Въпроси и отговори - общини

С измененията в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) от март 2018 г. общините получиха контролни функции по спазването на закона и започнаха да ги осъществяват от началото на 2019 г. Това решение на законодателя бе в отговор на необходимостта от насърчаване на културата, засилване на правоприлагането и с оглед недостатъчния административен капацитет на Министерство на културата за осъществяване на проверки.

 

Наръчник „Общините и авторските права за музиката“

Наръчникът цели максимално улеснение на общините, предоставяйки им информация за осъществяване на контрола по спазването на ЗАПСП от търговски и туристически обекти, както и при организирани на тяхна територия концерти или музикални събития, както и такива с тяхно участие.

 

Онлайн семинар „Роли и място на общините в процеса на прилагане на законовата рамка в областта на авторското и сродните му права“

Музикаутор, съвместно с Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Министерство на културата проведоха семинар на тема  „Роли и място на общините в процеса на прилагане на законовата рамка в областта на авторското и сродните му права“ със специалното участие на сдружение „Сцена Музика“. По време на семинара бяха разяснени контролните функции на общините спрямо туристическите и търговски обекти, които ползват музика, както и авторските права за събития с музика. 

 

 

Вижте отговорите на включените в наръчника и други въпроси:

 

1

Какво е публично изпълнение?

Използването на музикални произведения сред неограничен брой лица с търговска цел в хотели, заведения, магазини, фитнеси и други бизнес обекти, представлява публично изпълнение.

2

Има ли компании, извън списъка от сайта на Министерство на културата (МК), с които търговските и туристическите обекти могат да сключват договори за ползване на музика?

Не. Единствените компании, които имат право да предоставят лицензи за музика, са тези, вписани в регистъра на МК на адрес: http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=447&sp=676&t=0&z=0

3

Нужен ли е договор с Музикаутор, ако обектът има договор с Профон?

Да. Договорът с Профон урежда сродните, т.е. изпълнителските и продуцентските права, а този с Музикаутор - авторските права за музиката. Пълният музикален лиценз изисква договори и с двете дружества.

4

В обекта се ползва ефирно радио или услуга на кабелен оператор. Трябва ли да има музикален лиценз?

Да. Всяко използване на музика в търговски и туристически обект, независимо от източника на музика, следва да получи музикален лиценз. Предоставяните ТВ/радио/интернет услуги от различни оператори не уреждат правото за ползване на музика от тези източници в бизнеса.

5

Трябва ли общината да проверява дали музикалният лиценз е платен и следва ли да изисква платежни документи?

Общината няма задължение да проверява дали задълженията по съответните лицензи са изплатени, а само да следи за наличието на такива.

Обектът получава правото да използва музика в момента, в който има издаден музикален лиценз, който от своя страна е обвързан с договора и плащането по него. По тази причина Музикаутор и Профон издават лицензи с QR кодове, чрез които всеки инспектор на общината може да провери дали лицензът на обекта е валиден.

6

В обект се използват услугите на DJ. Какви са правомощията на общината в този случай?

На първо място е важно да се знае, че за дейността си всеки DJ следва да получи механичен музикален лиценз за възпроизвеждане на произведенията от плейлистите, които създава, върху сървър или друго техническо устройство, позволяващо запис на файлове. Механичният музикален лиценз е отделен и независим от музикалния лиценз за озвучаване на обекта/заведението.

Музикалният лиценз за озвучаване на обекта покрива ползването на музика на живо или на запис, включително ако се пуска от DJ, в случай че той е на щат към заведението и не се заплаща вход над 10 лв. с ДДС от клиентите.

В случай че в даден обект има събитие с DJ, който не е на щат в заведението и/или входът за събитието е над 10 лв. с ДДС, то е необходим още един лиценз – музикален лиценз за събития с музика. Отговорността за получаване на този лиценз е на организатора на събитието. Поради комплексният характер на конкретната ситуация Ви съветваме да се свързвате с нас за изясняване на казусите. Екипът на Музикаутор е винаги на разположение за съдействие.

7

Обект се озвучава само от оркестър. Кой трябва да сключи договор за авторски права - управителят на обекта или оркестърът?

Когато един обект се озвучава единствено/основно от оркестър, това предполага, че оркестърът е на щат към заведението. В този случай управителят на обекта следва да уреди авторските права и да получи музикален лиценз за озвучаване на обекта.

8

За какво следва да съблюдава общината при използването на музика по време на спортни събития, празници и фестивали на открито?

Изключителна отговорност за уреждане на авторските права за музиката носи организаторът на съответното събитие. Въпреки това, съгласно ЗАПСП, когато общината отдава място за провеждане на концерти и други прояви с музика на живо, тя следва да изиска от организатора на събитието музикален лиценз, издаден въз основа на договор за предварително уредени авторски права.

Този документ следва да бъде представен още при отдаването на съоръжението/терена. Ако той не бъде получен, то общината носи солидарна отговорност за заплащане на възнагражденията за авторските права.

9

Трябва ли да се заплащат авторски права, ако читалищата организират концерт с читалищни самодейци с вход свободен?

Чл.24, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права предвижда режим, при който не нужно да се изисква разрешение от правоносителите и да се изплащат възнаграждения за публично изпълнение на музикални произведения – т.нар. свободно използване.

За да е налице свободно използване обаче трябва да бъдат изпълнени кумулативно следните условия:
- Използването на музикалните произведения се осъществява на територията на читалището, и
- Не се получават парични постъпления (не се заплаща вход), и
- Не се заплащат възнаграждения на участниците в подготовката и реализирането на изпълнението.

При всички случаи, в които едно от горепосочените условия не е спазено, читалището следва да уреди авторските права, като получи музикален лиценз за събитието.