Кандидатствайте с проекти в сесия 2016 на Културния фонд на Музикаутор

14.03.2016 г.

 

Условията, на които е необходимо да отговаряте, са:

- Да сте платили членския си внос в Музикаутор;

- Да сте спазили всички условия по договора, в случай че вече сте получавали финансиране от фонда;

- Да не са налице основанията за прекратяване на членството Ви в Музикаутор по чл. 9, ал. 1 от Устава;

- Да не са налице основания за изключването Ви от Музикаутор в съответствие с чл. 9, ал. 3 от Устава;

- Да не нарушавате имуществените и неимуществените права на други автори в рамките на проекта, с който участвате;

- Да имате начислени авторски възнаграждения в Музикаутор през последните две календарни години, предхождащи сесията, в която кандидатствате.

 

За да кандидатствате, е необходимо да попълните и подадете в Музикаутор:

- Заявление за получаване на финансова подкрепа по образец;

- Декларация – съгласие за участие в проекта от останалите автори по образец;

- Партитура, звукозапис или клип на произведението/ята (само за проекти за финансиране на ново/и произведение/я).

 

Срокът за подаване на заявления стартира от днес, 14 март 2016 г., и ще продължи до 14 май 2016 г. Заявления, получени след крайния срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

 

Заявленията ще бъдат разгледани от администрацията в срок от минимум 7 работни дни, считано от датата на изтичане срока за подаване на заявления. В срок от най-малко 14 дни, считано от датата на изтичане на срока за проверка на заявленията от администрацията, ще бъдат оценени от Комисия в 9-членен състав съгласно Методика за избор на проекти за създаване, кандидатстващи за финансиране от фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

 

ВАЖНО

Одобреното за получаване на финансиране лице се задължава безусловно да възстанови половината от получените средства, съответно няма право да получи половината от финансовите средства, в случай че в рамките на откритата сесия и една година след това в сдружението постъпи документ, по силата на който лицето отстъпва директно авторските си права и/или се откаже от получаване на възнаграждение:
- за излъчване/предаване на негово произведение в радио или телевизионна програма и/или
- за публично изпълнение по време на концерти.

 

*„ново произведение” е произведение, което не е разгласено до момента на подаване на заявлението за получаване на финансиране. Не се счита за разгласено, произведение, което не е доведено до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който е било осъществено това.

 

Очакваме Вашите предложения до 14 май 2016 г. по поща, куриер, електронен път или подадени лично в офиса на Музикаутор:

Адрес: гр. София 1000, ул. „Будапеща“ 17, ет. 4

Имейл: musicautor_bg@musicautor.org

За повече информация се свържете с нас на: 0700 10 350