Целеви проекти

Чрез Културния си фонд Музикаутор насърчава българските автори и популяризирането на българското културно творчество и наследство. Ето защо Културният фонд отпуска средства за финансирането на мащабни български и международни проекти, представени както от членове на сдружението, така и от други физически и юридически лица.

Могат да бъдат финансирани всякакви видове проекти, които трябва да отговарят на следните условия:
► в проекта да вземат участие български автори и български произведения;
► проектът да благоприятства развитието и популяризирането на българското културно творчество и наследство;
► проектът да има за цел повишаване на обществената информираност относно сдружението и неговите членове.

Процедура за получаване на финансова подкрепа

Кандидатства се по всяко време, като за целта кандидатите трябва да попълнят заявление по образец. Заявлението може да се подаде в офиса на Музикаутор или да се изпрати по пощата, с куриер или по електронен път на следния имейл адрес: musicautor_bg@musicautor.org

Заявлението се разглежда и оценява от Управителния съвет на Музикаутор, съгласно Методиката за избор на проекти. Размерът на финансовата подкрепа се определя от Управителния съвет.

Прочети още