение Управителният съвет може да реши да отхвърли и други програмни отчети, при условие, че според статистическите проучвания точността при разпределяне на възнаграждени­ята няма да бъде сериозно застрашена.

 

РАЗДЕЛ VII РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОСТЪПИЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ В ЧУЖБИНА

Чл.24. Възнагражденията на членовете на Музикаутор получени от чужбина за използване на техни произведения се определят от правилата за разпределение на чуждестранните дружества.

 

Чл.25. Музикаутор прилага своя ключ за разпределение на възнагражденията, получени от чужбина в случаите, когато в чуждестранните отчети информацията относно дяловете на правоимащите автори е неточна или непълна.

 

Чл.26. Сумите за авторски възнаграждения, получени от чуждестранните авторски дружества се изплащат в десет­дневен срок след тяхното разпределение, като авторите получават отчет за заглавията и начина на използване на техните произведения.

 

РАЗДЕЛ VIІI
СЪБИРАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА Р.БЪЛГАРИЯ

Чл.27. Възнагражденията, дължими за използването на авторски произведения се определят с договори между МУЗИКАУТОР и ползвателите.

 

Чл.28. От всички събрани суми за авторски възнаграждения се удържа процент, който е необходим за покриване на разходите за издръжка на Сдружението. Размерът на процен­та за издръжка на Сдружението се определя, както следва:

1. от брутните суми, постъпили за излъчване на произведенията от БНР, БНТ, обществените и търговски ефирни и кабелни радио- и телевизионни станции – 20%;

2. от брутните суми, постъпили за публично изпълнение на музика по време на концерти и други публични прояви, както и от изпълнения на музикални произведения, включени, циркови представления и други, когато не са специално написани за тях - 20%;

3. от брутните суми, постъпили за публично изпълнение на музика в хотели, заведения за хранене и забава, озвучаване на търговски обекти и магазини, самолети, влакове автобуси и други транспортни средства - 25 %, от които 10% са за издръжка на Сдружението, а 15 % са за външни посредници;

4. от брутните суми, постъпили за прожекции на филми в киносалоните - 15%;

5. от брутните суми, постъпили от изпълнения на музикални произведения, включени в драматични и други сценични произведения, когато не са специално написани за тях – 20%;

6. от брутните суми, постъпили за производство, разп­ространение и отдаване под наем на звуко- и видео- носители - 15%;

7. от брутните суми на компенсационните възнагражде­ния, постъпили от празни звуко- и видео- носители и репрогафия - 15%;

8. от брутните суми, постъпили за възнаграждения на авторите от чуждестранни дружества за използване на техни произведения в чужбина - 10%;

9. от брутните суми, постъпили индивидуално за автори­те за използване на техните произведения в страната и чужбина - 5%.

10. от брутните суми постъпили от ползватели съгласно чл. 19 - 10 %.

11. /отм./

12. /отм./

13. от брутните суми, постъпили от препредаване по електронна съобщителна мрежа на музикални произведения, включени в телевизионни програми, излъчвани от територията на Република България - 20%

14. от брутните суми, постъпили от препредаване по електронна съобщителна мрежа на музикални произведения, включени в телевизионни програми, излъчвани от територията на страни, различни от Република България -10%.

 

Чл.29.(1) Сумите за авторски възнаграждения от производство, разпространение и отдаване под наем на звуко- и видео- носители, получени по силата на договори за индивидуално лицензиране, се изплащат четири пъти годишно, как­то следва:

1. След 20 май - сумите, постъпили за първо тримесечие на текущата година

2. След 20 август - сумите, постъпили за второ тримесечие на текущата година

3. След 20 ноември - сумите, постъпили за трето тримесечие на текущата година

4. След 20 февруари - сумите, постъпили за четвърто тримесечие на предходната година

Сумите за авторски възнаграждения от производство, разпространение и отдаване под наем на звуко- и видео- носители, получени по силата на договори за бланкетно лицензиране се изплащат четири пъти годишно както следва:

