Правилник за дейността

Правилник за дейността на сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели за колективно управление на авторски права “МУЗИКАУТОР”

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на Сдружение МУЗИКАУТОР и на неговите постоянно и временно действащи органи.
Чл.2. Правилникът има за цел да осигури, въз основа на действащия устав, ефективната работа на сдружението, взаимодействието между неговите органи и между тях и трети лица. Той определя реда и условията за възникване и прекратяване на членство в сдружението, както и регистрацията на произведения и информиране на членовете за неговата дейност.

ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 
РАЗДЕЛ І 
ОБЩО СЪБРАНИЕ - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СВИКВАНЕ

Чл.3. Общото събрание е върховен орган на сдружението. То се свиква на редовни или извънредни сесии при спазване на изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава на сдружението.
Чл.4. Заседанията на Общото събрание са закрити за нечленове и за външни лица, които не са поканени да присъстват.
Чл.5. (1) Членове на Общото събрание са членовете на сдружението и пълномощниците на наследници по смисъла на чл. 14, ал. 2 от устава.
(2) Юридическо лице - член на сдружението участва в Общото събрание чрез законния си представител или изрично упълномощено за това лице с писмено пълномощно. В случай, че едно юридическо лице представлява повече от едно физическо или юридическо лице, то има право на един глас.
Чл.6. Всички присъстващи членове на Общото събрание удостоверяват присъствието си с подпис срещу името си в нарочен списък, съдържащ имената на всички членове на сдружението. След приключване на заседанието на Общото събрание списъкът се подписва от председателя на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.7. (1) Заседанието на Общото събрание се открива и води от Председателя на Управителния съвет. 
(2) Когато Председателят на Управителния съвет е възпрепятстван да открие и води Общото събрание, заседанието се открива от най-възрастния член на Управителния съвет, присъстващ в залата. Под неговото председателство могат да се провеждат само разисквания по избора и избор на председател на провежданото Общо събрание. 
(3) В случаите по предходната алинея Общото събрание избира измежду присъстващите свой председател, който има мандат до приключването на заседанието. Ако заседанието на Общото събрание продължи повече от 1 ден, Общото събрание може да избере различни председатели в различните дни.
Чл.8. (1) (изм. ОС-20.03.2010 г.) Заседанието се провежда по предварително обявения и поставен на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, дневен ред. Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са включени в дневния ред и обявени в поканата. 
(2) Всеки член на сдружението може да отправи предложение до Управителния съвет за включване в дневния ред на поставен от него проблем. Управителният съвет разглежда постъпилите предложения и определя дневния ред на предстоящото Общото събрание.
Чл.9. (1) Дневният ред не подлежи на обсъждане и гласуване от Общото събрание. В случай, че в предварително обявения и публикуван дневен ред фигурира точка “Разни” обсъжданията и решенията по нея не могат да засягат въпроси, свързани с промяна на Устава, Правилата за разпределение, настоящия правилник, състава и структурата на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия.
(2) В точка “Разни” могат да се обсъждат само текущи въпроси, както и да се приемат декларации.
Чл.10. Председателят на Общото събрание има следните правомощия:
1. ръководи заседанието на Общото събрание;
2. дава думата за изказвания на присъстващите;
3. следи за реда в залата, като обявява почивки, или прекъсва заседанието
поради нарушаване на реда или по други причини, които възпрепятстват нормалната работа на заседанието;
4. удостоверява с подписа си истинността на списъка по чл. 7;
5. подписва протокола от Общото събрание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ

