Мобилни мелодии

Мобилните мелодии са няколко основни вида:

► ringtone/realtone – цяло или част от музикално произведение (пресвирено или в оригинал), използвано като сигнал на мобилен телефон за входящо повикване;
► ringbacktone – цяло или част от музикално произведение, което се чува при набиране на телефонен номер вместо сигнал „свободно” или едновременно с него със срок на валидност до 30 дни.

Съгласно ЗАПСП ползватели са лицата, които създават и предлагат мелодии за мобилни телефони на крайните потребители, и те имат задължение да уредят авторските права за музикалното съдържание.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Размерът на дължимите авторски възнаграждения се определя съгласно тарифа, утвърдена от министъра на културата със Заповед № РД-09-99/30.03.2012 г.

Тарифа за рингтонове

ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Договор за рингтонове

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Румяна Колева 
Мениджър „Дигитално лицензиранe”
rumyana_koleva@musicautor.org