1. След 20 юни - сумите, постъпили за първо тримесечие на текущата година

2. След 20 септември - сумите, постъпили за второ тримесе­чие на текущата година

3. След 20 декември - сумите, постъпили за трето триме­сечие на текущата година

4. След 20 март - сумите, постъпили за четвърто тримесечие на предходната година

(2) Сумите за авторски възнаграждения за излъчване на произведения от БНР и БНТ, обществените и търговски ефир­ни и кабелни радио- и телевизионни организации, в това число и всички суми, отнесени в тези подкласове, съгласно настоящите правила, се изплащат един път годишно след 31 юли на следващата година.

(3) Сумите за авторски възнаграждения, постъпили от прожекции на филми в киносалоните се изплащат един път годишно, след 31 юли на следващата година.

(4) Сумите за авторски възнаграждения, постъпили от изпълнения на музикални произведения, включени в драматични и други сценични произведения, когато не са специално написани за тях се изплащат два пъти годишно, след 31 юли на текущата година и 31 януари на следващата година.

(5) Сумите за авторски възнаграждения, постъпили инди­видуално за авторите се изплащат веднага.

(6) Сумите за авторски възнаграждения, постъпили за използването на произведенията под формата на мелодии за мобилни телефони се изплащат два пъти годишно, както следва:

1. След 20 април - сумите, постъпили за второто шестмесечие на предходната година

2. След 20 октомври – сумите, постъпили за първото шестмесечие на текущата година

(7) Сумите за авторски възнаграждения, постъпили за използването на произведения от Интернет радиа и телевизии през дадена календарна година се изплащат един път годишно след 20 октомври на следващата година.

(8) Сумите за авторски възнаграждения, постъпили за предлагане на достъп до музикални произведения чрез Интернет или друга подобна мрежа, при който музикалните произведения могат да бъдат възприемани от крайния потребител слухово и/или зрително и едновременно с това или непосредствено след това да бъдат изтеглени и записвани върху неговия компютър, с възможност за по - нататъшното им възпроизвеждане върху звуко или видеоносители /за лично ползване/ се изплащат два пъти годишно:

1. След 20 април - сумите, постъпили за второто шестмесечие на предходната година;

2. След 20 октомври – сумите, постъпили за първото шестмесечие на текущата година.

(9) Сумите за авторски възнаграждения, постъпили за предлагане на достъп до музикални произведения чрез Интернет или друга подобна мрежа, при който музикалните произведения могат да бъдат възприемани от крайния потребител слухово и/или зрително, без възможност да бъдат изтеглени и записвани върху неговия компютър се изплащат два пъти годишно както следва:

1. След 20 април - сумите, постъпили за второто шестмесечие на предходната година;

2. След 20 октомври – сумите, постъпили за първото шестмесечие на текущата година.

(10) Сумите за авторски възнаграждения от публично изпълнение на музика по време на концерти и други публични прояви, както и от изпълнения на музикални произведения, включени в циркови представления и други, когато не са специално написани за тях се изплащат в едномесечен срок след получаването на дължимите възнаграждения и отчета за изпълнените произведения, в зависимост кое от двете събития настъпи по-късно.

(11) Музикаутор има право да отложи заплащането на авторски възнаграждения при възникване на спор между правоносителите в дадено произведение в следните случаи:

- при постъпване на писмена молба от страна на правоносителя/правоносителите, поради иницииране на съдебно производство, придружена със съответните доказателства за това;

- след получаване на молба от страна на сродно дружество, където членуват спорещите;

- при наличие на противоречие в декларациите за регистрация на дадено произведение;

- при противоречие в клаузите на издателските/субиздателски договори.

След представени доказателства за разрешаване на спора чрез доброволно споразумение между страните или съдебно решение, сдружението изплаща дължимите възнаграждения.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОМИСИИ И ФОНДОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
РАЗДЕЛ IX
КОМИСИИ

Чл.30.(1) За прилагане на настоящите правила, Управителният съвет избира следните комисии:

Комисия по регистрация на произведенията.

