Cisac Biem

Musicautor

На срещата бяха обсъдени ключови въпроси за дейността на европейските дружества за колективно управление на авторски права

 

Годишната среща на европейския комитет на CISAC 2015 събра представители на над 90 европейски авторски дружества в рамките на 2 дни – 28, 29 април, в Тбилиси, Грузия. Сред дружествата - членове на CISAC, които взеха участие в конференцията, беше и Музикаутор.


За първи път ежегодната среща на CISAC бе проведена в кавказкия регион в знак на признание на забележителния напредък на грузинския член на CISAC - Грузинската авторскоправна асоциация (Georgian Copyright Association GCA).

Еди Шварц - композитор и текстописец, съпредседател на Дружеството на авторите в музиката на Северна Америка и председател на Канадската асоциация на композитори и автори, заяви, че през последното десетилетие композиторите и текстописците стават свидетели на обезценяване стойността на творчеството им и на спад във възнагражденията в резултатен на пазарни дисбаланси. Г-н Шварц сподели тази теза по време на изказването си от името на CISAC - Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори, в панел, организиран в седалището на ООН в Ню Йорк на 27 април по повод Световния ден на интелектуалната собственост под надслов 'Get Up. Stand Up: For Music".

По повод Световния ден на интелектуалната собственост, Жан Мишел Жар, председател на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC), направи следното изявление в отворено писмо до ООН от името на четири милиона творци, представлявани от членовете на CISAC:

 

"В член 27 (2) на "Всеобщата декларация за правата на човека", приета от Общото събрание на ООН през 1948 г., е посочено, че: "Bсеки човек има право на закрила на моралните и материалните си интереси, които са резултат от каквото и да е научно, литературно или художествено произведение, на което той е автор."

Съветът за електронни медии /СЕМ/ проведе тристранна работна среща с представители на сдружението на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР и на Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори /БАККО/. Основна тема на дискусията бе спазването на разпоредбите в Закона за радиото и телевизията по отношение на авторските и сродните на тях права от страна на предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми, и мерките, които СЕМ предприема в изпълнение на правомощията си, възложени му от ЗРТ.

 

На 29 март 2015 г.  в зала  10 на НДК се състоя редовното годишно отчетно събрание на Музикаутор при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне, обсъждане и приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2014 г.;

  2. Представяне, обсъждане и приемане на отчетния доклад на Контролно-финансовата комисия на сдружението за 2014 г.;

  3. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на сдружението за 2015 г.;

  4. Освобождаване на г-жа Гергана Турийска от състава на Управителен съвет във връзка с подадена оставка, и заместването ѝ с нов член от квотата на текстописците;

  5. Промени в Правилата за разпределение на сдружението;

  6. Промени в Устава на сдружението;

  7. Разни.