Cisac Biem

Musicautor

 

 

Управителният съвет на Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР, на основание чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 2 април 2017 г. (неделя) от 10.00 часа в зала 6 на НДК – гр. София, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Представяне, обсъждане и приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2016 г.;
2. Представяне, обсъждане и приемане на отчетния доклад на Контролно-финансовата комисия на сдружението за 2016 г.;
3. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на сдружението за 2017 г.;
4. Освобождаване членовете на Управителния съвет и на Контролно-финансовата комисия и провеждане избор на нови членове на Управителния съвет и на Контролно-финансовата комисия;
5. Промяна на Правилата за разпределение на сдружението;

Предложения за промени в Правилата за разпределение
Предложение за разпределяне на годишни минимуми на СПОТИФАЙ за 2014 и 2015 г., което да стане част от Правилата

Предложение за предварително изплащане на закъснели възнаграждения
6. Обсъждане на Правилника за дейността на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество“ и свързани с това актуализации на Устава на сдружението;

Предложения на работната група за промени в правилника за дейността на Фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”
7. Обсъждане на Правилник за дейността на Контролно-финансовата комисия;
8. Разни.

 

Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината от членовете му. В случай че не се яви необходимият брой членове, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита редовно, независимо от броя на явилите се членове.

 

Управителен съвет на Музикаутор

 


Член на сдружението може да бъде представляван на общото събрание въз основа на нотариално заверено пълномощно или писмено пълномощно, депозирано пред отдел „Регистрация“:

Образец на пълномощно за автор

Образец на пълномощно за музикален издател