Musicautor membership

Музикаутор представлява над 3000 български автори и още над 2 500 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски сдружения, с които Музикаутор има договори за взаимно представителство. По този начин Музикаутор предлага над 95% от световния музикален репертоар за българския пазар.

Вижте списъка с преките членове на Музикаутор

Вижте списъка със сродните авторски сдружения, чиито членове Музикаутор представлява в България

 

Членството в Музикаутор е доброволно, а лицата, които биха искали да членуват, следва да отговарят на условията в Устава на организацията.

Със сключването на договор за членство авторите и музикалните издатели прехвърлят на Музикаутор правото да договаря от тяхно име използването на произведенията им по един или повече начини и да събира дължимите за това възнаграждения. 

Правата, които поражда членството в Музикаутор, са:
- активни – членовете имат възможност да участват в Общото събрание на организацията, като избират ръководните органи на Музикаутор, приемат Устава и Правилата за разпределение и определят политиката на Музикаутор;
- пасивни – членовете имат възможност да бъдат избирани в ръководните органи на Музикаутор и да участват в управлението на организацията.

КАК ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА МУЗИКАУТОР?

1) Попълнете и подпишете собственоръчно документите за членство
2) Изпратете ги по пощата или ги подайте лично в офиса на Музикаутор
3) Заплатете членски внос по сметка BG61UNCR76301000002406 или лично в офиса на Музикаутор:
- за автори – встъпителен членски внос в размер на 15 лв. (годишният членски внос е 12 лв.)
- за музикални издатели – встъпителен членски внос в размер на 300 лв. (годишният членски внос е 100 лв.)

documents

AUTHORS


1. Application for membership authors

2. Declaration author

3. Membership Agreement Authors

4. Declaration of personal data protection

 

MUSIC PUBLISHERS


1. Data sharing agreement music publishers

2. Application music publishers

3. Membership Agreement Music Publishers

4. Declaration of personal data protection

 

HEIR

1. Application for membership heir

2. Declaration heir

3. Contract heir

4. Declaration of personal data protection

Предимства от членството