Стартира Сесия 2017 на Културния фонд на Музикаутор

30.06.2017 г.

 

Критерии, на които трябва да отговаряте:
► да сте платили членския си внос в Музикаутор;
► да сте спазили всички условия по договора, в случай че вече сте получавали финансиране от фонда;
► да не са налице основанията за прекратяване на членството Ви в Музикаутор по чл. 9, ал. 1 от Устава;
► да не са налице основания за изключването Ви от Музикаутор в съответствие с чл. 9, ал. 3 от Устава;
► да не нарушавате имуществените и неимуществените права на други автори в рамките на проекта, с който участвате;
► да сте членове на Музикаутор от минимум две години.

 

За да кандидатствате, е необходимо да попълните и подадете в Музикаутор:
Заявление за получаване на финансова подкрепа по образец – за автори;
Заявление за получаване на финансова подкрепа по образец – за музикални издатели;
Декларация – съгласие за участие в проекта от останалите автори по образец;
► Партитура, звукозапис или клип на произведението/ята (само за проекти за финансиране на ново/и произведение/я).

 

Крайният срок за подаване на заявления е 31 август 2017 г. Заявления, получени след него, няма да бъдат разглеждани. Заявленията ще бъдат разгледани от администрацията в срок от минимум 7 работни дни, считано от датата на изтичане срока за подаване на заявления. В срок от най-малко 14 дни, считано от датата на изтичане на срока за проверка на заявленията от администрацията, проектите ще бъдат оценени от Комисия в 9-членен състав, съгласно Методика за избор на проекти за създаване, кандидатстващи за финансиране от фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

 

В тази връзка имайте предвид, че:
► когато кандидатствате за създаване на произведения, то бихте могли да изпратите документите (заявление, декларация) по поща, чрез куриер или по имейл (подписани и сканирани);
► когато кандидатствате с вече създадени (неразгласени произведения), към изпращането на документите (заявление, декларация) е необходимо прилагането на произведенията на механичен носител (на диск или на хартия).

 

ВАЖНО

 

Одобреното за получаване на финансиране лице се задължава безусловно да възстанови половината от получените средства, съответно няма право да получи половината от финансовите средства, в случай че в рамките на откритата сесия и една година след това в сдружението постъпи документ, по силата на който лицето отстъпва директно авторските си права и/или се откаже от получаване на възнаграждение:
- за излъчване/предаване на негово произведение в радио или телевизионна програма и/или
- за публично изпълнение по време на концерти.

 

Оценките на кандидати, които считано от 18.06.2017 г. са отстъпвали директно правата си с договор или декларация или са се отказвали от получаването на възнаграждения с договор или декларация при изброените по-долу начини на използване, се намаляват, както следва:

► Излъчване/предаване в радио или телевизионна програма – 40%
► Публично изпълнение на публични места – 20%
► Публично изпълнение по време на концерти – 40%

Оценката се намалява със съответния процент за всеки отделен начин на използване.

 

*„ново произведение” е произведение, което не е разгласено до момента на подаване на заявлението за получаване на финансиране. Не се счита за разгласено, произведение, което не е доведено до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който е било осъществено това.

 

Очакваме Вашите проекти до 31 август 2017 г. по поща, куриер, електронен път или подадени лично в офиса на Музикаутор:

 

Адрес: гр. София 1000, ул. „Будапеща“ 17, ет. 4
Имейл: musicautor_bg@musicautor.org
За повече информация се свържете с нас на: 0700 10 350