Удължава се срокът за кандидатстване за членове на комисия към Културния фонд

20.05.2020 г.

Удължава се срокът за кандидатстване за членове на Комисията, която ще разглежда индивидуалните проекти за финансиране по Културния фонд в сесия 2020 г. Кандидатурите се набират до 20.06.2020 г.

Комисията е с мандат една сесия и се състои от две отделни комисии:

1. Комисия, оценяваща класическите и фолклорни произведения, състояща се от 5-ма автори с висше музикално образование:

► 3-ма автори на симфонична, камерна, хорова, солова и оперна музика;
► 2-ма автори на музика на фолклорна основа;

2. Комисия, оценяваща произведения от популярните жанрове, състояща се от:

► 3-ма автори на популярна, филмова, електронна, приложна музика и джаз;
► 1 автор на текст, свързан с музика;
► 1 музикален издател/ субиздател.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА АВТОРИ И МУЗИКАЛНИ ИЗДАТЕЛИ/СУБИЗДАТЕЛИ

► Най-малко 5 години членство в МУЗИКАУТОР
► Висше музикално образование ако кандидатурата е насочена към комисия „Класически и фолклорни произведения“.
► Авторите да не са отстъпвали, считано от 18.06.2017 г., директно правата си с договор или декларация или да не са се отказвали от получаването на възнаграждения с договор или декларация при:
- излъчване/предаване в радио или телевизионни програми, 
- публично изпълнение на публични места – ХоРеКа и/или 
- публично изпълнение по време на концерти

Участие в предходни сесии като член на Комисията или като кандидат за финансиране или бенефициент не е пречка за участие в Комисията за сесия 2020.

Членовете на комисиите получават възнаграждение в размер, посочен в Правилника

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаване в Музикаутор заявление по образец. Авторите сами определят в коя квота кандидатстват:
► Заявление за кандидати – автори
► Заявление за кандидати – музикални издатели/субиздатели

Авторите, кандидатстващи за комисия „Популярни жанрове”, прилагат копие на диплома за музикално образование, в случай че имат такава.

Авторите, кандидатстващи за комисия „Класически и фолклорни произведения“, задължително прилагат диплома за висше музикално образование.

Музикалните издатели/ субиздатели прилагат портфолио на фирмата.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Срокът за подаване на кандидатури се удължава до: 20.06.2020 г. 

Откриване на сесия 2020: 20 май 2020 г.

Документите се подават по пощата, с куриер, по електронен път (сканирани с подпис) или лично в офиса на Музикаутор:

Адрес: гр. София 1000, ул. „Будапеща“ 17, ет. 4
Имейл: musicautor_bg@musicautor.org
За повече информация се свържете с нас на: 0700 10 350
Лице за контакт: Ангелина Георгиева

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

Кандидатурите ще бъдат разгледани и оценени по точкова система от Управителния съвет въз основа на критерии, гласувани от Общото събрание, а именно:
- точки за висше музикално образование: 2 т.
- точки за средно музикално образование: 1 т.
- точки за творческа биография: от 1 т. до 5 т.

Сборът от точките формира крайната оценка на кандидатите. Кандидати с общ брой точки под 3 не се класират. Класираните, съобразно правилата по предходната точка кандидати се представят на Общото събрание и се провежда избор.