Индивидуални проекти

От 2011 г. Музикаутор подпомага своите членове в реализацията на техните музикални проекти.
Проектите, които биха могли да бъдат съфинансирани, са:

► Проект за финансиране на готови, но неразгласени произведения*
► Проект за създаване на нови произведения

*„ново произведение” е произведение, което не е разгласено до момента на подаване на заявлението за получаване на финансиране. Не се счита за разгласено, произведение, което не е доведено до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който е било осъществено това.

За първи път през 2018 г. Музикаутор ще отдели специално част от средствата за млади автори до 30 годишна възраст.

Процедура за получаване финансова подкрепа

1) Членовете на Музикаутор могат кандидатстват със своя проект, след като бъде открита нова сесия за финансиране от Културния фонд.

2) За да кандидатствате за финансиране, трябва да отговаряте на следните критерии:
► да сте платили членския си внос в Музикаутор;
► да сте спазили всички условия по договора, в случай че вече сте получавали финансиране от фонда;
► да не са налице основанията за прекратяване на членството Ви в Музикаутор по чл. 9, ал. 1 от Устава;
► да не са налице основания за изключването Ви от Музикаутор в съответствие с чл. 9, ал. 3 от Устава;
► да не нарушавате имуществените и неимуществените права на други автори в рамките на проекта, с който участвате;
► да сте членове на Музикаутор от минимум две години*.

3) Заявленията за получаване на финансиране се разглеждат от Комисия, която избира проектите, съгласно Методиката за избор.

* този критерий не важи за млади автори

Следете за откриване на сесии на Културния фонд и подкрепените проекти

Прочети още