Целеви проекти

Чрез Културния си фонд Музикаутор насърчава българските автори и популяризирането на българското културно творчество и наследство. Ето защо Културният фонд отпуска средства за финансиране на целеви български и международни проекти на юридически лица, в които участват български автори и произведения, насочени към повишаване обществената информираност относно сдружението, както и проекти, които са стратегически за дейността на Музикаутор.

Процедурата за кандидатстване, разглеждане и избор на целеви проекти е регламентирана в Правилника за дейността на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Финансовата подкрепа за целеви проекти не може да надвишава 40% от бюджета на проекта. Нейният размер може да бъде:
► до 50 000 лв. с решение на Управителния съвет на Музикаутор
► над 50 000 лв. с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет на Музикаутор

Процедура за получаване на финансова подкрепа

Кандидатите подават Заявление за получаване на финансиране за български и международни проекти по образец.

Заявления за получаване на финансиране могат да се подават целогодишно, без да е необходимо да бъде открита сесия, но не по-късно от 31.01. на съответната година, в която се предвижда да започне реализацията на проекта.

Крайният срок за подаване на заявления за проекти, чиято реализация е планирана през 2023 г., е 28 февруари 2023 г.

Заявлението може да се подаде в офиса на Музикаутор или да се изпрати по пощата, с куриер или по електронен път на следния имейл адрес: kulturen_fond@musicautor.org

 

Прочети още