Cisac Biem

Musicautor

Музикаутор е сдружение с нестопанска цел
на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели
с цел колективното управление на авторските им права


Музикаутор представлява над 2800 български автори, а на база на договорите си за взаимно представителство със сродните авторски сдружения от близо 100 държави, организацията предлага почти целия световен музикален репертоар на българския пазар.

ДЕЙНОСТ

Като организация за колективно управление на права (ОКУП) Музикаутор:

  • лицензира, т.е. сключва договори с ползвателите, които използват музикални произведения за своя бизнес - медии и оператори, заведения и търговски обекти, интернет платформи и сайтове, организатори на концерти и други;
  • събира авторски възнаграждения от ползвателите на базата на тарифи, утвърдени от Министерство на културата;
  • разпределя възнагражденията сред правоносителите, съгласно приетите от Общото събрание на сдружението Правила за разпределение;
  • не генерира печалба.

За да осъществява своята дейност като ОКУП, Музикаутор има действаща регистрация в Министерство на културата и попада в обхвата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Музикаутор работи изключително активно с Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC). Като неин член от 1993 г. Музикаутор се ръководи в дейността си от Професионалните правила на CISAC за сдружения за колективно управление на авторски права в музиката.

BIEM

От 1996 г. Музикаутор е член и на Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM).

 

УПРАВЛЕНИЕ

Върховен орган на Музикаутор е Общото събрание, което се състои от всички членове на сдружението. То има правото да приема и изменя Устава и Правилата за разпределение на инкасираните авторски възнаграждения, да избира и освобождава членове на Управителния съвет (УС) и на Контролно-финансовата комисия (КФК), да обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на сдружението. Членовете на УС, както и на КФК се избират с тригодишен мандат.

 

НАШАТА МИСИЯ

Музикаутор насърчава и защитава авторите чрез внедряването на иновативни практики за повишаване на приходите при използване на техните произведения. Ние вярваме, че отговаряйки на съвременните правни, лицензионни и технологични стандарти при колективното управление на авторски права, ще бъдем припознати от авторите, ползвателите и сродните международни организации като коректен и надежден партньор. Екипът ни съзнава и поема отговорността чрез дейността си да бъде фактор за устойчиво интегриране, утвърждаване и реализация на авторското право в ценностната система на българското общество.

 

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Нашата кауза е да защитаваме интересите на авторите, когато се използват техните музикални произведения, като осигурим справедливо заплащане за труда им. Музикаутор работи в посока подобряване на авторските възнаграждения чрез лицензионната си политика и чрез внедряване на високотехнологични и иновативни продукти в работата си, с които да повиши обема на администрираните данни в по-кратки срокове.

 

Формирайки мотивиран, квалифициран и постоянно развиващ се екип, приемаме ползвателите като свои клиенти и партньори и им предоставяме лесна и бърза лицензионна услуга.

 

В работата си екипът на Музикаутор се стреми към повишаване на познанията на авторите относно техните права и начина им на управление, както и към утвърждаване на авторското право в ценностната система на обществото.

 

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

1) Високи технологични стандарти;
2) Прозрачност и отчетност към авторите. Бърз ритъм на разпределение;
3) Ефективност при комуникацията и лицензирането на репертоар към ползвателите;
4) Ефективна и градивна комуникация (и спазване на добър тон) с членовете на дружеството, международните ни партньори и всички институции, които имат отношение към дейността на Музикаутор;
5) Инициатива за модернизиране и адаптиране към постоянно променящата се среда (технологична, правна).

 

МУЗИКАУТОР ПРЕДСТАВЛЯВА НАД 95% ОТ СВЕТОВНИЯ МУЗИКАЛЕН РЕПЕРТОАР