Чл.11. Всеки член на Общото събрание има право да се изказва, но по решение на Общото събрание за всеки конкретен случай може да бъде определена максималната продължителност на всяко изказване.
Чл.12. Всеки член на Общото събрание може да поиска прекратяване на обсъжданията по дадена точка от дневния ред, като решението за това се взима от Общото събрание.
Чл.13. В Общото събрание могат да участват и да се изказват без право на глас лица, които не са членове на сдружението, като например представители на различни държавни и обществени институции, сродни организации за колективно управление на права от страната и чужбина, експерти, служители на сдружението и други заинтересовани лица, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.
Чл.14. В заседанието на Общото събрание взима участие изпълнителният директор на сдружението, както и други негови служители в зависимост от обсъжданите въпроси.
Чл.15. (1) Присъстващите на Общото събрание не могат да се изказват, без да са получили думата от председателя.
(2) Думата се иска от място с вдигане на ръка.
Чл.16. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има искания за реплика или дуплика.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник или съдържат предложение за реда на провеждане на заседанието, включително и за: прекратяване на заседанието, отлагане на заседанието, прекратяване на разискванията; отлагане на разискванията, отлагане на гласуването.
(3) Изказванията по процедурните въпроси не могат да имат продължителност повече от две минути.
(4) Когато се обсъжда конкретен въпрос, изказванията могат да бъдат само по него. Когато член на Общото събрание се отклони от обсъждания въпрос, председателят на Общото събрание му отправя предупреждение и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата. 
(5) Всеки член на Общото събрание има право на реплика. Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя трябва да бъде направена веднага след изказването и не може да бъде по –дълга от три минути. По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много 2 реплики от едно и също лице.
(6) Репликираният член на Общото събрание има право на отговор на репликата – дуплика, с времетраене до две минути. 
Чл.17. Всеки член на Общото събрание може да иска прекъсване на заседанието. Когато е постъпило такова предложение председателят на Общото събрание го подлага на гласуване незабавно и ако бъде прието обявява прекъсване на заседанието.

ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.18. Общото събрание взима решения с явно гласуване, освен ако в настоящия правилник не е предвидено друго или ако Общото събрание вземе решение гласуването по дадена точка от дневния ред да бъде тайно.
Чл.19. (1) Когато гласуването е явно се гласува “за”, “против” и “въздържал се”.
(2) Явното гласуване се извършва с вдигане на ръка.
(3) Явното гласуване се извършва по следния ред:
- основно предложение;
- предложение за поправки и/или допълнения;
- предложение за отхвърляне;
(4) Когато има повече от едно предложение от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им. 
(5) Когато дадено предложение бъде прието, останалите не се поставят на гласуване.
Чл.20. Вносителят на проект за решения или на вътрешно нормативни актове или части от тях може да ги оттегли преди гласуването по тях да е започнало.
Чл.21. Бюджетът на сдружението се гласува наведнъж. 
Чл.22. (1) Председателят на Общото събрание обявява резултата от гласуването веднага. 
(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на Общото събрание разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.    
Чл.23. Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от присъстващите членове, освен в следните случаи, изчерпателни изброени в устава на сдружението:
1. приемане, изменяне и допълване на Устава;
2. вземане на решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
Чл.24. Когато гласуването е явно, преброяването на гласовете се извършва от нарочни лица – преброители, които не са членове на Общото събрание.

ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ

Чл.25. (1) Председателят на Общото събрание може да налага на присъстващите на Общото събрание следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне (когато ораторът се отклони от предмета на разискване или наруши реда за провеждане на заседанието);
2. забележка (в случаите, когато въпреки направено напомняне ораторът продължи да нарушава реда, както и когато се обръща с оскърбителни думи, жестове или заплахи към членовете на Общото събрание);
3. отнемане на думата (след изтичане на времето за изказвания, ако има такива);
4. отстраняване от заседание (когато присъстващ на Общото събрание продължително не дава възможност за нормална работа по време на заседанието.
(2) Всеки присъстващ на Общото събрание може да бъде отстранен от заседанието ако не спазва реда за изказване, отправя обидни думи или нарушава по друг начин реда в залата.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ КЪМ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26. (1) Общото събрание може да образува временни комисии. То избира техния председател и членовете им. Комисиите трябва да се състоят от нечетен брой лица и в тях могат да бъдат избирани само лица, присъстващи на конкретното заседание. Всеки член на Общото събрание, който е предложен за член на такива комисии може да си направи отвод. 
(2) Председателят на всяка от комисиите е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, както и за мястото и времето в което то ще се проведе. Всяка временна комисия може да заседава, ако присъстват повече от половината й членове. Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, освен, ако Общото събрание не реши друго. За заседанията се води протокол, който се подписва от председателя й. 

