Обява за набиране на членове на Комисия за оценка към Културния фонд на Музикаутор

13.04.2021 г.

Открива се процедура за съставяне на Комисия за оценка на проектите на автори, кандидатстващи за финансова подкрепа в сесия 2021 на Културния фонд на Музикаутор.

Краен срок за набиране на кандидатурите: 20.05.2021 г.

Комисията е с мандат една сесия и се състои от две отделни комисии:

1. Комисия „Класическа музика и музика на фолклорна основа“
► 3-ма автори на симфонична, камерна, хорова, солова и оперна музика
► 2-ма автори на музика на фолклорна основа

2. Комисия „Популярна музика“
► 3-ма автори на популярна, филмова, електронна, приложна музика и джаз
► 1 автор на текст, свързан с музика
► 1 музикален издател/ субиздател

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА АВТОРИ И МУЗИКАЛНИ ИЗДАТЕЛИ/СУБИЗДАТЕЛИ

► Най-малко 5 години членство в МУЗИКАУТОР

► Авторите да не са отстъпвали, считано от 18.06.2017 г., директно правата си с договор или декларация или да не са се отказвали от получаването на възнаграждения с договор или декларация при:
- излъчване/предаване в радио или телевизионни програми, 
- публично изпълнение на публични места – ХоРеКа и/или 
- публично изпълнение по време на концерти.
Участие в предходни сесии като член на Комисията или като кандидат за финансиране или бенефициент не е пречка за участие в Комисията за сесия 2021.

Членовете на комисиите получават възнаграждение в размер, посочен в Правилника.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаване в Музикаутор заявление по образец. Авторите сами определят в коя квота кандидатстват:

Заявление за кандидати - автори

Заявление за кандидати - музикални издатели

Авторите, кандидатстващи за комисия „Популярна музика” и авторите, кандидатстващи за комисия „Класическа музика и музика на фолклорна основа“, прилагат копие на диплома за музикално образование, в случай че имат такава.

Музикалните издатели/ субиздатели прилагат портфолио на фирмата.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Срокът за подаване на кандидатурите е 20 май 2021 г.

Документите се подават по електронен път (сканирани с подпис) или по поща до офиса на Музикаутор:

Адрес: гр. София 1000, ул. „Будапеща“ 17, ет. 4
Имейл: kulturen_fond@musicautor.org 
За повече информация се свържете с нас на: 0700 10 350
Лице за контакт: Ангелина Георгиева

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

Кандидатурите ще бъдат разгледани и оценени по точкова система от Управителния съвет въз основа на критерии, гласувани от Общото събрание, а именно:
- точки за висше музикално образование: 2 т.
- точки за средно музикално образование: 1 т.
- точки за творческа биография: от 1 т. до 5 т.

Сборът от точките формира крайната оценка на кандидатите. Кандидати с общ брой точки под 3 не се класират. Класираните съобразно правилата по предходната точка кандидати се представят на Общото събрание и се провежда избор.