Комисия по разпределението на авторските възнаграждения.

Комисия по въпроси, свързани с моралните задължения на членовете, произтичащи от Устава и Правилата на сдружението.

(2) Комисиите се председателстват от член на Управителния съвет. В състава на комисиите могат да бъдат изби­рани и автори извън Управителния съвет. Броят на членовете на всяка комисия не може да бъде по-малък от трима души. Той се определя от Управителния съвет за всяка комисия поотделно.

 

РАЗДЕЛ X
ФОНДОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.31. Сдружението поддържа и развива следните фондове:

1. "Социално подпомагане на членовете на сдружението";

2. "Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество".

 

Чл.32. (1) Фонд "Социално подпомагане на членовете на Сдружението" набира средства от:
а) отчисления от постъпленията за излъчване на произ¬ведения от БНР и БНТ, обществените и търговски, ефирни и кабелни радио- и телевизионни организации;
б) (отм.)
в) отчисления от постъпленията от компенсационните възнаграждения по чл.26 от ЗАПСП (от празни звуко- и видеоносители, възпроизвеждане по репрографски начин);
г) отчисления от постъпления от препредаване по електронна съобщителна мрежа.

(2) Размерът на отчисленията за фонда е 5% /пет процента/ от сумите по предходната алинея, получена след приспадане на съответните проценти за издръжка на сдружението.

(3) Предназначението на този фонд е да бъдат подпомагани авторите или техните законни наследници посредством предоставяне на парични помощи и социални услуги в съответствие с ал. 4 от този член.

(4) Социалното подпомагане се осъществява чрез:
1. предоставяне на месечни и/или еднократни парични помощи на членовете физически лица – автори или техните наследници при настъпване на следните факти:
а/ финансово затруднение;
б/ заболяване;
в/ инвалидност;
г/ овдовяване;
д/ при достигане на 63 г. възраст;
е/ смърт.
2. предоставяне на социални услуги (в това число: възлагането, финансирането на юристи и консултанти по интелектуална собственост, които да осъществявават юридически услуги и да подпомагат членовете на сдружението за законосъобразното и ефективно упражняване на имуществените и неимуществените им авторски права върху произведенията от репертоара на Музикаутор, съобразно авторскоправните закони, действащи в Република България и др.)
(5) При предоставянето на социални помощи и социални услуги не се допуска неравностойно третиране на членовете на Сдружението.
(6) Редът за отпускането и предоставянето на средства от фонда, размерът на отпусканите средства, видът на социалните услуги и целта на отпусканите парични помощи по този член се определя от управителния съвет на Сдружението.

 

Чл.33.(1) Фонд "Популяризиране и развитие на бъл¬гарското наследство и творчество" набира средства от:

а) отчисления от постъпленията за излъчване на произ¬ведения от БНР, БНТ, обществените и търговски, ефирни и кабелни радио- и телевизионни организации;
б) (отм.)
в) отчисления от постъпленията от компенсационните възнаграждения по чл.26 от ЗАПСП (празни звуко- и видеоносители, възпроизвеждане по репрографски начин);
г) участие в национални и международни културни проек¬ти;
д) отчисления от постъпления от препредаване по електронна съобщителна мрежа.

(2) Размерът на отчисленията за фонда по ал.1 е 5% от сумите по букви "а" и "в" на предходната алинея, получени след приспадане на съответните проценти за издръжка на Сдружението.

(3) Предназначението на фонда е да поощрява създаването и използването на български произведения в страната и чужбина, да подпомага и финансира български проекти и международни проекти с участието на български автори и произведения, свързани с повишаване на обществената информираност относно сдружението.

