Musicautor

Музикаутор e организация на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права.

Музикаутор предлага над 95% от световния музикален репертоар за българския пазар, като представлява над 2900 български автори и още над 2 500 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски сдружения, с които Музикаутор има договори за взаимно представителство.

Музикаутор работи активно с Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC). Като неин член от 1993 г. Музикаутор се ръководи от Професионалните правила на CISAC за сдружения за колективно управление на авторски права в музиката. От 1996 г. Музикаутор е член и на Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM).

ДЕЙНОСТ

Като организация за колективно управление на права (ОКУП) Музикаутор:
► лицензира, т.е. сключва договори с ползвателите, които използват музикални произведения за своя бизнес – медии и оператори, заведения и търговски обекти, интернет платформи и сайтове, организатори на концерти и други;
► събира авторски възнаграждения от ползвателите на базата на тарифи, утвърдени от Министерство на културата;
► разпределя възнагражденията сред правоносителите, съгласно приетите от Общото събрание на сдружението Правила за разпределение;
► не генерира печалба.

За да осъществява своята дейност като ОКУП, Музикаутор има действаща регистрация в Министерство на културата и попада в обхвата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

НАШАТА МИСИЯ

Музикаутор насърчава и защитава авторите чрез внедряването на иновативни практики за повишаване на приходите при използване на техните произведения. Ние вярваме, че отговаряйки на съвременните правни, лицензионни и технологични стандарти при колективното управление на авторски права, ще бъдем припознати от авторите, ползвателите и сродните международни организации като коректен и надежден партньор. Екипът ни съзнава и поема отговорността чрез дейността си да бъде фактор за устойчиво интегриране, утвърждаване и реализация на авторското право в ценностната система на българското общество.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Нашата кауза е да защитаваме интересите на авторите, когато се използват техните музикални произведения, като осигурим справедливо заплащане за труда им. Музикаутор работи в посока подобряване на авторските възнаграждения чрез лицензионната си политика и чрез внедряване на високотехнологични и иновативни продукти в работата си, с които да повиши обема на администрираните данни в по-кратки срокове.

Формирайки мотивиран, квалифициран и постоянно развиващ се екип, приемаме ползвателите като свои клиенти и партньори и им предоставяме лесна и бърза лицензионна услуга.

В работата си екипът на Музикаутор се стреми към повишаване на познанията на авторите относно техните права и начина им на управление, както и към утвърждаване на авторското право в ценностната система на обществото.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

1) Високи технологични стандарти;
2) Прозрачност и отчетност към авторите. Бърз ритъм на разпределение;
3) Ефективност при комуникацията и лицензирането на репертоар към ползвателите;
4) Ефективна и градивна комуникация (и спазване на добър тон) с членовете на дружеството, международните ни партньори и всички институции, които имат отношение към дейността на Музикаутор;
5) Инициатива за модернизиране и адаптиране към постоянно променящата се среда (технологична, правна).