Обява за членове на комисия за оценка в Културен фонд 2023

31.01.2023 г.

Открива се процедура за съставяне на Комисия за оценка на проектите на автори, кандидатстващи за финансова подкрепа в сесия 2023 на Културния фонд на Музикаутор.

Краен срок за набиране на кандидатурите: 28.02.2023 г.

КОМИСИЯТА Е С МАНДАТ ЕДНА СЕСИЯ И СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ОТДЕЛНИ КОМИСИИ*

1. Комисия „Класическа музика и музика на фолклорна основа“
► 3-ма автори на симфонична, камерна, хорова, солова и оперна музика
► 2-ма автори на музика на фолклорна основа

2. Комисия „Популярна музика“
► 3-ма автори на популярна, филмова, електронна, приложна музика и джаз
► 1 автор на текст, свързан с музика
► 1 музикален издател/ субиздател

*Възможно е посочването само на една комисия и една квота

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА АВТОРИ И МУЗИКАЛНИ ИЗДАТЕЛИ/СУБИЗДАТЕЛИ

► Най-малко 5 години членство в МУЗИКАУТОР
► Авторите да не са отстъпвали, считано от 18.06.2017 г., директно правата си с договор или декларация или да не са се отказвали от получаването на възнаграждения с договор или декларация при:
- излъчване/предаване в радио или телевизионни програми, 
- публично изпълнение на публични места – ХоРеКа и/или 
- публично изпълнение по време на концерти.

Участие като член на Комисията или като кандидат за финансиране или бенефициент в предходни сесии не е пречка за участие в Комисията за сесия 2023.

Членовете на комисиите получават възнаграждение в размер, посочен в Правилника за дейността на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаване в Музикаутор заявление по образец. Авторите сами определят в коя квота кандидатстват:
Заявление за кандидати - автори
Заявление за кандидати - музикални издатели

Авторите, кандидатстващи за комисия „Класическа музика и музика на фолклорна основа“, задължително прилагат копие на диплома за висше музикално образование.

Авторите, кандидатстващи за комисия „Популярна музика”, прилагат копие на диплома за музикално образование, в случай че имат такава.

Музикалните издатели/ субиздатели прилагат портфолио на фирмата.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Срокът за подаване на кандидатурите е 28 февруари 2023 г.

Документите се подават по електронен път (сканирани с подпис) или по поща до офиса на Музикаутор:
Адрес: гр. София 1000, ул. „Будапеща“ 17, ет. 4
Имейл: kulturen_fond@musicautor.org 
За повече информация се свържете с нас на: 0700 10 350
Лице за контакт: Виолета Шарлопова

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

Кандидатурите ще бъдат разгледани и оценени по точкова система от Управителния съвет въз основа на критерии, гласувани от Общото събрание, а именно:
- точки за висше музикално образование: 2 т.
- точки за средно музикално образование: 1 т.
- точки за творческа биография: от 1 т. до 5 т.

Сборът от точките формира крайната оценка на кандидатите. Кандидати с общ брой точки под 3 не се класират. Класираните съобразно правилата по предходната точка кандидати се представят на Общото събрание и се провежда избор.