Cisac Biem

Musicautor

Механично лицензиране

Механично лицензиранеВ случай че сте лице, което желае да възпроизведе върху звуко- и/или видеоносители музикални произведения, литературни произведения, свързани с музика и/или аранжименти и/или да разпространите тези носители на територията на България и ЕС, съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) сте длъжни да получите предварително разрешение от авторите на произведенията (композитор, текстописец, аранжор), които ще бъдат включени в издавания от вас албум/компилация. Следва също така да имате предвид, че Законът за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права предвижда, че издаването на оптични носители на територията на България може да се извърши само след получаване на удостоверение от Министерството на културата, че правата на авторите върху включените в албума/компилацията музикални произведения са уредени.

 

 

Предвид горното, преди да издадете албум/компилация, следва да подадете в МУЗИКАУТОР:

ЗАЯВЛЕНИЕ за сключване на договор за механично възпроизвеждане и разпространение

Нашите служители ще идентифицират кои от заявените от вас произведения принадлежат към репертоара на сдружението и на тази база ще определят дължимите от вас авторски възнаграждения.

 

Обхват на лицензирането

1/ Сключвайки договор с МУЗИКАУТОР, получавате правото:

                     - Да възпроизведете посочените от вас музикални произведения, литературни произведения, свързани с музика и/или аранжименти от репертоара на МУЗИКАУТОР;

                  - Да направите толкова копия на звуко- и/или видеоносителите, колкото сте посочили в заявлението до МУЗИКАУТОР;

                  - Да разпространите звуко- и видеоносителите в търговската мрежа на територията на България и ЕС, респективно да изнесете същите в държави извън Европейския съюз. 

 

2/ В случай че ще използвате вече съществуващ запис на музикално произведение, литературно произведение, свързано с музика и/или аранжимент, в допълнение към договора с МУЗИКАУТОР, трябва да уредите отношенията си и с изпълнителя и продуцента на въпросния запис.

 

3/ Договорът с МУЗИКАУТОР не отстъпва следните права:

                - Свързването на нов текст към вече съществуващо музикално произведение и обратното;

                - превод на оригиналния текст на друг език;

                - адаптация или нов аранжимент на съществуващо произведение (музика и/или текст);

                - използването на музика в реклами.

 

В тези случаи ползвателят следва да получи отделно разрешение директно от носителите на права върху съответното произведение.

 

Договор за възпроизвеждане и разпространение на музикални произведения под формата на звуконосители

Договор за възпроизвеждане и разпространение на музикални произведения под формата на видеоносители

Договор за възпроизвеждане и разпространение на музикални произведения, включени във филми

 

 

Изчисляване на авторските права

Дължимите суми за авторски възнаграждения при механично лицензиране се изчисляват според действащите тарифи на МУЗИКАУТОР.

Тарифа за механично лицензиране 

Важно е да имате предвид, че авторски възнаграждения се дължат и когато оптичните носители се разпространяват с нетърговска цел.

 

Отчетност

Най-късно до 20-то число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, сключилият договор с МУЗИКАУТОР ползвател трябва да представи в сдружението отчет със следните данни:

            - брой (тираж) на произведените носители от всеки вид;

            - брой на изнесените звуконосители от всеки вид по държави;

            - брой на продадените през отчетния период екземпляри от всеки вид носител;

            - цената на едро, експортната или производствена цена

Отчетът следва да бъде придружен от фактури/митнически декларации за продадените/ изнесените през отчетния период носители. Фактурите и митническите декларации се представят, за да се удостовери, че ползвателят спазва лицензионните условия на МУЗИКАУТОР.

 

Задължителна информация

Ползвателят се задължава да следва установените правила в звукозаписната индустрия, като:

             - отпечата следната информация върху обложката на звуко/видеоносителя, а именно:

Всички права на продуцента и на носителите на авторските права върху записаните произведения са запазени. Неразрешеното възпроизвеждане, разпространение, публично изпълнение, излъчване на записаните произведения, или използването им в интернет е забранено

            - постави логото на МУЗИКАУТОР върху звуко/видеоносителя;

            - посочи следната информация в обложката на албума/компилацията: заглавие на всяко едно произведение, композитор, автори на текст, аранжор, както и издател, ако има информация за такъв.

 

Директно уреждане на авторските права и възнаграждения с носителите на права

Като сдружение за колективно управление на авторски права, имащо над 2 800 автори директни членове, както и на основание сключени договори за взаимно представителство с над 70 дружества от цял свят, МУЗИКАУТОР има правото да отстъпва механичното използване на приблизително 96% от световния музикален репертоар. МУЗИКАУТОР няма право да отстъпва механичното използване на произведенията на следните автори:

Списък на авторите – членове и/или нечленове, които са изразили изрично несъгласие МУЗИКАУТОР да ги представлява или да получават възнаграждения от дружеството, както и видовете произведения и използване, за които това несъгласие се отнася

В случай че ползвателят желае директно да уреди отношенията си с автори-членове на МУЗИКАУТОР, той следва да представи пред МУЗИКАУТОР документ, удостоверяващ това, както и нотариално заверена „Декларация за отказ” от всеки един автор за съответния звуконосител и тираж.

Декларация за отказ