Финансова подкрепа

Музикаутор поддържа два фонда, предназначени за подкрепа на проекти за популяризиране на българското културно творчество и наследство и за финансово подпомагане на членове на сдружението и техните наследници.

Културният и Социалният фондове се финансират чрез отчисления от приходите на Музикаутор съгласно приетите от Общото събрание Правила за разпределение.

Чрез Културния фонд Музикаутор подкрепя:

► Индивидуални проекти за автори за финансиране на готови, но неразгласени произведения* и проекти за създаване на нови произведения

► Мащабни български и международни проекти, представени както от членове на сдружението, така и от други физически и юридически лица

► Проекти, които Музикаутор реализира самостоятелно или в партньорство с други организации, за популяризиране на българската музика и създаване на нормална среда за работата и развитието на творците в България

Финансирани проекти

Регистър на финансираните индивидуални проекти

Регистър на отпуснатите средства за целеви проекти на физически и юридически лица и за инициативи и кампании на Музикаутор

Чрез Социалния фонд Музикаутор подпомага своите членове:

► Над 63-години чрез ежегодни средства

► За юбилеи

► При други обстоятелства

 

Повече за двата фонда на сдружението можете да намерите в секция "Автори"