Проект "Авторските права - основен инструмент за инвестиции в музиката"

08.03.2023 г.

Музиката носи стойност. Това е причината много бизнеси да интегрират музика в бизнес моделите си - тя повишава качеството на услугите, които предлагат. Всеки бизнес, който печели от музиката, следва да споделя част от приходите си с авторите, отчитайки нейната добавена стойност.

Този принцип е възприет от по-голямата част от света, както и от Република България в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). С това са свързани дейността и мисията на МУЗИКАУТОР – да бъде свързващо звено между ползвателите на музика и правоносителите и да защитава интересите на авторите, когато се използват техните музикални произведения, като осигури справедливо заплащане за труда им.

Проектът на МУЗИКАУТОР „Авторските права – основен инструмент за инвестиции в музиката“, който бе подкрепен от Национален фонд „Култура“ през 2022 г., е комплексен и предвижда пакет от дейности, които да трансформират негативните ефекти от Covid-19 и да надградят досегашните политики на МУЗИКАУТОР за утвърждаване на авторските права като инструмент за икономическо стимулиране на творците чрез повишаване приходите от използването на техните произведения.

Проектът е организиран в няколко направления:

 

Повишаване информираността на туристическите и търговските обекти
за приноса на музиката в техния бизнес

Проектът предвижда създаване и имплементиране на многоаспектна маркетингова стратегия в сектора на търговските и туристически обекти, използващи музика, чиято цел е повишаване на броя на лицензираните обекти в сектор, респективно – на възнагражденията, изплащани към авторите от използването на тяхната музика.

 

Оптимизиране на процеса и постигане на по-голяма ефективност
на МУЗИКАУТОР при изплащането на авторски възнаграждения

Реализиране на софтуерна оптимизация за автоматично изплащане на натрупани авторски възнаграждения от Музикаутор към конкретен правоносител, която създава възможност изплащанията да се правят веднъж месечно, което от своя страна осигурява регулярен приход към авторите.

 

Подобряване разбирането на авторите
за техните права чрез образователна инициатива

Създаване на второ издание на видеопоредицата „Музика на-право“ като образователно средство, което да предостави качествена и полезна експертна информация и да стимулира творческите процеси и развитието на културата в България. Видеопоредицата цели да достигне не само до активните автори, продуценти, изпълнители, други ангажирани с творчество лица и хора, които имат интереси в тази сфера, но и до потенциални и бъдещи творци като студенти и ученици.

 

Гарантиране нормалното функциониране на организацията чрез запазване на международното сътрудничество и достъпа до световните бази данни и професионални стандарти

Запазването на взаимодействието с международните партньори гарантира обмена на специализирана информация във връзка със световните тенденции, моделите на лицензиране, тарифите, имплементирането на международни и европейски норми в българското законодателство, добрите практики, професионалните стандарти и насоки за защита на авторските права.

Научете повече за дейностите по проекта

Read more