СЕСИЯ 2023 НА КУЛТУРНИЯ ФОНД НА МУЗИКАУТОР Е ОТВОРЕНА ЗА ВАШИТЕ МУЗИКАЛНИ ПРОЕКТИ

04.05.2023 г.

С решение на Управителния съвет Музикаутор отпуска 170 000 лв. за финансиране на индивидуални проекти на млади и утвърдени автори.

С цел разширяване на обхвата на Културния фонд и насърчаване стремежа към създаване на ново качествено музикално съдържание, в Сесия 2023 ще бъдат подкрепяни проекти, включващи само по едно произведение.

 

ЗА КАКВО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

► Проект за финансиране на готово, но неразгласено произведение*

► Проект за създаване на ново произведение

 

Грантове за утвърдени автори:

- произведение с продължителност от 2 до 14:59 мин. вкл. – 2000 лв.

- произведение с продължителност от 15 до 29:59 мин. вкл. – 3000 лв.

- произведение с продължителност от над 30 мин. – 4000 лв.

 

Грантове за млади автори:

- произведение с продължителност от 2 до 14:59 мин. вкл. – 2000 лв.

- произведение с продължителност над 15  мин. – 3000 лв.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

► Платен членски внос в Музикаутор

► Спазили сте всички условия по договора, ако вече сте получавали финансиране от фонда

► Бенефициенти по фонда през 2022г. НЕ могат да кандидатстват тази година и не могат да вземат участие в проекти на други автори. Същото условие е валидно и за съавтори, участвали във финансирани проекти в две поредни сесии.

► Не са налице основания за прекратяване на членството Ви в Музикаутор по чл. 9, ал. 1 от Устава

► Не са налице основания за изключването Ви от Музикаутор в съответствие с чл. 9, ал. 3 от Устава

► Не нарушавате имуществените и неимуществените права на други автори в рамките на проекта, с който участвате

► Член сте на Музикаутор от минимум две години (този критерий не се отнася за млади автори**)

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

► Заявление за получаване на финансова подкрепа по образец

- за автори фолклор

- за автори класика

- за автори популярна музика

- за млади автори

- за музикални издатели

 

Приложение № 1 - Декларация по образец от останалите автори, участващи в проекта (в случай че има такива)

Приложение № 2 - Декларация за регистрация на музикалното произведение*, включено в проекта

Приложение № 3 - Доказателства за реализацията на предишни Ваши проекти, подкрепени от Културния фонд на Музикаутор и начините, по които е упомената финансовата подкрепа на Музикаутор (за кандидати получавали финансиране в сесии на Културния фонд през последните 4 години, в случай че са налице такива)

 

НАЧИНИ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

► При проекти за финансиране на готово, но неразгласено произведение, то се прилага в някой от форматите:

- партитура в PDF (за категориите „Класическа музика“ и „Музика на фолклорна основа“)

- звукозапис и/или видеозапис на произведението на широкоразпространен формат в линк за споделяне придружаващ имейла с кандидатурата (за проекти в категория „Популярна музика“)

► При проекти за създаване на произведение се прилага поне едно вече реализирано произведение (за референция) или разработка на произведението включено в проекта, в някой от форматите:

- партитура в PDF или клавир в PDF (за категориите „Класическа музика“ и „Музика на фолклорна основа“)

- звукозапис, демозапис и/или видеозапис на произведението на широкоразпространен формат в линк за споделяне, придружаващ имейла с кандидатурата (за проекти в категория „Популярна музика“)

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ В СЕСИЯ 2023

► Кандидатите за финансиране могат да участват само в още един проект на друг кандидат в текущата сесия

► Всеки автор, който не кандидатства за финансиране със свой проект, може да участва в до два проекта на други кандидати за финансиране

►Двама или повече автори не могат да участват заедно в повече от един проект в рамките на сесия 2023

►Кандидати в категория „Млади автори“ получават еднократно възможността да получат финансиране в тази категория

 

КРАЕН СРОК

Крайният срок за подаване на заявления е 30 юни 2023 г. Заявления, получени след него, няма да бъдат разглеждани.

Документите се подават по електронен път.

Имейл: kulturen_fond@musicautor.org

Телефон: 0700 10 350, 02 980 1035

Лице за контакт: Виолета Шарлопова

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

1. Заявленията подлежат на формална проверка от администрацията в рамките на минимум 7 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявленията. 

2. В срок от най-малко 14 дни след приключване на проверката от администрацията проектите ще бъдат оценени от Комисия, съгласно Методика за избор на проекти по фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

Комисия "Класика и фолклор"

Любен Досев
Васил Бележков
Вячеслав Кушев
Юли Дамянов
Орлин Кюркчийски

Комисия "Популярна музика"

Методи Кръстев
Росен Стоев
Милена Славова
Прея Осасей
Токсити Пъблишинг ЕООД

ВАЖНО

Оценките на кандидати, които считано от 01.05.2021 година са отстъпвали правата си с договор или декларация или са се отказвали от получаването на възнаграждения с договор или декларация при изброените по-долу начини на използване, се намаляват, както следва: 

► Излъчване/предаване в радио или телевизионна програма – 40%

► Публично изпълнение на публични места – 20%

► Публично изпълнение по време на концерти – 40%

 

Включват се случаите на:

► директно отстъпване на права или отказ от получаване на възнаграждения на ползватели или независими дружества за управление на права (НУП)

► отстъпване на права или отказ от получаване на възнаграждения на ползватели или на НУП чрез трети лица – издатели, продуценти и др.

 

Оценката се намалява със съответния процент за всеки отделен начин на използване и за всеки отделен ползвател/НУП в рамките на даден вид ползване.

Оценката на кандидат, който вече е получил финансиране в предходна сесия, но не е изпълнил задължението за популяризиране на произведението/ята, за което/които е получил финансиране съгласно чл. 45, ал. 3 от Правилника, се намалява еднократно с 10 %.

*„ново произведение” е произведение, което не е разгласено до момента на подаване на заявлението за получаване на финансиране. Не се счита за разгласено произведение, което не е доведено до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който е било осъществено това.

**„млад автор” е автор до 30-годишна възраст включително, член на Музикаутор.

 

Моля, преди кандидатстване се запознайте подробно с Правилника за дейността и Методиката за избор на проекти на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

 

Очакваме Вашите проекти до 30 юни 2023 г.!

Екипът на Музикаутор