Онлайн радиo

Онлайн радиото е стрийминг услуга, при която програмата е предварително зададена от доставчика на услугата и крайните потребители не могат да избират какво да слушат. Онлайн радиото може да бъде достъпно в интернет или мобилна среда (безплатно или платено). Съгласно ЗАПСП ползватели са собствениците на онлайн радиа и те имат задължение да уредят авторските права за музикалното съдържание.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Размерът на дължимите авторски възнаграждения се определя съгласно тарифа, утвърдена от министъра на културата със Заповед № РД09-100/30.03.2012 г.

Тарифа за интернет радиа

ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Договор за онлайн радио

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Румяна Колева 
Мениджър „Дигитално лицензиранe”
rumyana_koleva@musicautor.org