Cisac Biem

Musicautor

 

Управителният съвет на Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР, на основание чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 18 юни 2017 г. (неделя) от 10.00 часа в  гр. София - Съюз на българските композитори, зала "Филип Кутев",  при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Промяна на Правилата за разпределение на сдружението в контекста на финансиране на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество“ и фонд „Социално подпомагане на членовете на сдружението“;
2. Обсъждане  и вземане на решения във връзка с фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество“;
3. Обсъждане на Правилник за дейността на Контролно-финансовата комисия;
4. Разни.

 

Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината от членовете му. В случай че не се яви необходимият брой членове, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита редовно, независимо от броя на явилите се членове.

 

Ясен Козев
Председател на УС

 

 


Член на сдружението може да бъде представляван на общото събрание въз основа на нотариално заверено пълномощно или писмено пълномощно, депозирано пред отдел „Регистрация“:

Образец на пълномощно за автор

Образец на пълномощно за музикален издател