Музикаутор стартира процедура за финансиране на целеви български и международни проекти

07.02.2023 г.

Със свое решение Управителният съвет на Музикаутор открива процедура за финансиране на целеви български и международни проекти на юридически лица.

Финансовата подкрепа за целеви проекти е регламентирана в Правилника за дейността на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

ЗА КАКВО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Могат да бъдат финансирани проекти с участието на български автори и произведения, насочени към повишаване обществената информираност относно сдружението, както и проекти, които са стратегически за дейността на Музикаутор.

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ

Финансовата подкрепа за целеви проекти не може да надвишава 40% от бюджета на проекта. Нейният размер може да бъде:

до 50 000 лв. с решение на Управителния съвет на Музикаутор

над 50 000 лв. с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет на Музикаутор

ОГРАНИЧЕНИЯ

Целевите проекти не могат да се използват за финансиране на:

► дейности по създаване на произведения, които дублират финансирането в ежегодните сесии за индивидуални проекти

► дейности по вече реализирани проекти

► дейности по организиране на бенефиси, чествания, юбилейни издания и др.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОК

Кандидатите подават Заявление за получаване на финансиране за български и международни проекти по образец.

Към заявлението следва да бъдат приложени:

► удостоверение за банкова сметка на кандидатстващото юридическо лице

► договор/и с МУЗИКАУТОР и/или със самите правоносители за уредени авторски права – в случай на използване на музикални произведения и свързани с тях литературни произведения в рамките на проекта, или декларация от заявителя, че правата ще бъдат уредени – ако това не е практически възможно към момента на подаване на заявлението

► доказателства, че е осигурена останалата част от финансирането

► удостоверение, издадено от МУЗИКАУТОР, че заявителят няма задължения към сдружението

► доказателства, че заявителят на проекта не е в процедура по обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация

Крайният срок за подаване на заявления за проекти, чиято реализация е планирана през 2023 г., е 28 февруари 2023 г.

За бъдещи проекти след 2023 г. заявления за получаване на финансиране могат да се подават целогодишно, без да е необходимо да бъде открита сесия, но не по-късно от 31.01. на съответната година, в която се предвижда да започне реализацията на проекта.

Документите се подават в офиса на Музикаутор, по пощата, с куриер или по електронен път на следния имейл адрес: kulturen_fond@musicautor.org

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ

Комисия в състав от петима членове на Управителния съвет изготвя мотивирано становище за всеки подаден проект, съобразявайки следните критерии:

► Формален – дали проектът съответства на условията на Правилника за дейността на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”

► Финансов – съобразява се наличността на средства във Фонда

► Целесъобразност – как проектът допринася за повишаване информираността относно Музикаутор или съответства на стратегическите цели на сдружението

Въз основа на мотивираното становище Управителният съвет взема решение за отпускане на средства за целевия проект или при поискано финансиране над 50 000 лв. отнася предложението за решение от Общото събрание на Музикаутор.

Проекти, които са били представени и разгледани от Управителният съвет или от Общото събрание след 16.01.2023 г., но не са били одобрени, не подлежат на повторно разглеждане.

 

Преди кандидатстване се запознайте подробно с условията за финансова подкрепа на целеви проекти в Раздел 2 от Правилника за дейността на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

 

Очакваме Вашите проекти!

 

За повече информация:

Виолета Шарлопова, офис мениджър
0700 10 350, 02 980 1035
kulturen_fond@musicautor.org