Background music for website

Този вид използване касае случаите, когато едно или повече музикални произведения се използват за озвучаване на интернет сайт. Съгласно ЗАПСП ползватели са собствениците на такива сайтове и платформи и те имат задължение да уредят авторските права за музикалното съдържание.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Размерът на дължимите авторски възнаграждения се определя съгласно тарифа, утвърдена от министъра на културата със Заповед № РД09-98/30.03.2012 г.

Тарифа за фонова музика на сайт

ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Договор за фонова музика на сайт

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Росина Петрова 
Мениджър „Развитие на дигитални права”, Международни отношения​
rosina_petrova@musicautor.org


Яна Тодорова 
Юрисконсулт, Мениджър „Развитие на дигитални права”, Международни отношения
yana_todorova@musicautor.org
 

Зюре Чаушева 
Специалист „Авторски права, лицензиране и разпределение”
zyure_chausheva@musicautor.org


Румяна Колева 
Мениджър „Дигитално лицензиранe”, Международни отношения 
rumyana_koleva@musicautor.org

Ралица Петкова 
Специалист „Дигитално лицензиранe”, Международни отношения 
ralitsa_petkova@musicautor.org