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНО-ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ

Чл.27. Общото събрание провежда избор за членове на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия в следните случаи:
1. при изтичането на мандата им, предвиден в устава на сдружението;
2. преди изтичането на мандата им в следните случаи:
- когато някой член на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия престане да отговаря на условията по чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от устава;
- при подаване на оставка до председателя на Управителния съвет; 
- при обективна невъзможност на членът на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия да упражнява задълженията си по устава на сдружението;
- когато членът на Управителния съвет или Контролно-финансовата комисия действа в разрез със задълженията си по устава; 
- при системно неучастие на член на Управителния съвет в заседанията му по смисъла на устава на сдружението.

Чл.28. (1) При провеждането на избор за членове на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия Общото събрание избира в началото на заседанието си следните комисии:
1. Комисия по избора (приема кандидатурите за членове на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия и ги обявява пред Общото събрание);
2.  Комисия по преброяването (осъществява преброяване на постъпилите гласовете).
(2) Броят на членовете на комисиите се определя за всеки отделен случай от Общото събрание в зависимост от конкретните обстоятелства около избора.
(3) Всеки член на тези комисии може да бъде предлаган за член на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия, без да е необходимо да си прави отвод от временните комисии, в които е избран.

Чл.29. (1) Предложенията за членове на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия могат да се правят само от членове на Общото събрание и трябва да бъдат мотивирани. Всеки член на Общото събрание може да прави предложения. Те се правят устно в залата или писмено до комисията по избора. Самопредлагане не се допуска.
(2) Когато предложенията са писмени, лицето, което ги е направило излага своите мотиви устно пред Общото събрание след като кандидатурите бъдат обявени от председателя на Комисията.
Чл.30. Всеки член на общото събрание, чиято кандидатура е издигната има право да си направи отвод.
Чл.31. Лицата, предложени за членове на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия, които не присъстват в залата трябва да се заявили писмено своето съгласие да бъдат избрани.
Чл.32. (1) Едно лице може да бъде кандидат само за една квота на Управителния съвет, независимо, че отговаря на условията за участие в повече от една квота, както и само за Управителния съвет или Контролно-финансовата комисия, но не и за двата органа едновременно. 
(2) В случай, че член на Общото събрание бъде предложен в повече от 1 квота или едновременно за член на Управителния Съвет и Контролно-финансовата комисия, той трябва непосредствено след обявяването на кандидатурите да избере за коя квота на Управителния съвет иска да кандидатства, съответно дали иска да кандидатства за член на Управителния съвет или Контролно-финансовата комисия.
Чл.33. (1) След като членовете на Общото събрание приключат с предложенията за членове на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия, комисията по избора проверява дали предложените кандидати отговарят на условията по чл. 15, ал. 4, б. “а” и б. “б” от Устава на сдружението. В случай, че някой от предложените лица не отговаря на тези условия неговата кандидатура не се обявява от Председателя на комисията. 
(2) Всеки кандидат за член на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия попълва декларация, че не са налице пречките по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Устава . 
Чл.34. Когато за членове на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия бъдат предложени едновременно в един и същи мандат съпрузи, низходящи и възходящи роднини, както и роднини по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително, избор се провежда, като ако бъдат избрани такива лица единият от тях трябва да се откаже от мястото си. Неговото място се заема автоматично от следващия по брой гласове кандидат.
Чл.35. Гласуването за членове на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия се извършва тайно, освен ако Общото събрание реши противното.
Чл.36. (1) Когато гласуването е тайно, то се осъществява посредством бюлетина. Бюлетината е обща за Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия и се състои от толкова колони колкото са квотите в Управителния съвет и една колона за членовете на Контролно-финансовата комисия. Всяка една колона е ясно обозначена и съдържа толкова редове за попълване, колкото са местата в дадената квота и съответно броя членове на Контролно-финансовата комисия.
(2) Всеки член на Общото събрание гласува тайно, като попълва бюлетината и поставя същата с попълнените имена на предпочитаните от него кандидати в специално предназначени за тази цел урни.
(3) Задължително е попълването в бюлетината на двете имена на кандидата, така както те са посочени от председателя на комисията по избора.
(4) В случай на дублиране на имена се попълват и трите имена на всеки кандидат, по начина, по който те са посочени от председателя на Комисията по избора. Могат да се правят съкращения само на собствените имена.
Чл.37. Преброяването се осъществява от Комисията по преброяването, която се подпомага при необходимост от служители на сдружението, определени от председателя на комисията.
Чл.38. (1) Действителни са следните бюлетини:
1. такива, в които има задрасквания, стига да има поне една посочена кандидатура;
2. такива, в които има съкращения на собствените имена на кандидатите, ако по недвусмислен начин е ясно кое е лицето, за което е гласувано;
3. такива, в които не са попълнени всички квоти или всички места в дадена квота, стига да има поне една посочена кандидатура в цялата бюлетина;
4. такива които са частично скъсани, стига да не възниква съмнение относно тяхната цялост;
5. такива, в които са посочени повече имена на кандидати от броя на местата в дадената квота, като се взимат предвид само тези имена, които съответстват на местата в съответната квота. 
(2) Недействителни бюлетини са:
1. празните бюлетини;
2. такива, в които не е посочено нито едно име от предложените;
3. такива в които са задраскани всички имена;
4. попълнените нечетливо;
5. части от бюлетини.
(3) Ако в бюлетината фигурират лица, които са предложени в дадена квота и такива, които не са, се взимат предвид само гласовете за предложените кандидати.
Чл.39. За избрани във всяка квота на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия се считат тези кандидати, които са получили най-много гласове, съобразно броя места в дадената квота.
Чл.40. След като приключи с преброяването на гласовете, председателят на Комисията по преброяването обявява резултатите пред Общото събрание. В случай, че има равенство на гласовете за няколко кандидати, водещо до невъзможност да се попълнят местата в дадена квота на Управителния съвет или Контролно-финансовата комисия, се провежда нов избор само между лицата с равни гласове. Ако Общото събрание реши изборът в този случай може да бъде и явен.
Чл.41. Комисията по преброяването и комисията по избор съставят протокол за работата си. Протоколите се подписват от председателите на двете комисии. 
Чл.42. Бюлетините от проведения избор и протоколите на Комисиите по избора и преброяването се съхраняват 3 (три) години след провеждането му.

