Cisac Biem

Musicautor

Общи условия, които важат за всички кандидатстващи за подпомагане по програмата:

  1. Минимално членство към момента на кандидатстване – 5 години
  2. Редовно платен членски внос за последните 5 години, пращането трябва да е правено година за година, не може да се плати наведнъж, преди кандидатстването
  3. Всички предвидени помощи не могат да бъдат ползвани от наследници; изключение прави помощта за погребение
  4. Да не е оттеглен поне един начин на ползване на права от репертоара на дружеството
  5. Всички помощи са еднократни, с изключение на тези за юбилеите
  6. Всички помощи се отпускат по молба на членовете, с изключение на юбилеите

Срокове за отговор на отправена молба за помощ по програмата: до 1 месец след подаване на молбата и необходимите документи

 

Случаи, при които се отпуска помощ

Документи, които следва да се представят

Размер на помощта

Финансови условия за отпускане на помощ

1.     

Трайна инвалидност

Удостоверяване с документ

2 минимални работни заплати, еднократно

До 60-годишна възраст – да има минимум 5 години, в които е взимал най-малко една минимална работна заплата

2.     

Юбилеи – 50, 60, 70, 80, 90 и т.н.

Без документи, служебно

400 лв.

До 60-годишна възраст – да има минимум 5 години, в които е взимал най-малко една минимална работна заплата

3.     

Погребение

Смъртен акт

400 лв.

 

4.     

Извънредни ситуации

По решение на УС по изискани документи

До 20 000 лв.

 

 

(От всички предложени суми се удържат дължимите данъци преди изплащане)

Кандидатстващият да е имал партиди в Музикаутор на същата стойност.

Последното влиза в сила от 25.03.2011 г.