Cisac Biem

Musicautor

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ЦЕЛЕВИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА СДРУЖЕНИЕ "МУЗИКАУТОР"

 

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът, при които се подпомагат членове на Сдружение на композитори, автори на текстове и музикални издатели „Музикаутор“, навършили 63 годишна възраст.

 

Чл. 2. Социалният фонд извършва своята дейност съгласно разпоредбите на този Правилник, Устава на Музикаутор, Правилата за разпределение, Правилника за дейността на Музикаутор, решенията на Управителния съвет на Музикаутор и всички други вътрешни актове, регулиращи дейността на органите на сдружението.

 

Чл. 3. Средствата, събирани по този фонд, не могат да се използват за други цели освен с решение на Общото събрание.

 

РАЗДЕЛ ІІ
ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 4. Средствата по този фонд се набират чрез отчисления от авторските възнаграждения в размер на 5% /пет процента/ от:
а) постъпленията за излъчване на произведения от БНР и БНТ, обществените и търговски ефирни и кабелни радио- и телевизионни организации;
б) постъпленията за публично изпълнение на музика в хотели, заведения за хранене и развлечение, транспортни средства и др.;
в) постъпленията от компенсационните възнаграждения по чл.26 от ЗАПСП (от празни звуко- и видеоносители, възпроизвеждане по репрографски начин).
г) постъпления от препредаване по електронна съобщителна мрежа.
/съгласно чл. 3, ал. 5, 7 и 8 от Устава на Сдружението и чл. 32 от Правилата за разпределение на Сдружението и чл. 40д от Закона за авторското право/.

 

Чл. 5. Набраните парични средства по фонда се внасят в банковата сметка на Сдружението.

 

РАЗДЕЛ ІІІ
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Чл. 6. /1/ Средствата от този фонд могат да се ползват от членовете на Сдружението – физически лица след подаване на заявление до Сдружението и при наличие на следните кумулативно изпълнени условия:
1. най-малко 10 /десет/ години непрекъснато членство в Сдружението, с изцяло заплатен членски внос;
2. навършена 63-годишна възраст;
3. най-малко 1000 /хиляда/ лева, получени като авторски възнаграждения за периода на членството.

 

РАЗДЕЛ IV
РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Чл. 7. (изм с реш. на УС от 22.07.2013 г.) Председателят на УС и неговите заместници или Изпълнителният директор на сдружението представя ежегодно за утвърждение на Управителния съвет актуализиран списък с членовете на Сдружението, отговарящи на условията по чл. 6 от настоящия Правилник, както и сумата, подлежаща на разпределение между тях по този фонд съгласно Методологията – неразделна част от настоящия Правилник. Разпределените средства от този фонд се изплащат веднъж годишно заедно с разпределението „ Малки права „ започващо от месец август.

 

Чл. 8. /1/ Средствата от този фонд се изплащат на членовете – физически лица на Сдружението, лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно в касата на Сдружението, както и по банков път.
/2/ Ако физическо лице – член на сдружението, отговарящо на условията за получаване на средства от фонда, е починало през годината, за която има разпределена сума, същата може да бъде получена от наследниците след представяне на удостоверение за наследници.

 

Чл. 9. Управителният съвет на Сдружението има право да актуализира на всеки две години Методологията за разпределение на средствата, отпускани съгласно този фонд.

 

Чл. 10. /1/ 10% от натрупваната ежегодно сума за разпределение по Социалния фонд се разходва за случаите по чл. 32, ал. 3, буква „б“, „в“, „г“ и „е“ от Правилата за разпределение на Сдружението по решение на Управителния съвет след постъпило завление от лицето в описаните случаи.
/2/ Ако сумата от 10% по предходната алинея не бъде изразходвана, остатъкът се прибавя към фонда за разпределение през следващата година.

 

Чл. 11. Отпусната сума по предходния член, вследствие на неверни данни, подправени документи и др., подлежи на връщане от получателя, независимо от отговорността, която той носи по Наказателния кодекс и по други нормативни актове.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Този правилник влиза в сила от 17.12.2012г. с приемането му от Управителния съвет на Сдружение Музикаутор.
§ 2. Контрол по фонда се упражнява от Контролно-финансовата комисия на Сдружение „Музикаутор”.
§ 3. Изменения на Правилника се извършват по реда на неговото приемане.
§ 4. Членовете на сдружението, отговарящи на условията по чл.6 трябва да са навършили 63-на възраст през годината, за която се прави разпределението.
§ 5. (изм с реш. на УС от 22.07.2013 г.) Ако авторът е навършил 63 годишна възраст през годината, за която се прави разпределение, на него му се разпределят и изплащат суми за цялата година.
§ 6. Първото утвърждаване на списъка с членовете на Сдружението, отговарящи на условията по чл. 6 от настоящия Правилник, както и сумата, подлежаща на разпределение между тях по този фонд съгласно Методологията се извършва заедно с приемането на Правилника.
§ 7. Разпределените суми, утвърдени от Управителния съвет, се подготвят за изплащане в срок от 3 /три/ работни дни от приемането на Правилника.

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ СОЦИАЛНИЯ ФОНД НА ЧЛЕНОВЕТЕ -ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА СДРУЖЕНИЕ МУЗИКАУТОР