РАЗНИ 

Чл.43. (1) За всяко заседание на Общото събрание на сдружението се прави аудио и/или видеозапис, в зависимост от конкретния случай и залата, в която се провежда Общото събрание и се води протокол от нарочно лице – водещ протокола, което не е член на Общото събрание. 
(2) Протоколът се подписва от председателя на събранието и от водещия протокола.
Чл.44. На членовете на Общото събрание, които не живеят в населеното място, в което се намира седалището на сдружението, се изплащат средства за направените от тях пътни разноски във връзка с участието им в Общото събрание. 

РАЗДЕЛ ІІ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. КОНСТИТУИРАНЕ

Чл.45. (1) (изм. ОС-26.03.2011 г.) Управителният съвет се състои от 13 човека и заседава в сградата на адреса на управление на сдружението. 
(2) По изключение, с изрично решение на Управителния съвет, заседание може да се проведе и на друго място. 
Чл.46. (1) Първото заседание на новоизбрания Управителния съвет се свиква от най- възрастния присъстващ член на Управителния съвет веднага след провеждането на избора, като заседанието се провежда същия ден или не по–късно от 7 дни след провеждането на избора. Най –възрастният присъстващ член на Управителния съвет открива първото заседание на Управителния съвет и го ръководи до избирането на Председател и двама заместник – председатели. 
(2) Под председателството на най- възрастния присъстващ член на Управителния съвет могат да се провеждат само разисквания по избор на председател и двама заместник – председатели. 
(3) На първото си заседание Управителния съвет избира от своя състав с явно гласуване председател и двама заместник – председатели, освен ако Управителният съвет не реши гласуването да е тайно. 
(4) Всеки член на Управителния съвет може да прави предложения за председател и заместник-председатели. Предложенията трябва да бъдат мотивирани. Самопредлагане не се допуска.
(5) Могат да бъдат избирани и лица, които не присъстват на първото заседание, ако предварително са дали съгласието си за това.
(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите членове на новоизбрания Управителния съвет. 
(7) Ако при първото гласуване не се събере необходимото мнозинство, непосредствено след това се правят нови предложения и се провежда нов избор. Няма пречка новите предложения да имат за обект вече предложени кандидатури, но следва да се изложат нови мотиви за направеното предложение. В случай, че и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда, докато избор бъде валидно проведен.
(8) След избора на председател, Управителния съвет избира от състава си и двама заместник – председатели с явно гласуване, освен ако Управителният съвет не реши да е тайно. За избрани се считат кандидатите, получили повече от половината от гласовете на присъстващите. Гласуването се извършва за всеки предложен кандидат поотделно. Всеки от двамата заместник – председатели трябва да принадлежи към различна квота от Управителния съвет. 

