Помощ при други обстоятелства

Подпомагане при трайна инвалидност

Еднократно се отпускат средства при настъпване на трайна инвалидност в размер на 2 минимални работни заплати на автори, които отговарят на следните условия:

► Минимално членство в Музикаутор – 5 години;
► Редовно платен членски внос за последните 5 години, плащането трябва да е правено текущо, а не наведнъж преди кандидатстването;
► Да не е оттеглил поне един начин на ползване на права от репертоара на дружеството;
► До 60-годишна възраст – да има минимум 5 години, в които е взимал най-малко една минимална работна заплата.

Необходими документи

► Молба/заявление свободен текст до Управителния съвет за отпускане на средствата
► Документи, удостоверяващи трайната инвалидност

Подпомагане при погребение

Еднократно се отпускат средства в размер на 600 лева на наследници на автори – членове, които са отговаряли на следните условия:

► Били са членове на Музикаутор 5 години;
► Редовно платен членски внос за последните 5 години, плащането трябва да е правено текущо, а не наведнъж, преди кандидатстването;
► Да не е оттеглил поне един начин на ползване на права от репертоара на дружеството;

Необходими документи

► Молба/заявление свободен текст до Управителния съвет за отпускане на средствата, придружена със смъртен акт

Подпомагане при извънредни ситуации

Средствата се отпускат с решение на УС и са в размер до 20 000 лева. Отпускат се на автори – членове, които отговарят на следните условия:

► Минимално членство в Музикаутор – 5 години;
► Редовно платен членски внос за последните 5 години, плащането трябва да е правено текущо, а не наведнъж, преди кандидатстването;
► Да не е оттеглил оне един начин на ползване на права от репертоара на дружеството.

Необходими документи

► Молба/заявление свободен текст до Управителния съвет за отпускане на средствата, придружена със съответните документи

ВАЖНО

От всички предложени суми се удържат дължимите данъци преди изплащане.

Срок за отговор на отправена молба за отпускане на средства – до 1 месец след подаване на молбата и необходимите документи.