Организации за колективно управление на права (ОКУП)

1

Какво е ОКУП?

Първите ОКУП в света се появяват преди повече от два века. В България преди 1989 г. управлението на авторските права се осъществява от държавата.
Дейността на ОКУП е уредена освен в Закона за авторското право и сродните му права и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, така и в Устава им, включително и отношенията с техните членове. Върховен орган на ОКУП е общото събрание, което определя състава на ръководните и контролни органи, както и определя правилата, по които се разпределят възнагражденията към правоносителите. ОКУП се регистрират в Министерство на културата, което осъществява надзор върху дейността им.
ОКУП са сдружения на правоносители, управляващи техните имуществени права (в музиката, киното, театъра и т.н.). Традиционно най-силно развито е колективното управление в областта на музиката. С договори за взаимно представителство между ОКУП от различни държави авторите са представлявани международно.
Предоставяйки правата си на ОКУП за колективно управление, авторите получават възнаграждения, когато произведенията им биват използвани. Тъй като произведенията, особено музикалните (с или без текст), се използват на територията на множество държави, организацията в България сключва договори с ОКУП в другите държави, по силата на които тя представлява техния репертоар на територията на България (например, Музикаутор има договори с дружества от над 100 държави и представлява над 95% от световния музикален репертоар за България). И обратно – българските автори получават представителство по света, ставайки член на една единствена ОКУП.
Българските ОКУП сключват договори с ползвателите, които оперират в България, и им отстъпват правото да ползват репертоара, който ОКУП представлява.

2

Какво представлява колективното управление на права?

По света правата на авторите се управляват по сходен на този в България начин. Организациите за колективно управление на права (ОКУП):
1) Сключват договори с автори , които делегират на организациите правото да ги представляват, като дават разрешение от тяхно име за използване на репертоара им, да събират и разпределят авторските възнаграждения;
2) Сключват договори за взаимно представителство, като така представляват репертоара и на чуждестранните дружества в България и съответно и осигуряват международно представителство на своите членове;
3) Изработват тарифи за всеки вид ползване, въз основа на които събират авторски възнаграждения;
4) Сключват договори с ползвателите от различни сектори (например за музиката – телевизии, радиостанции, туристически и търговски обекти и др.), като дават разрешение за ползване на репертоара си и събират авторските възнаграждения;
5) Разпределят авторските възнаграждения към правоносителите, въз основа на отчети за използваните произведения, които ползвателите им предоставят, и съгласно правила за разпределение.

3

Какви ОКУП има в България?

Организациите за колективно управление на права се регистрират при Министерство на културата по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права. В България съществуват няколко ОКУП в различни сфери:
► МУЗИКАУТОР – за колективно управление на правата на композитори, текстописци, аранжори, музикални издатели
► ТЕАТЕРАУТОР – за колективно управление на правата на авторите на сценични произведения
► ФИЛМАУТОР – за колективно управление на правата на авторите на аудиовизуални произведения
► ПРОФОН – за колективно управление на правата на музикални продуценти и артист-изпълнители
► АРТИСТАУТОР – за колективно управление на правата на артист-изпълнители, участващи в създаването на аудиовизуални произведения
► САПЗАПА – за колективно управление на правата на архитектите-проектанти
► АРХДИВАЙС – за колективно управление на правата на архитектите-проектанти
► КОПИ-БГ – за колективно управление на правата за възпроизвеждане на защитена произведения върху празни носители
► РЕПРО БГ – за колективно управление на правата за възпроизвеждане с нетърговска цел на отпечатани произведения върху хартия или друг подобен материал, чрез репрографиране или друг способ осигуряващ подобен резултат

4

Какви са ползите от ОКУП за авторите и за ползвателите?

Обединяването на правата и колективното им управление е практика в целия свят, като по този начин се осигурява възможност:
► всеки ползвател да сключи един договор, с който да ползва целия местен и международен репертоар, представляван от ОКУП, вместо да иска разрешение от всеки правоносител поотделно и да му заплаща авторско възнаграждение
► авторите да получават възнаграждения от сключените договори от ОКУП, в зависимост от използването на техните произведения, вместо да управляват правата си самостоятелно, договаряйки се с хиляди ползватели на територията на страната и чужбина, което особено в областта на музиката е практически невъзможно
Чрез консолидиране на правоносителите и представлявания репертоар в една ОКУП авторите и ползвателите могат по лесен и икономически достъпен начин да уредят отношенията си във връзка с използването на авторски произведения. Поради тази причина в повечето държави, както е и в България, е законово регламентирано да има само една ОКУП, която управлява конкретен вид права.