РАЗДЕЛ ІІІ
РЪКОВОДСТВО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.47. (1) Управителният съвет се ръководи от Председател, който се подпомага в своята дейност от двамата заместник - председатели. 
(2) Председателят осъществява правомощията си съгласно Глава Трета, Раздел ІV на устава на сдружението.
(3) Председателят и заместник – председателите осъществяват своите правомощия в рамките на мандата, за който са избрани.
(4) Председателят и заместник – председателите, както и всеки член на Управителния съвет могат да бъдат предсрочно освободени: 
1. по тяхно искане - чрез подаване на оставка до председателя на Управителния съвет. В случаите, когато председателят подава оставка, той следва да уведоми за това Управителния съвет.
2. при обективна невъзможност на лицата да изпълняват своите задължения;
3. когато действат в разрез със задълженията си съобразно устава на сдружението.
4. при системно неучастие в заседанията на Управителния съвет. 
(5) При наличие на някое от обстоятелствата по ал. 4, Председателят на Управителния съвет, а в негово отсъствие - заместващото го лице, е длъжен да свика Управителния съвет за обсъждане на случая и вземане на решение за провеждане на извънредно Общо събрание за освобождаване на член на Управителния съвет и за попълване на състава на същия. 
(6) Обстоятелствата по т. 2, т.3 и т.4 могат да бъдат констатирани от всеки член на Управителния съвет или член на Общото събрание, който следва да уведоми председателя или някой от заместник - председателите на Управителния съвет, който от своя страна следва да постави въпроса за разглеждане на следващото заседание на Управителния съвет. Управителният орган следва да вземе решение за създаване на Временна комисия, която да установи наличието на някое от обстоятелствата по- горе. Временната комисия проучва въпроса, изслушва засегнатото лице и в едномесечен срок изготвя доклад, в който констатира наличието или липсата на някое от обстоятелствата. 
(7) Докладът на комисията по ал.6 се представя на Председателя на Управителния съвет, който го включва за разглеждане в дневния ред на следващото предстоящо заседание на Управителния съвет. 
(8) До провеждането на Общото събрание за попълване на състава на Управителния съвет, всички негови решения са валидни, при условие, че отговарят на изискванията на чл. 21 и следващите от Устава на сдружението. 
(9) В случай, че председателят или някой от заместник – председателите подаде оставка от заеманата длъжност, но не и като член на Управителния съвет, той се освобождава от заеманата длъжност, като остава член на Управителния съвет. Управителният съвет следва да насрочи по реда предвиден в устава, заседание за нов избор на председател или заместник – председатели. 

