Подпомагане на членове над 63 години

Ежегодно се отпускат средства на автори – членове на Музикаутор, навършили 63 години, които отговарят на следните условия:

► най-малко 10 (десет) години непрекъснато членство в сдружението, с изцяло заплатен членски внос;
► най-малко 1000 (хиляда) лева, получени като авторски възнаграждения за периода на членството.

Конкретната сума, която се изплаща на даден автор се определя на база Правилник и Методология, приети от УС, и зависи от сумите, изплатени на автора за периода на членство, както и от постъпленията във фонда през годината.