Cisac Biem

Musicautor

 

 

И през 2017 г. България е сред наблюдаваните държави в Списък 301 на Търговския департамент на САЩ. Присъствието в Списък 301 ограничава възможностите за инвестиции в България заради липсата на адекватна защита на интелектуалната собственост в държавата.

 

Правителството на САЩ посочва, че пиратството в кабелния бранш продължава да бъде тревожно. Музикаутор припомня, че в България съществува сериозен сив сектор при кабелните оператори, които укриват реалния брой на своите абонати както пред сдружението на композитори и автори, така и пред Комисията за регулиране на съобщенията. По този начин те изплащат авторски възнаграждения за използваните тях произведения на базата на недействителни данни.

 

В доклада на българското правителство за предприетите действия за защита на интелектуалната собственост се отбелязва, че са извършени 554 проверки през 2016 г. по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Тези проверки са за всички видове ползвания на обекти на авторското право – софтуерни продукти, телевизионни програми, музикални и други произведения на изкуството и т.н.

 

Според справка по Закона за достъп до обществена информация, поискана от Музикаутор, за периода 2013 – 2015 г. инспекторатът към Министерство на културата е наложил санкции на нарушителите по ЗАПСП в размер на 158 500 лв., но събраните санкции са едва 44 500 лв.

 

За Музикаутор броят на проверките, както и размерът на наложените и събрани санкции е пренебрежимо малък. Така тези действия се оказват несъществени предвид факта, че само в сектора на търговските и туристически обекти ползвателите са над 150 000, а лиценз за използване на музикални произведения имат само 15% от тях.

 

Търговският департамент на САЩ изтъква, че България все още не е приложила необходимите законодателни промени, за да гарантира защитата на интелектуалната собственост, което не се е променило и през 2016 г. Наред с това правителството на САЩ посочва, че България следва да предприеме стъпки и за подобряване ефективността на съдебната система по отношение на делата, свързани с интелектуалната собственост.