РАЗДЕЛ ІV
ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.48. (1) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от неговия председател, който, съгласно чл. 23 от Устава е и председател на сдружението. 
(2) При отсъствие, председателят на Управителния съвет възлага на някои от заместник – председателите да го замества, а когато това не е направено той се замества от този от заместник – председателите, който е избран на съответното заседание.
(3) За всяко предстоящо заседание на Управителния съвет до неговите членове се изпраща покана, съдържаща предстоящия за разглеждане дневния ред. Поканата се изпраща по електронна поща, а когато това е невъзможно – на хартиен носител най – малко 7 дни преди датата на заседанието.
(4) Всеки член на Управителния съвет, както и изпълнителният директор могат да предлагат и извън срока по ал.3, в дневния ред да бъдат включени неотложни въпроси. 
(5) За всяко проведено заседание на Управителния съвет се съставя протокол, който се подписва от председателстващия заседанието и водещия протокола. При възможност за това се изготвя и фонозапис на проведеното заседание, който се съхранява за срок от 3 (три) години.
(6) Протоколът за проведените заседания се изготвя на хартиен носител, съдържащ имената на присъстващите, взетите решения и лицата, които са се запознали с него. 
(7) Лицето, което изготвя протоколите от заседанията на Управителния съвет е служител на сдружението и може да бъде различно за всеки отделен случай. 
(8) По време на заседание всеки член на Управителния съвет не следва: 
1. да прекъсва изказващият се;
2. да отправя лични заплахи, оскърбителни думи или жестове;
3. да има непристойно поведение или постъпки, които да нарушават реда на заседанието. 
(9) При наличие на някое от обстоятелствата по ал.8, председателстващият заседанието на Управителния съвет може да отнеме думата, а в крайни случаи и да отстрани от заседанието на лицето нарушаващо реда в залата. 
(10) По време на заседанията на Управителния съвет участие в тях без право на глас могат да вземат и служители на сдружението или външни лица, които имат отношение към обсъжданите в дневния ред на заседанието въпроси.
(11) След провеждането на съответното заседание всеки член на Управителния съвет получава възнаграждение за участието в него съгласно чл.22 от Устава. 
(12) Информация за проведените заседания на Управителния съвет се поставя в интернет страницата на сдружението. 

РАЗДЕЛ V
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.49. (1) Управителният съвет упражнява своите правомощия съгласно действащия устав.
(2) За изпълнение на правомощията по ал.1 Управителният съвет може да създава постоянни или временни комисии, работни групи или др. Временните комисиите се формират ad hoc въз основа на решение на Управителния съвет за обсъждане и/или разрешаване на конкретен проблем.    
(3) Броят на членовете на всяка комисия или работна група следва да е нечетно число, като решенията се вземат с явно гласуване с мнозинство от присъстващите. За проведените заседания на всяка комисия се съставя протокол. 
(4) Свикването на специализирания орган се извършва от изпълнителния директор, който, в случай че присъства на заседанието, следва да запознае членовете на комисията с наличната информация по предстоящия за разглеждане въпрос. 
(5) Провеждането на заседанията се осъществява съгласно чл. 33 на устава на сдружението. За проведеното заседание на комисията или работната група се съставя протокол, който се подписва от нейния председател и протоколиращия. Наред това, комисията или съответната работна група запознава Управителния съвет с извършеното от нея и при необходимост изготвя предложение до Управителния съвет за вземане на решение по разглеждания проблем.
(6) При необходимост в работата на постоянните и временните комисии и работните групи могат да участват като експерти и консултанти и нечленове на Управителния съвет или сдружението.
(7) След провеждането на съответното заседание всеки член на комисия или работна група получава възнаграждение за участието в него съгласно чл.22 от Устава. 

ГЛАВА ІІІ
ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ І
ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Чл.50. (1) Членове на сдружението могат бъдат лицата по чл. 6, ал. 1 и 2 от устава, които към момента на приемането им в сдружението, отговарят на следните условия:
1. поне едно създадено от тях произведение да е било регистрирано в сдружението или използвано по някой от начините, описани в чл. 3, ал. 1, т.1-т.7 от устава; 
2. да не са отстъпили с договор на друго физическо или юридическо лице 
 изключителните права за използването на всички свои произведения
(2) Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмена молба до Управителния съвет, който се произнася по нея на първото си следващо заседание, но не по–късно от един месец. Към молбата се прилага писмена декларация от лицето, установяваща обстоятелствата по чл. 51, ал. 1 от правилника, придружена при възможност и с писмо от съответния ползвател, което удостоверява използването, а в случаите на възпроизвеждане и разпространяване – с екземпляр от съответния звуко- или видеоносител. 
(3) Решението на Управителния съвет по молбата за членство се съобщава на кандидата.
(4) Отказът на Управителния съвет да уважи молба за членство трябва да бъде в писмена форма. Той може да бъде обжалван пред Общото събрание.
(5) Приетите въз основа на решението на Управителния съвет членове сключват договор за членство, по силата на който отстъпват на сдружението управлението на техните права.