 

Чл.34.(1)Резервът набира средства от:

а) реализирани икономии от издръжката на сдружението;

б) лихви от разплащателни сметки, дарения и помощи;

в) непотърсени авторски възнаграждения в срок от пет години след постъпването им в партидите за изплащане;

д) дължими възнаграждения на автори без наследници, съгласно чл.ЗЗ от ЗАПСП;

е) парични санкции по чл.5,ал.1,т.1;

ж) приходи от спомагателна стопанска дейност на сдружението.

(2) Предназначението на фонда по ал.1 е да осигуря­ва дългосрочно дейността и развитието на Сдружението.

 

Чл.35. Редът и начинът за използване на средства по фондовете се определят от Управителния съвет.

 

Чл.36. Всички решения на Управителния съвет за разпре­деление и използване на средства по фондовете се оглася­ват на следващото Общо събрание на сдружението.

 

Допълнителни разпоредби

Чл.37. Всеки член на Сдружението има право да се запознае с начина, по който е определено полагаемото му се възнаграж­дение.

 

Чл.38. Всеки член на Сдружението, който счита, че възнаграждението му е определено неправилно, може да подаде жалба до Управителния съвет, който я разглежда задължително на следващо заседание.

 

Чл.39. Ако по реда на предходния член или по друг начин се констатира грешка или пропуск при въвеждането на данни в разпределението, грешките и пропуските се компенсират при следващото изплащане на сумите в съответните класове за разпределение.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Настоящите правила се създават на основание чл.40, ал.6 от ЗАПСП чл.10, т.2 от Устава на Сдружението.

 

§2.Настоящите правила ще се прилагат за разпределе­ние на дължимите авторски възнаграждения за 2000 г. от радио- и телевизионни излъчвания, в това число и всички суми, които са отнесени в подклас радио- излъчвания по БНТ и подклас телевизионни излъчвания по БНР, съгласно чл.16, т.2,буква "б" и чл.18., както и за разпределение на авторски възнаграждения, събирани от сдружението след 10.02.2001 г.

 

§3.Настоящите правила отменят Правилата за разпре­деление, приети на Общо събрание на членовете на сдружение "Музикаутор" , проведено на 29 април 1995 г.

 

§4. Настоящите правила са приети на Общо събрание на членовете от сдружение "Музикаутор", проведено на 10 фев­руари 2001 г.

 

§5. Промените в правилата са приети на Общото събрание на членовете на сдружение “Музикаутор”, проведено на 28 февруари 2004 г.

 

§6. Изплащането на възнагражденията за използването на произведенията под формата на мелодии за мобилни телефони за 2002 г. и 2003 г. ще стане след 20 октомври 2004 г., заедно с изплащането на възнагражденията за първото шестмесечие на 2004 г.

 

§7. Промените в правилата са приети на Общото събрание на членовете на сдружение “Музикаутор”, проведено на 20 март 2010 г.

 

§8. Изплащането на възнагражденията за подклас предлагане на достъп до музикални произведения чрез Интернет или друга подобна мрежа при който музикалните произведения могат да бъдат възприемани от крайния потребител слухово и/или зрително, без възможност да бъдат изтеглени и записвани върху неговия компютър през 2010 г. ще бъде осъществено след 20 октомври 2010 г.

 

§9. Всички авторски възнаграждения, които към 24.03.2011 г. не са били разпределени в сроковете, предвидени в настоящите правила, следва да бъдат разпределени до края на 2014 г.

 

§10. Настоящите правила са изменени на Общото събрание на членовете на сдружение “Музикаутор”, проведено на 31 март 2012 г.

 

§11. Настоящите правила са изменени на Общото събрание на членовете на сдружение “Музикаутор”, проведено на 23.03.2013 г.

 

§12. Настоящите правила са изменени на Общото събрание на членовете на сдружение “Музикаутор”, проведено  на 08.11.2015 г.

 

§13.Разпоредбата на чл. 15, ал.7 влиза в сила, считано от 21 юни 2016 г.

 

§14. Настоящите правила са изменени на Общото събрание на членовете на сдружение “Музикаутор”, проведено на 20.03.2016 г.