Cisac Biem

Musicautor

 

За съжаление, 2016 бе поредна нулева година за подобряване и надграждане на законодателната рамка за защита на авторските права в България. Това се казва във въведението към годишния отчет за 2016 г. на сдружението на композитори и автори Музикаутор. Отчетът предстои да бъде представен, обсъден и приет от общото събрание на Музикаутор, което ще се проведе на 2 април 2017 г. в София.

 

В него се отбелязва, че от една страна, парламентът бламира приемането на закон за колективното управление на права, въпреки че има задължение да транспонира европейската директива. От друга страна, Министерство на културата продължава да бъде пасивно по отношение на анализа на проблемите в сектора и на законодателните инициативи.

 

„Развитието на авторскоправните системи до голяма степен е измерител за развитието на самото общество и държава“, изтъква във въведението на годишния отчет изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров. Той посочва, че въпреки липсата на действия от страна на институциите, Музикаутор продължава да търси нови форми, чрез които да популяризира мисията си.

 

През 2016 г. Музикаутор бе домакин на най-големия регионален форум на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори – CISAC. Европейският комитет на световната организация проведе своята среща на 6-7 април 2016 г. в София, като прие ключов за развитието на авторските права в България акт. Над 100 представители от 40 европейски авторски дружества подкрепиха резолюция до Народното събрание относно необходимите законодателни реформи в сферата на частното копиране.

 

Музикаутор инвестира също в развитие на партньорства и контакти с медиите с основната цел да даде максимална прозрачност и да създаде разбиране за авторското право и функциите на организациите за колективно управление на права.

 

Изграждането на експертен капацитет и подобряването на компетенциите бе ключово за организацията през 2016 г., която продължи да развива стажантски програми и да насърчава участието на служителите в редица семинари и обучения.

 

И през миналата година приоритет за Музикаутор бе стимулирането на българското творчество чрез Културния си фонд. През 2016 г. бяха отпуснати около 360 000 лв. за проекти на 100 български автори. Подобна подкрепа за развитието на музикалната индустрия в България е без аналог, включително на ниво държавна политика.

 

В технологично отношение Музикаутор продължи да се надгражда, като до края на 2017 г. се очаква да бъде готов новият софтуер за разпределение на авторските възнаграждения, който ще оптимизира чувствително дейността на сдружението.

 

Приходите на Музикаутор през 2016 г. възлизат на 6 509 172 лв., което представлява 79% изпълнение спрямо заложената за годината прогноза. Най-голям ръст се отбелязва в сферата на дигиталните права. За четиригодишен период се наблюдава тенденция за нарастване на приходите на организацията, а при процента административни разходи има спад, като през 2016 г. той е 17,23%.

 

В годишния отчет на организацията са посочени много от казусите, с които екипът на Музикаутор се сблъсква през 2016 г. Сред тях са и опитите за преговори с БНР за подобряване на авторските възнаграждения, плащани от националната медия, така че да бъде поставена на равна основа с останалите играчи на радиопазара. В документа се изтъква също доброто сътрудничество със Съвета за електронни медии, чиято медиация бе съществена и при решаването на спора с БНР през 2017 г.