РАЗДЕЛ ІІ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Чл.51. (1) Регистрацията на произведения се осъществява от авторите на произведенията или от музикалните издатели с оглед улесняване събирането и разпределението на възнагражденията. За целта сдружението предоставя специален формуляр.
(2) Когато регистрацията се прави от автори, тя следва да предшества използването на произведенията и да бъде извършена не по-късно от един месец от създаването им. Новоприетите членове регистрират всички създадени от тях произведения, независимо дали са били използвани или не. 
(3) Когато регистрацията се прави от музикални издатели те депозират в сдружението заверено копие от издателските си договори в едномесечен срок от тяхното сключване. Музикалните издатели предоставят информация за произведенията от техните каталози или чрез попълване на формуляра за регистрация или в електронен вид.
Чл.52. До доказване на противното, за нуждите на регистрацията, за автори на регистрираните произведения се считат лицата, посочени като такива в декларацията за регистриране на произведения. Деклараторът носи отговорност за верността на съдържанието на декларацията, която подписва, както и за възнагражденията, които е или би получил, въз основа на невярно посочената при регистрацията информация. 
Чл.53. (1) При повторна регистрация на вече регистрирано произведение, отнасяща се до промяна на съавторство, наличие на издателски договор и други обстоятелства, които биха довели до промяна на дяловото участие на авторите в разпределението, трябва да бъде представен доказателствен материал, който ясно да посочва основанието за повторната регистрация.
(2) Повторната декларация трябва да е подписана от всички правоносители, вкл. и тези по първоначалната регистрация, освен в случаите, когато влязло в сила съдебно решение налага тази промяна.
Чл.54. (1) Сдружението не носи отговорност при възникнали неточности относно произведения, които не са били регистрирани своевременно, както и в случаи на служебна регистрация на произведения. 
(2) Служебна регистрация се извършва по отношение на произведения, които не са регистрирани в сдружението, но са посочени в отчетите на ползвателите, при положение, че в тези отчети фигурира информация за авторите на произведенията.
(3) Служебна регистрация може да се прави и въз основа на обложки на звуконосители, издадени по предвидения за това законов ред.
Чл.55. (1) Регистрация на произведения, създадени на основата на вече съществуващи произведения се извършва като се спазват следните правила:
1. когато произведението е създадено на основата на вече съществуващо произведение, чиито автори не са в срок на авторскоправна защита, авторът е задължен да посочи в регистрацията заглавието и авторите на първоначалното произведение. 
2. когато произведението е създадено на основата на вече съществуващо произведение, което е обект на авторскоправна закрила, авторът е задължен да представи писменото съгласие на автора/авторите на първоначалното произведение. 
(2) При регистрация на авторска музика създадена на фолклорна основа, декларацията трябва да бъде придружена с доказателствен материал за авторство (партитури).
Чл.56. Не се извършва регистрация на произведения, декларациите, за които не съдържат всички компоненти, необходими за въвеждане на произведенията в базата данни на сдружението.
Чл.57. (1) Авторите се задължават при поискване от страна на Сдружението да предоставят всякаква допълнителна информация, която би имала доказателствена стойност за авторството на декларираните от тях произведения. В случаи на сключени договори с музикални издатели, предоставянето на копия от тях е задължително.    
(2) Авторите и музикалните издатели могат да депозират по свое желание в сдружението звуко или видеоносители, нотни или други писмени материали, съдържащи техните произведения.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.58. В случай, че възникнат спорове относно произведения, които вече са регистрирани в сдружението, както и при съмнения относно заявено авторство при представяне на декларация за регистрация на произведения, се прави отбелязване в базата данни на сдружението, за наличието на спор относно даденото произведение. В тези случаи се събират възнаграждения за използването му, но разпределението и изплащането на сумите се спира до решаването на спора по едни от следните начини:
1. отнасяне до комисията по регистрация
2. с влязло в сила съдебно решение
3. с писмено споразумение между засегнатите страни
Чл.59. Когато въпросът се отнесе до Комисията по регистрацията, тя се свиква по реда, предвиден в устава на сдружението. В своята работа комисията проучва въпроса, като събира всякакви доказателства, вкл. информация от ползватели, публикации; изслушва записи на спорните произведения, и др. п. Комисията се произнася в тридесетдневен срок след датата на първото си заседание с мотивирано становище.
Становището на Комисията се докладва на Управителния съвет, който взима решение относно регистрацията на спорното произведение.

