СЕСИЯ 2014

18.03.2014 г.

 

Публикуваме списък на одобрените кандидати за финансиране:

 1. Александър Нушев
 2. Андрония Попова
 3. Антони Дончев
 4. Асен Драгнев
 5. Белослава Йонова
 6. Борислав Бояджиев
 7. Борислав Петков Петров
 8. Борислава Танева
 9. Валери Андонов Димчев
 10. Владимир Джамбазов
 11. Георги Арнаудов
 12. Георги Костов
 13. Гриша Георгиев
 14. Десислава Андонова
 15. Димитър Кърнев
 16. Димитър Христов
 17. Доно Славчев Цветков
 18. Живка Шопова-Цекова
 19. Живко Колев
 20. Живко Петров Живков
 21. Кирил Илиевски
 22. Константин Владигеров
 23. Любомир Денев
 24. Милена Славова
 25. Минко Ламбов
 26. Мирослав Иванов
 27. Нели Воева
 28. Орлин Цветанов
 29. Петър Атанасов
 30. Петър Делчев
 31. Пламен Джуров
 32. Пламен Зафиров - Зафая
 33. Росен Кокошаров
 34. Румен Бойрактаров
 35. Румен Бояджиев
 36. Румяна Танева
 37. Свилен Ноев
 38. Симеон Венков
 39. Стефан Вълдобрев
 40. Стефан Драгостинов
 41. Стефан Михайлов Димитров
 42. Христина Белева
 43. Христофор Раданов
 44. Ценко Минкин
 45. Юлиян Слабаков
 46. Явор Русинов

 

Състав на Комисията към Културния фонд

 

От квотата на авторите на симфонична, камерна, хорова, солова и оперна музика:

Петър Дундаков

Красимир Тасков

 

От квотата на авторите на популярна, филмова, електронна, приложна музика и джаз:

Магомед Алиев

Крум Георгиев

Виктор Стоянов

 

От квотата на авторите на текст, свързан с музика:

Георги Константинов

Матей Стоянов

 

От квотата на авторите на музика на фолклорна основа:

Георги Андреев

 

От квотата на музикалните издатели/субиздатели:

„Вирджиния Пъблишинг” ЕООД

 

***

 

Уважаеми кандидати,

Уведомяваме Ви, че предвид големия брой постъпили заявления, срокът за разглеждането им от Комисията към Културния фонд се удължава.

Окончателен списък с одобрените кандидати, както и имената на членовете на Комисията ще бъдат публикувани тук в първата половина на м. юли.

Благодарим Ви за разбирането!

 

***

Уважаеми членове на МУЗИКАУТОР,

 

Изтече крайният срок за подаване на заявления за получаване на финансиране по линия на Културния фонд в сесията март-април

***

За да кандидатствате за финансиране в настоящата сесия, трябва да отговаряте на следните изисквания:

1. Да сте платили членския си внос в МУЗИКАУТОР.
2. Да сте спазили всички условия по договора, в случай че вече сте получавали финансиране от фонда.
3. Да не са налице основанията за прекратяване на членството Ви в МУЗИКАУТОР по чл. 9, ал. 1 от Устава на МУЗИКАУТОР.
4. Да не са налице основанията за изключването Ви от МУЗИКАУТОР в съответствие с чл. 9 ал. 3 от Устава на МУЗИКАУТОР.
5. Да не нарушавате имуществените и неимуществените права на други автори в рамките на проекта, с който участвате.
6. Да отговаряте на всички други условия и изисквания, определени от Управителния съвет, в решението за откриване на нова сесия и посочени в обявлението за тази сесия.
7. Да имате начислени авторски възнаграждения в МУЗИКАУТОР през последните две календарни години, предхождащи сесията, в която кандидатствате.
 

Проектите, с които можете да кандидатствате, са:

1. Проекти за създаване на ново българско произведение/я в страната и чужбина.
2. Проекти за популяризиране в страната и чужбина на вече създадено българско произведение/я.
3. Проекти за създаване на ново българско произведение/я в страната и чужбина и неговото/тяхното популяризиране.

 

Ако отговаряте на горепосочените условия, може да попълните заявление за получаване на финансиране по образец съответно за автор или издател/субиздател. Заявленията могат да се изпращат по пощата, с куриер, по електронен път или да се подават лично в офиса на МУЗИКАУТОР.

С решение на Общото събрание на МУЗИКАУТОР, проведено на 30.03.2014 г., крайният срок за подаване на заявления бе удължен до 27.04.2014 г.

Заявления, получени след крайния срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

 

В случай че цяла музикална група кандидатства за финансиране или повече автори кандидатстват със съвместен проект за създаване и/или популяризиране, достатъчно условие, за да бъде приета кандидатурата, е само един член на групата, съответно само един от авторите, да бъде член на МУЗИКАУТОР. За целта се подава едно заявление от името на всички автори.

 

 Често задавани въпроси

 

В срок най-късно до 14.05.2014 г. кандидатурите ще бъдат разгледани от администрацията на МУЗИКАУТОР, а в срок най-късно до 06.06.2014 г. - от Комисията по Културния фонд. Окончателен списък с одобрените кандидати ще бъде публикуван тук най-късно на 09.06.2014 г.

 

Общият размер на сумата, която предстои да бъде отпусната в настоящата сесия на Културния фонд, е в рамките на 100 000 лв.


Правилник за дейността на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”

Методика за избор на проекти за създаване и популяризиране

База за изчисляване размера на средствата

Заявление за получаване на финансиране по фонд „Популяризиране и развитие на българското наследство и творчество” за автори

Заявление за получаване на финансиране по фонд „Популяризиране и развитие на българското наследство и творчество” за музикални издатели/субиздатели