РАЗДЕЛ ІІІ
РЕД И НАЧИН ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.60. Сдружението информира за своята дейност чрез публикуване в своята интернет страница, съобщения в медиите, пресконференции или в друга подходяща за конкретния случай форма.
Чл.61. (1) С цел осигуряване на прозрачност и яснота в дейността на сдружението, МУЗИКАУТОР предоставя на своите членове информация за дейността си, въз основа на направено от тях искане в устна или писмена форма (заявление(.
(2) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път.
Чл.62. (1) Когато се отнася до предоставяне на информация относно дейността на ръководните или специализираните органи на сдружението, заявлението следва да бъде в писмена форма и да е адресирано до председателя на Управителния съвет или изпълнителния директор, който от своя страна го докладва на Управителния съвет, както и да съдържа:
1. трите имена на заявителя, ако е физическо лице, съответно - наименованието и
седалището му, ако е юридическо лице;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.
(2) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.
(3) Писмените заявления без тези в електронна форма за предоставяне на информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на сдружението.
Чл.63. (1) Формите за предоставяне на информация са:
1. преглед на информацията - оригинал или копие;
2. копия на хартиен носител, които се предоставят, ако за това има
техническа възможност и не води до необосновано увеличаване на разходите по предоставянето 
3. копия на технически носител.
(2) За предоставяне на информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1 
Чл.64. (1) Заявленията по чл. 62, ал.1 се разглеждат на следващото предстоящо заседание на Управителния съвет на МУЗИКАУТОР, в рамките на което Управителния съвет взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация и уведомява заявителя за своето решение.
(2) Всички уведомления, решения или друга кореспонденция, изхождащи от МУЗИКАУТОР и адресирани до заявителя, са в писмена форма, като му се изпращат по пощата с обратна разписка или му се предоставят лично срещу подпис в офиса на сдружението.
Чл.65. (1) Когато не е ясно точно каква информация се иска или тя е формулирана много общо или неясно, в 7 - дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява за това и му се дава право да уточни предмета на исканата информация. Ако това не бъде извършено, заявлението се оставя без разглеждане.
Чл.66. Когато се иска информация устно, детайлите около нейното предоставяне се уточняват към момента на запитването. 
Чл.67. (1) Когато се иска информация за суми, разпределени на членове или нечленове, за предоставянето й е необходимо предварително изрично писмено съгласие на тези лица. 
(2) В решението си по чл. 67, ал. 1, сдружението е длъжно да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация
(3) При неполучено съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие, се предоставя исканата информация в обем и по начин, който не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.
(4) Когато се иска информация за координати за контакт, авторство, регистриране на произведения или др. подобни за други правоносители - членове или нечленове на сдружението , такава се предоставя без такова съгласие да е необходимо.
Чл.68. Всеки член на сдружението е длъжен на спазва изисквания за конфиденциалност по отношение на предоставената му по този раздел информация и да не я използва, за да преследва цели, различни от установените в Устава на сдружението.

РАЗДЕЛ ІV
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.69. (1) Членството в сдружението се прекратява:
1. с едностранно волеизявление на всеки член до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на сдружението – физическо лице;
3. с изключването на член на сдружението;
4. с прекратяването на юридическото лице- член на сдружението;
5. с изтичане на срока на закрила на авторското право по отношение на даден автор;
6. при отпадане - когато лицето загуби качеството си на носител на авторски права.
Чл.70. По всички въпроси, неуредени в този правилник се взимат решения за конкретния случай от компетентния за това орган.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият правилник беше приет на Общото събрание на сдружението, проведено на 29 март 2008 г.
§2. С влизане в сила на настоящия Правилник се отменят нормите от Правилата за инкасиране на разпределение на инкасираните от МУЗИКАУТОР авторски възнаграждения, които му противоречат или повтарят разпоредби от правилника. 
§3. Настоящият правилник беше изменен във връзка с промени в Устава на сдружението на Общото събрание на сдружението, проведено на 20 март 2010 г.
§4. Настоящият правилник беше изменен във връзка с промени в Устава на сдружението на Общото събрание на сдружението, проведено на 26 март 2011 г.

Вижте Правилника за дейността на Музикаутор в PDF